Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Przegląd mediów

Gmina wesprze rozwój rodzinnych ogrodów działkowych - 13.05.2020

Rada Miejska Zbąszynia podczas kwietniowej sesji określiła zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Zbąszyń na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD.

Gmina Zbąszyń może udzielić dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych znajdujących się na jej terenie. O dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe z terenu miasta i gminy, które nie działają w celu uzyskania zysku.

Udzielenie wsparcia uzależnione jest od dostępności w danym roku środków finansowych zabezpieczonych przez gminę. W danym roku budżetowym może być udzielona w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak w kwocie nie większej niż 5 tys. zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się wnioskodawca. O dotację można wnioskować nie częściej, jak raz na 4 lata. Przyznawanie funduszy odbywa się na podstawie wniosku o udzielenie dotacji złożonego do burmistrza Zbąszyniu w terminie do dnia 31 marca każdego roku. W 2020 roku taki wniosek może być złożony do 31 maja.

Do wniosku należy dołączyć: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, jeśli planowane prace wymagają takiego postępowania na podstawie przepisów ustawy prawa budowlanego, projekt, kosztorys realizacji przedsięwzięcia, oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku, aktualny dokument rejestrowy rodzinnego ogrodu działkowego oraz jego statut. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie pisemnej umowy, w której określa się obowiązki dotyczące wykorzystania i rozliczenia. Otrzymane dofinansowanie musi być wykorzystane wyłącznie na cele określone w umowie. Dotacja z niezbędną dokumentacją, musi być rozliczona w terminie 14 dni od daty zakończenia re-alizaqi zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego.

 źródło: Dzień Wolsztyński 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio