Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

INFORMACJA Z III POSIEDZENIA ORŁ PZD Z DNIA 10.02.2020R - 13.02.2020

W dniu 10 lutego 2020 roku w Łodzi odbyło się III posiedzenie Okręgowej Rady Łódzkiej PZD w nowej kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.  Prezesa Związku reprezentował Pan Marcin Juszczel z Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej PZD. Obradom przewodniczyła i je otworzyła prezes Okręgu Izabela Ożegalska.  

Pierwszym tematem obrad było przedstawienie toczących się od maja 2019 roku prac nad rządowym projektem nowelizacji przepisów ustawy Prawo budowlane. Natychmiast po powzięciu informacji o trwających pracach Polski Związek Działkowców przedstawił stanowisko, w którym wskazał zagrożenia, jakie dla działkowców, ogrodów i Związku wynikają z proponowanych zmian przepisów prawa budowlanego związanych
z wprowadzenia uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych, która sankcjonuje działania sprzeczne z ustawą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Mimo zgłaszanych zastrzeżeniem do procedowanych zmian i własnych propozycji, uwagi nie zostały uwzględnione w pracach Sejmu RP. Dopiero podczas prac senackich zostały wprowadzone poprawki, które są zgodne z propozycją przedstawianą przez Krajowy Zarząd PZD.  Z uwagi na fakt, że przyjęte rozwiązanie, aby funkcjonowało musi zostać zaakceptowane przez Sejm RP
w interesie zarządów ROD, działkowców i ogrodów szanujących prawo związkowe zasadnym jest szerokie poparcie przyjętych prac w celu uchronienia ogrodów działkowych
i działkowców przed negatywnymi następstwami, jakie może wywołać nowelizacja prawa budowlanego.

Kolejnym punktem omawianym podczas obrad było przygotowanie do kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Prezes Izabela Ożegalska zapoznała zebranych
 ze składem osobowym powołanych do obsługi walnych zebrań oraz poinformowała,
o odbytych i planowanych naradach z członkami zarządu ROD i księgowymi. 

Znaczącą  rolę w sprawnym funkcjonowaniu Okręgu i wypracowywaniu odpowiednich rozwiązań odgrywają komisje, które wspomagają w rozwiązywaniu problemów. Dlatego Okręgowa Rada Łódzka PZD powołała 8 komisji problemowych:

• Komisję ds. gospodarki gruntami

• Komisję ds. remontów i inwestycji praz pozyskiwania środków zewnętrznych

• Komisję oświaty o szkolenia oraz polityki społecznej

• Komisje ds. kolegiów prezesów

• Komisję ds. odznaczeń i bezpieczeństwa

• Komisję konkursowa

• Komisję ds. medialnych

• Komisję ds. skarg

Następnym poruszonym zagadnieniem było powołanie zamiejscowych Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ogrodów. Omówienia tego tematu dokonała Główna Księgowa Okręgu Łódzkiego, która podkreśliła, że powołanie zamiejscowych ośrodków pozwoli prowadzić ewidencję księgową dostosowaną do potrzeb ROD i przepisów prawa związkowego na programie DGCS PZD System, czego nie gwarantują zarówno biura rachunkowe jak i księgowe zatrudnione w ROD w oparciu o umowy. Okręgowa Rada Łódzka stwierdziła, że w tej sprawie należy przyjąć wytyczne dla Okręgowego Zarządu Łódzkiego, który zbada zasięg i określi, w jakich miejscach należy powołać ośrodki finansowo-księgowe.

W trakcie posiedzenia poruszono także kwestię dotyczące opłat za wywóz śmieci
z terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Samo zagadnienie był już wiele razy poruszane
i jest ono bardzo ważne. W chwili obecnej zarządy ROD same prowadzą rozmowy z firmami, które zadeklarowały się podpisać umowy na wywóz śmieci. W dyskusji uznano,
że w dalszym ciągu należy prowadzić konsultacje nad tym tematem oraz należy zorganizować spotkania w wydziałach odpowiedzialnymi za wywóz odpadów nieczystości.

Posiedzenie zakończono przyjęciem uchwał: w sprawie powołania komisji problemowych i ich składu osobowego w Okręgu Łódzkim Polskiego Związku Działkowców, w sprawie przyjęcia wytycznych dla Okręgowego Zarządu Łódzkiego dotyczących powołania zamiejscowych Ośrodków Finansowo-Księgowych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w Okręgu Łódzkim oraz stanowiska w sprawie poparcia poprawki Senatu RP wyłączającej stosowanie tzw. uproszczonej legalizacji samowoli budowlanych na terenie działek
w rodzinnych ogrodach działkowych.  

Opracowała: Anna Pintara

Łódź, dnia 10.02.2020r.

PLIK DO POBRANIA:

STANOWISKO ORŁ PZD Z DNIA 10.02.2020R

 

 
 
 
 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio