Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie w OZ PZD w Szczecinie z obsługi walnych zebrań w 2020 roku - 21.01.2020

W dniu 20 stycznia 2020 roku w siedzibie Okręgu odbyło się szkolenie osób, które z ramienia Okręgu będą obsługiwały walne zebrania. Zespół ten został powołany uchwałą Okręgowego Zarządu nr 298/2019 z 31 grudnia 2019 r. W szkoleniu wzięli udział członkowie Okręgowej Rady w tym Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej a także pracownicy Okręgu. Celem szkolenia było zapewnienie jak najlepszej obsługi na walnych zebraniach oraz przekazanie działkowcom bieżących informacji dotyczących Związku oraz planów na rok 2020.

Posiedzenie zwyczajowo otworzył Prezes Okręgu mgr Tadeusz Jarzębak, który szczegółowo przybliżył uczestnikom aktualną sytuację w PZD i Okręgu Szczecińskim PZD. Następnie Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Rabuski przedstawił wnioski z niedawno przeprowadzonych narad przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych. Szczególnie zaakcentowana została rola ogrodowych komisji rewizyjnych jaką one pełnią w ROD oraz ich uczestnictwo w walnych zebraniach. Poinformował również osoby uczestniczące w szkoleniu, że komisje rewizyjne otrzymały komplet materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania bilansów oraz do sporządzenia własnych sprawozdań z działalności w 2019 r. zgodnych z wytycznymi Jednostki Krajowej. 

Kolejno dyrektor biura mgr inz. Tomasz Olkuski szczegółowo omówił przygotowane przez Jednostkę Krajową wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD w 2020 roku oraz niezbędne druki i wzory dokumentów. Na wstępie zwrócił on uwagę na zmiany w proponowanym porządku obrad walnego zebrania omawiając go. Następnie zwrócono uwagę na prawidłowe sporządzanie list obecności oraz o braku możliwości uczestniczenia w walnych zebraniach osób niebędących członkami PZD. W dalszej części szkolenia zostały przedstawione wzory poszczególnych uchwał walnego zebrania oraz szczegółowo omówione.

W szkoleniu z głosem doradczym brał również udział radca prawny Michał Tera, który odpowiadał na nurtujące uczestników problemy.

Ponadto głos zabrał pierwszy wiceprezes Okręgu Józef Romanowski będący jednocześnie członkiem komisji statutowej powołanej przez Jednostkę Krajową, informując uczestników szkolenia o proponowanych zmianach do Statut PZD.

Szkolenie zakończył Prezes Okręgu mgr Tadeusz Jarzębak podkreślając bardzo ważną rolę osób obsługujących walne zebranie podsumowując i podkreślając najważniejsze wnioski ze szkolenia.

Kończąc Przewodniczący przypomniał uczestnikom, że są członkami organu kontrolnego w swoim ogrodzie i działają wspólnie z Zarządem na rzecz działkowców i całego Polskiego Związku Działkowców. Mają sprawdzać słuszność decyzji podejmowanych przez Zarząd ROD, ale bez żadnych złośliwości.

Na zakończenie Przewodniczący OKR wszystkim uczestnikom narady z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej złożył życzenia wszelkiej pomyślności a zbliżający się Nowy 2020 Rok niech spełni wszystkie pragnienia i oczekiwania, obdarzy zdrowiem.

M. Tera

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio