Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2020 roku - 10.06.2020

Wszystkie struktury Polskiego Związku Działkowców przywiązują dużą wagę do przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, bowiem jest to najwyższy organ w ROD podejmujący najważniejsze decyzje dla funkcjonowania i przyszłości każdego ogrodu.

Podstawą prawną do przeprowadzenia walnych zebrań jest art. 11 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, §§ 56- 67 Statutu PZD oraz Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020 wprowadzone uchwałą Nr 403/2019  Krajowego Zarządu PZD z dnia 13 grudnia 2019 r. Uchwała w sprawie wprowadzenia wytycznych  opublikowana została w Biuletynie Informacyjnym nr 1/2020. Ponadto wytyczne i wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia walnych zebrań opublikowano w odrębnej broszurze pt. „Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020”, która została dostarczona do wszystkich jednostek organizacyjnych PZD. Jak co roku Jednostka Krajowa wydrukowała na swój koszt zawiadomienia na walne zebrania w formie karty pocztowej, wydrukowane dla każdego członka PZD.

Krajowa Rada PZD zaznacza, że informacje z okręgów PZD, które pozwoliły na dokonanie oceny przedstawiają stan faktyczny na dzień 17 lutego. Podsumowanie zostało wówczas dokonane, ale z powodu braku możliwości odbycia posiedzenia Krajowej Rady, nie mogło być przedstawione i przyjęte. Stan przygotowań do walnych zebrań na ten dzień był bardzo zaawansowany. Należy podkreślić, że Okręgowe Zarządy intensywnie włączyły się w proces przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Wszystkie powołały zespoły do obsługi walnych zebrań, w skład których łącznie w całym kraju weszło 975 działaczy. Do czasu ogłoszenia stanu epidemii w kraju przeszkolono i przygotowano do udziału w  walnych zebraniach i konferencjach delegatów w ROD na specjalnie im dedykowanych szkoleniach osoby obsługujące z 15 okręgów. W pozostałych  okręgach, szkolenia dla zespołów do obsługi walnych zebrań zostały zaplanowane, ale stan epidemii uniemożliwił ich przeprowadzenie. Odrębne szkolenia zorganizowane zostały dla członków zarządów ROD, członków komisji rewizyjnych ROD i księgowych. W większości zostały przeprowadzone, zanim epidemia zahamowała ten proces.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że zarządy ROD w połowie lutego br. również były w trakcie zaawansowanych przygotowań. Sporządzały dokumenty sprawozdawcze, przygotowywały kalkulacje wysokości opłat ogrodowych, planowały inwestycje i ustalały terminy walnych zebrań. W celu usprawnienia przebiegu kampanii osobom wyznaczonym do obsługi walnych zebrań powierzono szereg obowiązków, w tym przede wszystkim stały kontakt z przydzielonym sobie zarządem ogrodu, weryfikację prawidłowości sporządzanej przez zarząd ROD dokumentacji sprawozdawczej lub pomoc w jej przygotowaniu. 

Krajowa Rada PZD pozytywnie ocenia proces przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020. Nie ulega wątpliwości, że okręgowe zarządy i zarządy ROD wykonały ogromną pracę przygotowując walne zebrania w ROD. Na dzień 17 lutego br. zaplanowanych było 1119 walnych zebrań, jednak przed pandemią udało się je odbyć jedynie w 115 ROD.

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 roku  w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 zadecydował o przesunięciu terminów walnych zebrań w ROD.

Krajowa Rada PZD dziękuje wszystkim strukturom i działaczom za dobrą i efektywną pracę włożoną w proces przygotowania walnych zebrań sprawozdawczych w roku 2020. Krajowa Rada PZD wyraża również nadzieję, że praca wykonana przez wszystkie struktury Związku nie pójdzie na marne i będzie mogła być wykorzystana podczas walnych zebrań w bezpiecznych warunkach sanitarnych.

Podsumowanie i ocenę  przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD Krajowa Rada PZD zawarła w uchwale nr 3/III/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

 

 

  Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.