Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zwolnienie od składki na ZUS dla ROD - 27.04.2020

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

 w sprawie zwolnienia jednostek PZD z obowiązku odprowadzania składek ZUS

 

W związku z kolejnymi przepisami uchwalanymi w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, Krajowy Zarząd PZD dokonał analizy regulacji w kontekście ich zastosowania wobec poszczególnych jednostek PZD, a zwłaszcza okręgów oraz rodzinnych ogrodów działkowych. Spośród rozmaitych rozwiązań przewidzianych w przedmiotowych przepisach, na szczególną uwagę zasługują regulacje wprowadzające możliwość skorzystania przez ROD z całkowitego zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za okres marzec-maj 2020 r.

Celem ustalenia, czy to rozwiązanie jest skierowane również do jednostek PZD, zlecono sporządzenie opinii prawnej przez Biuro Prawne PZD. Z opracowania jednoznacznie wynika, że każda jednostka PZD, a w szczególności okręg oraz ROD, może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, o ile spełni trzy zasadnicze warunki.

Pierwszym warunkiem jest posiadanie przez daną jednostkę statusu „płatnika”. Oznacza to w efekcie, że dana jednostka PZD (np. ROD) musi być obowiązana do samodzielnego odprowadzania składek ZUS z tytułu zatrudniania poszczególnych osób, przede wszystkim w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. Jeżeli więc taki obowiązek spoczywa na jednostce PZD, która z tego względu jest zarejestrowana w ZUS jako płatnik, to spełnia konieczny (choć niewystarczający) warunek formalny do skorzystania z omawianego zwolnienia. Nie ma więc w tym zakresie znaczenia forma prawna danej jednostki. Istotne jest to, czy jest „płatnikiem”, czyli zatrudnia osoby i zgłasza je do ubezpieczenia (ZUS).

Jednak posiadanie statusu płatnika jest niewystraczające. Musi być bowiem spełniony kolejny warunek. W przypadku jednostek PZD do zwolnienia 100% uprawnieni są jedynie płatnicy, którzy „zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób”. O zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc  może wystąpić płatnik składek, który prowadził działalność:

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

Przy ustalaniu liczby osób (limit 10 osób) uwzględnia się wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia, niezależnie od rodzaju umowy. Zatem sumuje się zarówno pracowników (umowa o pracę), jak i osoby zatrudnione na umowę zlecenia. Zwolnienie będzie dotyczyć obu form zatrudnienia.

W przypadku spełnienia powyższych warunków, jednostka PZD może skorzystać ze zwolnienia, o ile złoży odpowiedni wniosek najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku. Oznacza to, że zwolnienie nie przysługuje „z automatu”. Odpowiedni formularz oraz informacje o sposobach jego złożenia znajdują się na stronie internetowej ZUS.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

Na zakończenie warto zaznaczyć, że zwolnienie dotyczy tylko obowiązku odprowadzenie (uiszczenia) składek od wypłaconych wynagrodzeń. Zatrudnionej  osobie nadal nalicza się wszystkie dotyczące składki i rozlicza w miesięcznych deklaracjach przekazywanych do ZUS – wypełnia się je tak, jakby składki były płacone. Dzięki temu zwolnienie nie wpływa na wysokość przypisanych do osoby składek i nie przerywa tzw. okresu składkowego.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Załącznik plikowy do pobrania

KOMUNIKAT_(zwolnienie_ZUS)_(002)_zm_BP.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.