Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie Ogrodowych Komisji Rewizyjnych w Zabrzu - 10.03.2020

Szkolenie otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pan Leszek Bucki, powitał Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach Pana Zenona Jabłońskiego oraz Panią Barbarę Sikorską członka OKR w Katowicach.

Po przywitaniu i przedstawieniu tematu szkolenia Pan Leszek Bucki oddał głos Panu Przewodniczącemu OKR Zenonowi Jabłońskiemu, który przystąpił do bardzo szczegółowego omówienia spraw dotyczących działalności Komisji Rewizyjnych w ogrodach.

Przypomniał podstawę prawną funkcjonowania Komisji Rewizyjnych w PZD na którą składa się:

  • Statut PZD,
  • Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD, który został znowelizowany na podstawie Uchwały nr 6/XV/2018 Krajowej Komisji PZD,
  • Regulamin ROD,
  • Uchwały KR PZD,
  • Uchwały Krajowego Zarządu PZD.

Pan Przewodniczący Zenon Jabłoński jeszcze raz podkreślił, że Komisje Rewizyjne w jednostkach organizacyjnych PZD to niezależny organ kontroli wewnętrznej związku mający statutowy obowiązek sprawdzania w jaki sposób organy zarządzające gospodarują funduszami związkowymi, przestrzegają w codziennej działalności przepisów związkowych i prawa powszechnie obowiązującego.

Uczestnicy szkolenia zadawali pytania jak dalece mogą sprawdzać zarządy, czy ich działalność na terenie ogrodu jest prawidłowa.

Pan Zenon Jabłoński starał się szczegółowo wyjaśniać wątpliwości przedstawicieli Komisji Rewizyjnych i wskazywać prawidłowość postępowania.

Pytania szkolonych dotyczyły również gdzie można szukać obowiązujących przepisów i druków, zostali poinformowanie, że na stronie www.slaski-ozpzd.pl w zakładce „wzory dokumentów” można odnaleźć najważniejsze dokumenty dotyczące Komisji Rewizyjnych.

Również pomocą do przeprowadzania kontroli są tezy KKR oraz wytyczne KKR a także wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

W dalszej części Pan Zenon Jabłoński wskazał,że decyzja nr 1/10/2018 OKR w Katowicach nakłada na Komisje Rewizyjne obowiązek stosowania wzorów protokołów i sprawozdań.

Aktualne wzory druków zawarte są w zał.nr 1 do Uchwały nr 7/XV/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Szkolący Pan Zenon Jabłoński omówił również świadczenia pieniężne zawarte w Uchwale Nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018 roku.

Druga część szkolenia poświęcona była prawidłowej ocenie bilansu i preliminarza finansowego jak również na co zwrócić szczególną uwagę.

Tę część szkolenia poprowadziła Pani Teresa Dziemba – księgowa OFK w Zabrzu.

Pani Księgowa omówiła poszczególne pozycje bilansu po stronie pasywa i aktywa, zwracając szczególną uwagę na zużycie wody i energii elektrycznej przez działki, które rozliczamy na koncie 240 analitycznie wg poszczególnych działkowców.

Pani Księgowa Teresa Dziemba zwróciła również uwagę na prawidłowość księgowania w ciężar Funduszu Rozwoju wszystkich wpływów z użyczenia Sali Domu Działkowca jak również wpłat z podwyższonej opłaty ogrodowej dla nowych działkowców ustalanej przez zarząd.

Szkolenie trwało ponad 2 godziny i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem szkolonych Komisji Rewizyjnych. Mamy nadzieję, że w znacznym stopniu pomoże komisjom w prawidłowej ocenie zarządu, bilansu oraz preliminarza finansowego na 2020 rok jak również w dalszej pracy we własnych ogrodach.

Członek OKR Barbara Sikorska

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio