Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie szkoleniowe w Okręgowym Zarządzie PZD w Słupsku z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 27.01.2020

W dniu 24 stycznia 2020r. w Okręgowym Zarządzie PZD w Słupsku odbyło się szkolenie  dla Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych oraz księgowych  z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania okręgu.

Szkolenie otworzył Pan Prezes Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców Wiesław Boratyński, który przywitał przybyłych na szkolenie przedstawicieli z Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Prezes Okręgowej Rady PZD  przybliżył  przepisy obowiązujące  w Polskim Związku Działkowców  przepisy Ustawy o ROD, Statutu i wynikające  z  nich  obowiązki dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Następnie Pan Przewodniczący  Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Zdzisław Tokarek  omówił szczegółowo zasady tworzenia  i prowadzenia  dokumentacji statutowo-organizacyjnej  w ROD.  Przedstawił  Wytyczne  Krajowej Komisji Rewizyjnej  do pracy  Komisji Rewizyjnych  Polskiego Związku Działkowców  w kadencji 2020-2023, tezy  Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD  dot: badania  bilansów ROD i Okręgów PZD oraz  poszczególnych  sprawozdań  finansowych i preliminarzy  finansowych ROD  i Okręgu PZD w latach 2020-2023. Jak również inne  dokumenty dot: prawidłowej pracy  pionu rewizyjnego Polskiego Związku Działkowców. Pan Przewodniczący podkreślił jak ważną rolę pełnią Komisje Rewizyjne R.O.D. w prawidłowym przeprowadzeniu walnych zebrań w ROD. Na zakończenie szkolenia  zabrała głos Pani Danuta Hasulak Gł. księgowa  OZ PZD  przedstawiając  sprawy dot:  przygotowania  sprawozdawczości  rocznej  za 2019 i preliminarzy finansowych  ROD na 2020 rok. Przedstawiła  uchwałę  nr. 382  Prezydium Krajowej Rady  PZD w sprawie czerpania i wykorzystywania majątku Związku oraz skutków prawnych  wynikających z tego dla ROD i Polskiego Związku Działkowców. Omówiono również  zasady  rachunkowości  w PZD, Zakładowy Plan Kont i program DGCS zachęcając  Rodzinne Ogrody Działkowe  do zakupu programu.

                                                                   Informację przygotowała :

                                                                       Iwona Czauderna

                                                                   członek Okręgowej Komisji

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio