Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Uchwały krajobrazowe w Polsce - 16.01.2020

W dniu 11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawa krajobrazowa). Na podstawie powyższej ustawy, gminy uzyskały kompetencję do wprowadzenia uchwał w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwały krajobrazowe). Należy zaznaczyć, iż przyjęcie przez radę gminy uchwały nie jest obligatoryjne. Zatem samorządy dostały swobodę w zakresie podjęcia decyzji o jej uchwaleniu.

Jak pokazują statystyki, wiele miast, zwłaszcza dużych, podjęło starania zmierzające do uchwalenia uchwał krajobrazowych m.in. Gdańsk, Szczecin, Kraków czy Warszawa. Jednak na dzień dzisiejszy nie wszędzie udało się te uchwały przyjąć. Obowiązują one m.in. w Gdańsku i w Łodzi, a w dniu 16 stycznia br. Rada Miasta st. Warszawy przyjęła uchwałę krajobrazową dla stolicy.

Są to bardzo ważne uchwały dla mieszkańców, a więc i działkowców, gdyż umożliwiają one ukształtowanie ładu przestrzennego przez określenie zasad sytuowania tablic reklamowych, wyświetlaczy, czy nośników na budynkach. Uchwały będą porządkować również usytuowanie na terenach publicznych obiektów małej architektury, jak ławki, słupy i kosze na śmiecie, a co bardzo ważne dla ogrodów działkowych – uchwały wprowadzają regulacje dotyczące ogrodzeń.

Z uwagi na powyższe, okręgi, jak i zarządy ROD – jeśli do tej pory jeszcze tego nie zrobiły – winny ustalić czy w ich mieście trwają prace nad uchwałą krajobrazową. Wiele miast przyjęło tzw. uchwały intencyjne oznaczające, że planują wprowadzenie przepisów regulujących dopuszczalną przestrzeń dla reklam, jednak proces tworzenia projektu i konsultacje trwają w większości przypadków latami.

Kolejnym krokiem jest ustalenie na jakim etapie znajduje się projekt i jakie są do niego założenia. Zachęcamy także do brania udziału w konsultacjach toczących się nad projektami uchwał, jak i zgłaszania własnych wniosków i uwag. Takie uwagi mogą zgłaszać także sami działkowcy, jak również uczestniczyć w debatach społecznych. Pamiętajmy, że bez aktywnego udziału nie zapewnimy sobie uchwały, która będzie przyjazna nie tylko dla mieszkańców, ale i działkowców.

AR

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.