Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

V posiedzenie Krajowej Rady PZD w dniu 23 lipca 2020 r. - 24.07.2020

W dniu 23 lipca 2020 r. pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się V posiedzenie Krajowej Rady PZD. Było to trzecie posiedzenie w okresie stanu epidemii przeprowadzone przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Oprócz członków KR PZD uczestniczyła w nim również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Pierwszym tematem merytorycznym, którym zajęła się Krajowa Rada PZD był rozwój ROD, który obecnie jest podyktowany przede wszystkim coraz większym zapotrzebowaniem na działki w ROD. Temat zreferował Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, po czym rozpoczęła się dyskusja, w której zabrali głos przedstawiciele 6 okręgów: Okręgu Opolskiego, Toruńsko-Włocławskiego, Świętokrzyskiego, w Elblągu, Mazowieckiego, w Poznaniu, Szerzej na ten temat można przeczytać w Komunikacie KR w sprawie rozwoju ROD:

http://pzd.pl/artykuly/24330/188/KOMUNIKAT-KRAJOWEJ-RADY-POLSKIEGO-ZWIaZKU-DZIAlKOWCoW-z-dnia-23-lipca-2020-r-W-SPRAWIE-ROZWOJU-ROD.html

Bardzo ważnym merytorycznym tematem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZD za 2019 rok, które zostało sporządzone na podstawie sprawozdań z ROD, okręgów PZD i Jednostki Krajowej PZD. Przedstawiła je Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks. Opinię na temat sprawozdania przedstawił również Skarbnik PZD Piotr Gadzikowski. Zwrócił uwagę na fakt, że około 2% ROD nie złożyło sprawozdań, ale wynikało to przede wszystkim z faktu, że sporządzanie bilansów rocznych ROD przypadło na początek stanu epidemii COVID-19 w kraju i z tego powodu niektóre biura rachunkowe prowadzące księgowość ROD odmówiły współpracy i nie wywiązały się ze swoich obowiązków. W tym świetle, P. Gadzikowski zwrócił uwagę na konieczność przystępowania ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych, które pracowały w sposób nieprzerwany również w stanie epidemii prowadząc bieżącą księgowość ROD oraz przygotowując sprawozdania finansowe ogrodów.

Sprawozdanie finansowe pokazało, że osiągnięto korzystne wyniki, które są rezultatem dużego zaangażowania i rzetelnej pracy społecznej członków statutowych organów i aktywu ogrodowego. Choć ROD i okręgi w 2019 roku w swojej działalności dysponowały nadal skromnymi środkami finansowymi, to wykorzystywały je w sposób racjonalny dla dobra działkowców.

Uzyskane wyniki działalności finansowej ROD PZD przekładają się również na ocenę Okręgowych Zarządów PZD i jednostki krajowej PZD i pozwalają ocenić je jako w pełni zadawalające.

Sprawozdanie zostało zbadane również przez 7-osobowy zespół Krajowej Komisji Rewizyjnej, która w dniach 20-22 lipca br. analizowała dokumenty finansowe na nie się składające. Ocenę sprawozdania na posiedzeniu KR przedstawiła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD badając sprawozdanie Związku stwierdziła, że działalność finansowa była prowadzona wyłącznie w oparciu o własne środki finansowe uzyskane ze składek członkowskich, partycypacji i opłat wnoszonych przez członków PZD. Ze sprawozdań wynika prowadzenie oszczędnej i racjonalnej polityki finansowej w jednostkach Polskiego Związku Działkowców. KKR podkreśliła, że działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców ROD i Związku, a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym stanem kont.

Przedmiotem obrad była również informacja o realizacji uchwał KR w sprawie walnych zebrań w roku 2020, które podjęte zostały na IV posiedzeniu w dniu 25 czerwca br. Informację na ten temat przedstawił Inspektor ds. prawnych w Wydz. Prezydialnym Marcin Juszczel.

W tej sprawie KR wydała komunikat w sprawie odbywania walnych zebrań w ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenie epidemiczne, który można przeczytać na stronie internetowej http://pzd.pl/artykuly/24332/188/KOMUNIKAT-Krajowej-Rady-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-23-lipca-2020-r-w-sprawie-odbywania-walnych-zebran-ROD-w-warunkach-spowodowanych-przez-zagrozenia-epidemiologiczne.html

Krajowa Rada PZD odniosła się również do wystąpienia organu nadzoru w sprawie walnych zebrań w ROD w 2020 roku. Mec. Bartłomiej Piech omówił przedmiotowe wystąpienie Prezydenta m. st. Warszawy oraz odniósł się do niego zarówno pod kątem prawnym, jak i społecznym. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki również wyraził swoje zdanie, stwierdzając, że przyjęte na IV posiedzeniu KR w dniu 25 czerwca br. uchwały dotyczące walnych zebrań w ROD w roku 2020 były bardzo oczekiwane przez ogrody, których działalność, z powodu epidemii i braku możliwości przeprowadzenia zebrań była w dużej części zahamowana. Prezes podkreślił, ze przyjęte wówczas rozwiązania umożliwiły ogrodom normalne działanie i zapewniły stabilną sytuacje finansową.  W tym temacie wypowiedzieli się  także Prezesi Okręgów Łódzkiego, w Lublinie, Świętokrzyskiego, w Poznaniu, w Szczecinie, Mazowieckiego, Opolskiego potwierdzając prawidłowość podjętych na ostatnim posiedzeniu KR PZD rozwiązań dotyczących przeprowadzenia walnych zebrąń w stanie epidemii i przekazując głosy zadowolenia z nich z ogrodów, które oczekiwały na takie rozwiązania, dzięki którym umożliwione zostało płynne funkcjonowanie ROD. Swoje stanowisko KR przedstawiła w stosownej uchwale.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Krajowa Rada PZD nadała sztandar Okręgowi Sudeckiemu PZD, jak również zarejestrowała regulaminy Okręgowych Rad w Legnicy, w Poznaniu, Podkarpackiej, Sudeckiej, Śląskiej, Toruńsko-Włocławskiej i Warmińsko-Mazurskiej.

Na koniec Prezes PZD stwierdził, że posiedzenie KR spełniło zadania dla których zostało zwołane. Podkreślił, że po raz kolejny KR udowodniła, że postępuje odpowiedzialnie stojąc na straży interesów milionowej rzeszy działkowców i niemal 5000 tysięcy ogrodów. Prezes PZD podziękował uczestnikom za aktywny udział i za pracę podczas obrad.

 

Opracowała: Zofia Rut-Skórzyńska

Biuro JK PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.