Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady prawne.

Zasady uiszczania podwyższonych opłat ogrodowych przez nowego działkowca - 13.12.2019

Zgodnie z § 147 statutu PZD, w roku nabycia prawa do działki działkowiec jest zobowiązany do uiszczenia dwóch podwyższonych opłat ogrodowych tj.:

1)      opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 1, podwyższonej o kwotę określoną przez zarząd ROD; kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej[1] przypadającej na jedną działkę w ROD (zwana potocznie opłatą inwestycyjną) - § 147 ust. 1 pkt 1, oraz

2)      opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 5, podwyższoną o kwotę określoną przez okręgową radę PZD; kwota ta nie może przekroczyć 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę[2] określonego w obowiązujących przepisach (zwana potocznie wpisowym) - § 147 ust. 1 pkt 2.

 Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków, kiedy to nowy działkowiec będzie zwolniony od obowiązku uiszczenia obu ww. opłat albo tylko opłaty, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 1 statutu PZD (zwanej potocznie opłatą inwestycyjną).Przy tej okazji należy zaznaczyć, że statut PZD nie przewiduje, aby działkowiec był zwolniony wyłącznie z opłaty zwanej potocznie wpisowym.

 

Nowy działkowiec nie będzie musiał płacić na rzecz PZD obu opłat tj. opłaty, o której mowa § 147 ust. 1 pkt 1 (potocznie zwanej opłatą inwestycyjną) oraz § 147 ust. 1 pkt 2 statutu PZD (potocznie zwanej wpisowym) w następujących przypadkach, gdy:

1)    nabył działkę (zamienną) w związku z likwidacją ROD lub jego części ,

2)    nabył działkę w drodze zamiany praw do działek w tym samym ROD. Co oznacza,[3] że takie zwolnienie nie będzie zachodziło w sytuacji, gdy działkowiec zbył swoją działkę i jednocześnie nabył nową działkę (na podstawie umowy zamiany) w innym ROD albo działkowiec zbył swoją działkę (na podstawie umowy przeniesienia praw do działki), a następnie tj. tego samego dnia albo w terminie późniejszym nabył nową działkę (na podstawie kolejnej umowy przeniesienia praw do działki) w tym samym lub innym ROD.

3)    nabył prawo do działki swojego współmałżonka,

4)    nabył prawo do działki po zmarłym małżonku.

 

Natomiast nowy działkowiec nie będzie musiał płacić na rzecz PZD wyłącznie opłaty, o której mowa § 147 ust. 1 statutu PZD (potocznie zwanej opłatą inwestycyjną) w przypadku, gdy nabył prawo do działki po osobie bliskiej (na podstawie umowy przeniesienia praw do działki albo po śmierci działkowca). Natomiast w takiej sytuacji będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD opłaty, o której mowa w § 147 ust. 1 pkt 2 statutu PZD (potocznie zwanej wpisowym). Krąg osób bliskich został zdefiniowany w §5 ust 1 pkt 9 statutu PZD.

 

MAP[1] Interpretację  „wartości infrastruktury ogrodowej”  zawiera uchwała KR PZD nr 4/XXIV/2018 z dnia 25.10.2018 r. w sprawie interpretacji statutu PZD  (BIUILETYN INFORMACYJNY PZD nr 13/2018)

[2] Uwaga: od 1.01.2020 r. minimalne wynagrodzenie o pracę będzie wynosiło 2600 zł. Tym samym, opłata zwana potocznie wpisowym nie będzie mogła przekroczyć 650 zł.

[3] Interpretację „zamiany praw do działek w tym samym ROD” zawiera uchwała KR PZD nr 8/XXIII/2018  z dnia 6 września 2018 r. w sprawie interpretacji  Statutu PZD w przedmiocie zakresu stosowania zwolnienia, o którym mowa w § 147 ust. 3 Statutu PZD w oparciu o przesłankę zamiany prawa do działki  (BIUILETYN INFORMACYJNY PZD nr 12/2018)

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.