Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Cykl szkoleń zespołu do obsługi WZ zakończony - 03.03.2020

Walne Zebranie jest szczególnym wydarzeniem dla działkowców użytkujących działki w  ROD. Jako organ najwyższy podejmuje decyzje w formie uchwał, dzięki którym każdy ROD prawidłowo funkcjonuje. Okręg Śląski PZD zrzesza 598 Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w ponad 60 gminach. Aby Walne Zebrania odbyły się w sposób prawidłowy zgodnie z obowiązującymi przepisami związkowymi Okręgowy Zarząd Śląski powołał zespół do obsługi Walnych Zebrań liczący 118 osób. W jego skład wchodzą doświadczeni działacze oraz pracownicy biura Okręgu. Jednocześnie rozpoczęto kampanię wielu narad i szkoleń w Delegaturach Rejonowych OZ Śl. dla zarządów i komisji rewizyjnych celem właściwego przygotowania się do odbycia WZ.

W dniach 25-26 lutego odbyły się szkolenia skierowane dla członków zespołu do obsługi WZ. Narady prowadzili: Józef Noski – Prezes Okręgu Śląskiego, Jan Radoła – Wiceprezes, Mateusz Macianty – Dyrektor Biura, Zbigniew Jabłoński – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Leszek Bucki – członek Krajowej Rady,  Jan Kwiatkowski – zastępca przewodniczącego OKR, Maciej Urbańczyk – inspektor ds. inwestycji, Artur Olczyk –  st. inspektor ds. inwestycji.

Na naradach szczegółowo zostało omówione przygotowanie Walnego zebrania przez Zarząd ROD opierając się na wytycznych opracowanych przez Jednostkę Krajową PZD. Dyrektor na bazie posiadanego doświadczenia oraz błędów popełnianych przez Zarządy w latach ubiegłych omówił na co obsługujący powinni zwrócić uwagę, w szczególność na projekty przygotowanych uchwał do podjęcia tj. uchwały dotyczące opłat ogrodowej, wodnej czy energetycznej. Wszystkie w/w dokumenty winny być poparte wyliczeniami z części składowych. Osoba obsługująca nie może być biernym obserwatorem, jeżeli widzi nieścisłości czy braki w dokumentacji powinna wskazać Zarządowi ROD jak należy poprawić dokumenty. Nacisk kładziono na wcześniejszy kontakt z Zarządem ROD celem właściwego przygotowania i sprawdzenia dokumentów na WZ, począwszy od prawidłowej listy obecności członków PZD, a kończąc na uchwałach dotyczących opłat ogrodowych czy realizacji inwestycji w ROD.

Pan Prezes Józef Noski w swojej wypowiedzi podkreślił, że wprowadzenie wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań jest bardzo ważne. Należy pamiętać o roli Przewodniczącego zebrania, aby również taka osoba była przygotowana. Budując wizerunek Ogrodu i Związku pamiętajmy, że jest on postrzegany także przez pryzmat osób, z którymi się kojarzy. Bowiem często Ogrody  kojarzone są dzięki kluczowym osobom, które je reprezentują. Budowa dobrych relacji z otoczeniem zaczyna się od dobrego wizerunku wewnętrznego czyli w samym Ogrodzie  – wśród jego członków, przy czym podstawą budowania wewnętrznego Public Relations jest skuteczna informacja.

 

Na WZ podejmowane są również uchwały dotyczące inwestycji i remontów. Ten temat omówili inspektorzy ds. inwestycji Okręgu Śląskiego Maciej Urbańczyk i Artur Olczyk. Zwrócili uwagę, że aby inwestycja została przeprowadzona zgodnie z przepisami na WZ Zarząd ROD powinien przedstawić kosztorys opracowany przez niezależnego kosztorysanta co dotyczy zadań powyżej 10 tyś. zł. Zwrócono również uwagę na prawidłowe przeprowadzenie danego zadania inwestycyjnego w zgodzie z obowiązującymi wytycznymi Okręgi w tym zakresie. Wnioski wraz z Uchwałami WZ powinny trafić do Okręgu nie później niż 14 dni po odbyciu WZ.

Dyskusja w obu dniach narad była bardzo potrzebna bo rozwiała wszelkie wątpliwości. Pojawiały się pytania dotyczące przeprowadzenia Konferencji Delegatów w ROD, obliczenia opłat ogrodowych czy zawiadamiania członków Związku drogą elektroniczną, a także kwestii podwyższania świadczeń.

Dobre przygotowanie zarówno Zarządów ROD jak i osób obsługujących WZ pomoże wyeliminować niepotrzebne błędy, a co za tym idzie sprawnie przeprowadzić kampanię walnych zebrań. Jak co roku jest to duże przedsięwzięcie dla wszystkich struktur PZD, jednak bogate doświadczenie aktywu pomaga w pełni zrealizować to ważne zadanie.

 Dominika Wojciechowska

instruktor ds. ogrodniczych

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.