Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

INFORMACJA z narady szkoleniowo-instruktarzowej dla Prezesów Zarządów ROD oraz powołanych członków zespołów do obsługi walnych zebrań 2020 r. - 10.02.2020

W dniu 30 stycznia 2020 r. odbyła się narada szkoleniowo-instruktażowa dla Prezesów Zarządów ROD oraz powołanych członków zespołów do obsługi walnych zebrań w 2020 r. z terenu działania okręgu legnickiego.

Wśród zagadnień oraz tematyki narad znalazły się min.: regulacje prawne, kompetencje zarządów i walnych zebrań oraz konferencji, prawomocność zebrania, przygotowanie walnego zebrania w tym: materiały sprawozdawcze, projekty porządku obrad i regulaminu, przedstawienie kalkulacji opłat ogrodowych, określenie zakresu potrzeb inwestycyjnych i remontowych w ROD oraz zmiana planu zagospodarowania, materiały niezbędne w czasie trwania walnego zebrania (konferencji), tematy szczegółowe w tym: aktualna sytuacja wokół ogrodów i PZD, problem śmieci – opłaty, zasady utylizacji, wykorzystanie majątku PZD, infrastruktura ogrodowa, modernizacja, możliwości finansowe i niezbędne nakłady do poniesienia, planowanie zadań inwestycyjnych i remontowych w tym: pozyskiwanie środków na ich realizację (partycypacja działkowców, dotacja OZ PZD, pożyczki i dotacje z KR PZD, środki z budżetów obywatelskich), współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie stanu prawnego gruntów ROD, umieszczenie ROD w miejscowym planie zagospodarowania.

Ponadto ważnym tematem było przypomnienie obowiązków z obszaru danych osobowych w ROD tj. zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych w ROD, rola koordynatora, dostęp do danych w zbiorach regulowany uchwałą systemową, na podstawie przepisu szczególnego, umowy powierzenia, prawa osób, których dane są przetwarzane w tym obowiązek informacyjny, prawo dostępu do danych.

Dodatkowym przedstawionym tematem była zmiana w ustawie Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw a uchwalona przez Sejm 23 stycznia 2020 r. i zaprezentowane zostało Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy w przedmiotowej sprawie z dnia 30.01.2020 r. jak również informacja o  aktualnej sytuacji związanej z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie ROD, które zostały zmienione nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ocena i wypracowane wnioski na podstawie przekazanych dokumentów do Jednostki Krajowej.


Poszczególne tematy omawiane były przez Dyrektora Biura Okręgu Legnickiego Panią inż. Elżbietę Dziedzic oraz pracowników merytorycznych biura Okręgu w tym: inspektora ds. inwestycyjnych, radcę prawnego. Imponująca frekwencja uczestników narady 136 osób w tym z 7 ROD było po 2 osoby świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu sprawami i problemami w ROD oraz działań Związku jak również potrzebie organizacji spotkań z aktywem zarządów ROD. W dyskusji m.in. omówiono sprawy związane z RODO oraz został zgłoszony postulat dot. nabycia nowej siedziby dla Okręgu PZD w Legnicy.

Sporządziła:

inż. Elżbieta Dziedzic

Dyrektor

Biura Okręgu PZD w Legnicy

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio