Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

III Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Zielonej Górze - 06.03.2020

W dniu 03.03.2020 roku odbyło się III posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Zielonej Górze. Posiedzenie Okręgowej Rady PZD otworzył Prezes Okręgu PZD- pan Marian Pasiński. Powitał członków Okręgowej Rady (uczestniczyło 84% członków) oraz przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kazimierę Daiksler.

I wiceprezes Okręgu PZD- Pani Joanna Mikolajczyk zapoznała ze sprawozdaniem z działalności  OR i OZ w 2019 roku.

Główna Księgowa –Danuta Czarkowska przedstawiła Bilans i sprawozdanie finansowe jednostki okręgowej za rok 2019, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju i Funduszu Oświatowego. Przedstawiła Preliminarz finansowy okręgu PZD na 2020 rok, preliminarz  Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu Oświatowego i Ośrodka finansowo-księgowego.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej-K.Daiksler omówiła ocenę i wnioski Okręgowej Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdań.

M. Pasiński szczegółowo omówił Plan pracy Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu na 2020 rok oraz podsumował sprawozdanie OR i OZ za rok 2019, w tym IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Zielonej Górze, który odbył się 31 sierpnia 2019 r. Zapoznał uczestników narady ze stanem przygotowań do odbycia walnych zebraniach sprawozdawczych w ROD.

W swoim wystąpieniu prezes podkreślił konieczność integrowania się działkowców wokół spraw ogrodnictwa działkowego oraz znaczenie umacniania jedności dla przyszłości ogrodów. Omówił sprawy podejmowane w minionym roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przeciwdziałanie zagrożeniom dla działkowców, które wynikają z nowelizacji ustaw dotyczących Gospodarki nieruchomościami, ustawy śmieciowej oraz prawa budowlanego. ponadto omówił wykonanie zadań inwestycyjno – remontowych,  zagospodarowanie działek i terenów wolnych oraz dbałość o środowisko naturalne, oświatę ogrodniczą i działalność medialną oraz doskonalenie pracy samorządów ogrodowych.

Zachęcał do współpracy z jednostkami samorządowymi, aby rodzinne ogrody działkowe były doceniane przez samorządowców, by postrzegano je jako miejsce pozytywnie wpływające na miejski ekosystem i zapewniający mieszkańcom odpoczynek w naturalnym środowisku. Mówił o promocji PZD wykorzystując Rodzinne Ogrody Działkowe do wszelakich przedsięwzięć o charakterze publicznym np. Dni Działkowca, Dzień Dziecka, zajęcia dla dzieci ze szkół i przedszkoli. Prezes OZ PZD namawiał, aby ogrody starały się pozyskiwać środki finansowe na inwestycje i remonty ROD z różnych jednostek lokalnych.

Dyrektor biura Okręgu – Rafał Hawryluk przedstawił aktualną sytuację związaną z opłatami za korzystanie z wód przez ROD, przeanalizował dotychczasowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, które świadczą o tym, że stanowisko PZD w sprawie naliczania opłat przez przedsiębiorstwo Wody Polskie jest dobrze umotywowane i ma racje bytu w obrocie prawnym. W związku z tym zachęcał by składać reklamacje i pozwy w tej sprawie.

W związku z wejściem w dniu 6.09.2019r. ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawnajpewniej nastąpi wzrost kosztów wywozu odpadów. Niezależnie od przyjętych systemów oraz kosztów jakie będą musieli ponieść działkowcy, zarządy ROD powinny przyjąć własne rozwiązania ograniczenia odpadów (głównie odpadów zielonych) na działkach. Niestety ROD nie otrzymały ulgi związanej z posiadaniem kompostowników na działkach. Aktualnie Krajowa Rada pracuje nad projektem uchwały w sprawie wdrażania w ROD zmienionych zasad gospodarki odpadami.

Dyrektor biura, poinformował ponadto, iż Sejm ostatecznie przyjął nowelizację prawa budowlanego, która zawiera poprawkę senacką, wykluczającą samowole budowlane zlokalizowane w ogrodach działkowych z uproszczonej formy legalizacji.

Po zebraniu odbyła się narada w sprawie obsługi walnych zebrań, z uwagi iż wszyscy członkowie OR są w zespole powołanym do obsługi zebrań sprawozdawczych nadarzyła się okazja by przedstawić ponownie najważniejsze zagadnienia jakie powinno się przekazać działkowcom. prezes OZ zwrócił się do zgromadzonych by szczególna troską objęli zarządy ROD, w których w latach poprzednich występowały problemy organizacyjne. Prosił również by przedstawiciele Okręgu prezentowali najważniejsze dokonania PZD i rozwiązania jakie powinny zostać wdrożone w ROD by poprawić ich funkcjonowanie. 

DM

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.