Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada z udziałem Przewodniczących Ośrodków Szkoleniowych Okręgu Śląskiego PZD - 13.02.2020

Działalność szkoleniowa aktywu jest jednym z ważnych zadań realizowanych w Okręgu Śląskim PZD. Z uwagi na znaczną ilość ROD oraz ich rozmieszczenie terytorialne już od dawna w każdej delegaturze rejonowej funkcjonują ośrodki szkoleniowe na czele których stoją przewodniczący. Łącznie funkcjonuje 11 ośrodków. W celu wymiany informacji i usprawnienia ich organizacji Okręg organizuje narady i szkolenia z ich przewodniczącymi.  

W dniu 7 lutego br. miało miejsce kolejne spotkanie Przewodniczących Ośrodków Szkoleniowych Delegatur Rejonowych. Naradzie przewodniczył Prezes Okręgu Śląskiego PZD Pan Józef Noski oraz Dyrektor biura Mateusz Macianty. Prezes podkreślił istotę funkcjonowania ośrodków oraz ich ważną rolę w całej działalności Okręgu. To za ich pośrednictwem rocznie w każdej delegaturze organizowane są i przeprowadzane łącznie dziesiątki narad i szkoleń nie tylko dla nowych działkowców ale przede wszystkim dla organów statutowych ROD. Takie szkolenia są niezwykle ważne i potrzebne, aby każdy Zarząd ROD i komisja mogli sprawnie funkcjonować dla dobra swojego ROD i działkowców. 

Przekazano także bieżące informacje z działalności PZD w tym sytuację nowelizacji ustawy Prawo Budowlane, która dążyła do legalizacji altan ponadnormatywnych oraz samowoli budowlanych zlokalizowanych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Obecnie Senat uwzględnił stosowne zmiany o jakie wnosił PZD. Prezes Okręgu przekazał również informacje, że nie skończyły się prace nad nowelizacją Statutu PZD i nadal można składać wnioski o zmiany. Mając na uwadze aktywnie toczące się przygotowania do Walnych Zebrań sprawozdawczych, poprosił o zwracanie uwagi Zarządom ROD, aby korzystały z wytycznych i druków opracowanych przez Jednostkę Krajową PZD. Dzięki takim działaniom i szkoleniom aktywu, Zarządy unikną problemów z dokumentacją, a zebrania odbędą się sprawnie i bez uchybień. Poruszył również temat odpadów, który będzie na pewno poruszany na WZ z powodu podwyżek cena za wywóz odpadów z terenów ROD.

Głos zabrał Wiceprezes Okręgu Pan Jan Radoła omawiając pracę Komisji ds. zmian w Statucie. Kolejne posiedzenie Komisji planowane jest jeszcze w tym miesiącu. Zachęcił zebranych do składania uwag, które mogą wnieść zmiany w Statucie a jednocześnie ułatwią pracę Zarządom ROD.

W dalszej części narady głos zabrał Dyrektor Biura Mateusz Macianty, który także podkreślił, że szkolenia są bardzo ważnym zadaniem, aby organy statutowe jakimi są Zarządy oraz Komisje Rewizyjne były dobrze przygotowane do pracy. Następnie omówił tematy poruszane podczas ostatniej narady prezesów i dyrektorów biur zorganizowanej przez Jednostkę Krajową PZD.  Między innymi w kwestii wdrażania programu DGCS PZD System podkreślono aby każdy ośrodek uwzględniał w swoim harmonogramie narad punkt dotyczący promocji programu. Również poinformowano o aktualnych działaniach związanych z pracą koordynatorów DGCS PZD System. Zwrócono uwagę, że na szkolenia nie tylko winny być zapraszane Zarządy pracujące na co dzień w programie, ale również te które jeszcze nie zakupiły licencji i mają wątpliwości czy będą zdolne go obsługiwać – to ma na celu wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości i zachęcenie do zakupu programu.  W swej wypowiedzi podkreślił jak ważna jest komunikacja w Związku. Ogrom przekazywanych informacji powinno odbywać się na bieżąco, dlatego, aby ułatwić ich przepływ poinformowano, iż jednostka  Krajowa PZD właśnie ukończyła proces tworzenia skrzynek emaliowych dla wszystkich ROD. Również Okręg pochylił się nad tym tematem i obecnie wdrażane są działania mające na celu usprawnienie przypływu dokumentów i informacji między wszystkimi strukturami biura Okręgu, wliczając w to nie tylko delegatury i ośrodki finansowo – księgowe, ale także ośrodki szkolenia. Przekazywane materiały i informacje będą mogły zostać wykorzystywane w bieżącej pracy każdej jednostki.

Omówiono także ważne zadania związane z kampanią sprawozdawczą w ROD. W tym celu poza działaniami podejmowanymi przez każde delegatury, Okręg w lutym br. zorganizuje i przeprowadzi dwie duże narady szkoleniowe dla osób obsługujące walne zebrania.

Następnie głos zabrała Pani Barbara Kozikowska Główna Księgowa, która omówiła druki ułatwiające rozliczenie szkoleń. Stosowanie ujednoliconych formularzy pozwoli na sprawniejszą pracę oraz ułatwi przepływ informacji pomiędzy Przewodniczącym Ośrodka Szkoleniowego a Biurem Okręgu. Są one stworzone w przyjaznej formie do wypełnienia czy w wersji elektronicznej bądź papierowej.

Po naradzie można stwierdzić, że dobra współpraca na wszystkich szczeblach Okręgu Śląskiego PZD przełoży się na sprawniejsze  jego działanie i realizowanie statutowych zadań.

Dominika Wojciechowska – Instruktor ds. ogrodniczych.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.