Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.01.2020 r. w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO - 29.01.2020

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 29.01.2020 r.

w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO

Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. wpłynęło do jednostki krajowej PZD pismo z Ministerstwa Klimatu z dnia 24.01.2020 r. z odpowiedzią na pismo Krajowego Zarządu PZD z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych, zwanego dalej Rejestrem BDO.   

Przypomnijmy, że w ww. piśmie KZ PZD wystąpił do Ministra Klimatu – Pana Michała Kurtyki o zajęcie przez resort oficjalnego stanowiska, czy PZD jest zobowiązany do dokonaniu wpisu do BDO prowadzonego przez marszałków województw na podstawie art. 49 ustawy o odpadach.

Powyższe wystąpienie zostało zainicjowane wejściem w życie z dniem 6.09.2019 r. nowelizacji ustawy „śmieciowej” i niejednolitą wykładnią jej przepisów przejściowych. Nowelizacja umożliwiła ROD, zaliczanym do kategorii nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, „wyjście” z gminnego systemu i bezpośrednie zlecenie ich wywozu przedsiębiorcom zajmującym się odbiorem odpadów.  Stąd też obecnie wiele gmin podejmuje uchwały o rezygnacji z odbierania odpadów z ROD, a ogrody stoją przed koniecznością niezwłocznego podpisania umów z przedsiębiorcami zajmującym się odbiorem odpadów. Jednak część z firm odmawia zawierania umów z ROD, argumentując, że nie są one wpisane do Rejestru BDO. W konsekwencji ROD, w tym również inne jednostki PZD, pozbawiane są możliwości realizacji obowiązku zapewnienia wywozu śmieci.

W swoim wystąpieniu, PZD jednocześnie wskazał, że jego zdaniem brak jest podstaw dla przyjęcia, aby Związek, w tym jego jednostki organizacyjne spełniały przesłanki uzasadniające klasyfikowanie ich do podmiotów zobowiązanych do ujawnienia w Rejestrze BDO. W szczególności, ani PZD, ani poszczególne ROD, nie wprowadzają na rynek produktów, produktów w opakowaniach, nie prowadzą jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz nie gospodarują odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach.

Ministerstwo Klimatu w piśmie z dnia 24.01.2020 r. potwierdziło stanowisko PZD w tej sprawie. Uznało bowiem, że odpady, które powstają na terenie ROD należy zakwalifikować jako odpady komunalne. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprost wynika, że wytwórcy odpadów komunalnych są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a tym samym z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO. Reasumując ROD jako wytwórcy odpadów komunalnych nie mają obowiązku wpisu do Rejestru BDO (podmiot odbierający odpady w swojej ewidencji odpadów wskazuje, że pochodzą od podmiotu zwolnionego z obowiązku wpisu do BDO).

Zgodnie z zastrzeżeniem Ministerstwa Klimatu, ww. odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie jest prawnie wiążąca dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych. Mimo to, przekazujemy niniejsze pismo zarządom i komisjom rewizyjnym ROD, do ewentualnego wykorzystania w rozmowach z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z terenów ROD, które odmawiają zawarcia z PZD umów na wywóz śmieci z uwagi na brak wpisu z Rejestrze BDO.

 

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 29.01.2020 r.

 

 

Załącznik - pismo z Ministerstwa Klimatu z dnia 24.01.2020 r.

Załącznik plikowy do pobrania

SKM_554e20012915540.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.