Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowo-instruktażowa dla księgowych ROD w Zielonej Górze - 13.12.2019

Dnia 6 grudnia 2019 roku odbyła się narada szkoleniowo-instruktażowa dla księgowych ROD w Okręgu Zielonogórskim PZD. Główna Księgowa OZ PZD – Danuta Czarkowska przywitała wszystkich uczestników i otworzyła naradę szkoleniowo-instruktażową.

 

Następnie głos zabrał dyrektor biura OZ PZD – Rafał Hawryluk. Przedstawił aktualną sytuację w Związku, zachęcał do nabywania programu komputerowego DGCS PZD System dla ROD. Przedstawił możliwości i zastosowanie oraz zadania wynikające z wytycznych do podpisanej umowy pomiędzy PZD i DGCS na dostawę oprogramowania i udzielenia licencji – (program zawiera moduły: finansowo-księgowy, ogrody działkowe, magazyn, deklaracje podatkowe, środki trwałe i kadrowo-płacowy).

Dyrektor Hawryluk przedstawił stan organizacyjny ROD (zgodność z rejestrem ROD i stanem rzeczywistym – omówił przygotowania do Uchwały OZ i KR PZD w sprawie ustalenia powierzchni działek użytkowych w celu wyliczenia partycypacji, stanowiących podstawę do przygotowania preliminarzy finansowych ROD, OZ i KR PZD na rok 2020.  

Główna księgowa omówiła wytyczne Krajowego Zarządu PZD w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za 2019 r, zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. i druki do sprawozdań finansowych ROD (pod względem poprawności, kompletności, terminowości, realności sald, inwentaryzacji, badań i zatwierdzania- realizacja Statutu PZD w tym zakresie). Pani D. Czarkowska przypomniała o podjęciu prac przygotowawczych w celu sporządzenia kompletnego bilansu Związku.

Kolejno omówiono zasady sporządzania preliminarzy finansowych ROD na 2020r zgodnie z Wytycznymi przyjętymi przez  KZ PZD oraz druki do preliminarzy finansowych ROD na 2020 r.

O zmianie Uchwały KR PZD Nr 14/III/2015 z dnia 1.X.2015r w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w PZD mówiła Martyna Rakowska- Inspektor ds. Inwestycji. Omówiła  załączniki wprowadzonych Uchwałą Nr 276/2017 z dnia 19.07.2017r Prezydium KR PZD do Sprawozdań i Preliminarzy finansowych Funduszu Rozwoju ROD w zakresie budowy i remontu lub modernizacji infrastruktury w ROD. Istotną sprawą było również zapoznanie z rozbieżnością pomiędzy preliminarzem finansowym ROD, a planem inwestycji i remontów w ROD.

Najważniejsze problemy wynikające z kontroli Zarządów ROD przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną i biuro Okręgowego Zarządu, obowiązki księgowego ROD w zakresie przygotowania sprawozdań do badania przez Komisje Rewizyjne ROD i do zatwierdzenia przez Walne Zebranie ROD omówiła przewodnicząca OK Rewizyjnej Kazimiera Daiksler.

Przedstawiono również przepisy dotyczące indywidualnego rachunku bankowego do płatności należności podatkowych wynikających z PIT. Nowe przepisy wchodzą w życie od 1 stycznia 2020r. W grudniu po raz ostatni zapłacimy podatek PIT na stare konta skarbówki.  Od stycznia 2020 roku każdy Polak i każda Firma będzie opłacać podatki na swój indywidualny rachunek podatkowy.  Numery nowych rachunków są już dostępne. Służy do tego specjalny Generator zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów, który można uruchomić po wpisaniu nr NIP lub Pesel.

Ministerstwo Finansów zdecydowało, że od 2019 r. wszyscy płatnicy (czyli  również ROD) obowiązani są do wysyłki druków: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C w formie elektronicznej do 31 stycznia następnego roku. Oznacza to , że w 2020 r. (rozliczenia za 2019r) w/w PIT nie będzie można złożyć w formie papierowej do Urzędu Skarbowego.

Dorota Mierzejewska

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio