Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

III posiedzenie Śląskiej Okręgowej Rady PZD - 10.06.2020

W dniu 05 czerwca 2020r. odbyło się plenarne posiedzenie członków Śląskiej Okręgowej Rady  PZD w Katowicach. Posiedzenie odbyło się w siedzibie delegatury rejonowej w Zabrzu. Głównymi tematami posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych Okręgu Śląskiego za 2019 rok oraz ustalenie nowego planu pracy na 2020r. w tym preliminarzy finansowych. Przypomnijmy, że pierwotne posiedzenie celem zatwierdzenia ww. dokumentów miało odbyć się 20 marca, jednak z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii została odwołana. Dlatego też realizując obecnie swoje statutowe kompetencje, Okręgowa Rada zatwierdziła również  zbiorcze sprawozdania finansowe ROD za 2019r. oraz preliminarze finansowe na 2020r.  Nie zabrakło również omówienia jakże ważnych i aktualnych dla Związku tematów dotyczących przede wszystkim tematu możliwości odbycia walnych zebrań, zwiększonego popytu na działki i ustalenia możliwości pozyskiwania nowych terenów dla ROD czy przyjętego niedawno w PZD „Otwartego Programu Klimatycznego”.

Organizując posiedzenie Okręgowej Rady w sposób tradycyjny zwrócono uwagę na zachowanie wymogów sanitarnych, dlatego też do odbycia posiedzenia wybrano dużą salę znajdującą się w siedzibie delegatury rejonowej w Zabrzu. Przed wejściem każdemu uczestnikowi zmierzono temperaturę oraz zdezynfekowano dłonie. Każdy został również wyposażony w przyłbice ochronne na twarz.

Obrady rozpoczęto  uzupełnieniem  składu Okręgowej Rady. W związku ze złożoną rezygnacją, nowym członkiem został Pan Ryszard Budziński.

Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski  przedstawił sprawozdanie merytoryczne z prac Okręgu za 2019r. Sprawozdanie jest podstawowym dokumentem oceniającym efekty pracy wszystkich struktur organizacyjnych Okręgu – w tym Okręgowego Zarządu, Śląskiej Okręgowej Rady jak również samego biura okręgu realizowanych w trakcie roku na podstawie przyjętego planu pracy oraz uchwał i zaleceń Krajowej Rady oraz Krajowego Zarządu PZD.  W tym punkcie odnosząc się do przedstawionych sprawozdań, swoją pozytywną ocenę przedstawiła Okręgowa Komisja Rewizyjna.

Kolejnym punktem obrad były sprawy finansowo dotyczące zatwierdzenia zbiorczych sprawozdań finansowych ROD za 2019r. oraz zatwierdzenia zbiorczych preliminarzy finansowych ROD na 2020r. Główna Księgowa Barbara Kozikowska przedstawiła członkom OR dane dotyczące ww. dokumentów. Również w tym miejscu pozytywną ocenę przedstawił Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zenon Jabłoński – odczytując stosowny protokół.

Dyskusja była poświęcona w głównej mierze sprawie organizacji tegorocznych walnych zebrań. Przypomnijmy, że w wyniku wprowadzonych przez rząd ograniczeń, walne zebrania zostały odwołane a ich organizacja w tym roku stanęła pod znakiem zapytania. Niemniej jednak od początku wprowadzenia stanu epidemii Krajowy Zarząd PZD podjął szereg decyzji mających na celu zapewnienie ciągłego i prawidłowego funkcjonowania organów związku, a przede wszystkim ROD. Również obecnie przed takim dylematem stoi Krajowa Rada, mając na uwadze dotychczas wydane i obowiązujące zalecenia rządu, a przede wszystkim mając na uwadze dobro samych działkowców i ich rodzin. Dlatego też Prezes Okręgu i zarazem członek Krajowego Zarządu Józef Noski przedstawił  wszystkim zabranym dotychczasowe zmagania Związku nakierowane na ustalenie zasad odbycia tegorocznych walnych zebrań, w tym również możliwości powoływania organów komisarycznych (walnych zebrań).

Członkowie Okręgowej Rady aktywnie zabierali głos przedstawiając swoje propozycje i uwagi do proponowanych zasad. Wszyscy próbowali znaleźć rozwiązania z jednej strony będące zgodne z przepisami Statutu PZD, a z drugiej z obowiązującymi w kraju wymogami sanitarnymi i ograniczeniami wprowadzonymi przez rząd. Generalnie członkowie Okręgowej Rady Śląskiej stwierdzili, iż odbycie walnych zebrań jest konieczne i ważne. Dlatego też bardzo istotne jest znalezienie rozwiązań mających ułatwić organizację walnych zebrań. Wszystkie głosy wzięto pod uwagę i wyciągnięto wnioski, które będą dalej przekazane w czasie dyskusji i obrad wyższych organów Związku.

W dalszej części obrad głos zabrał Dyrektor biura Mateusz Macianty przedstawiając  bardzo aktualne ostatnio zjawisko zwiększonego popytu na działki w ROD i informacje o podjętych działań przez PZD mających na celu zbadanie i wykorzystanie tego zjawiska.  Dlatego też z tego miejsca proszono, aby zainteresować się bardziej tematem tworzenia nowych ROD i powiększenia terenów już istniejących  ogrodów. Tematem tym powinny zainteresować się również Zarządy ROD i kolegia prezesów, gdyż to one najbardziej znają swoją sytuację terenową i posiadają wiedzę, czy np. w sąsiedztwie ROD znajdują się tereny które mogłyby zostać  przyłączone do ROD. Dyrektor biura wskazał, iż obecnie w porozumieniu z Okręgiem takie przedsięwzięcia są realizowane i jeżeli Zarządy ROD widzą taką możliwość to zachęcamy do kontaktu celem rozeznania warunków i możliwości przekazania terenu PZD pod tworzenie nowych działek. Poinformowano również o trwającej procedurze tworzenia nowego ROD w Zabrzu, gdzie w najbliższym czasie planuje się spotkanie z władzami miasta celem ustalenia szczegółów tego przedsięwzięcia.  

Nie zabrakło również informacji o przyjętym „Otwartym Programie Klimatycznym PZD”. Informacje w tym temacie przekazał Prezes OZ Józef Noski nakreślając główne założenia programu, nakierowane na podnoszenie poziomu  świadomości  ekologicznej w  ramach  upowszechnienia  wiedzy  z  zakresu ochrony środowiska oraz kształtowania postaw ekologicznych wśród działkowców, poprzez promowanie zasad racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i zachowań pro środowiskowych. Z programem można zapoznać się na stronie PZD – w tym miejscu.

Po dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków  przedstawiła projekty uchwał w tym dotyczących  sprawozdań oraz  planu pracy, preliminarzy finansowych. Podjęto również uchwały dotyczące zmiany nazw ROD w przypadku połączenia ROD. Na tym zakończono posiedzenie.

Mateusz Macianty – Dyrektor biura

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio