Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obrady II Zjazdu ČZS w Pradze - 10.12.2019

Na zaproszenie Czeskiego Związku Działkowców, w dniach 23-24.11. br., w II Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym wzięła udział delegacja PZD – Tadeusz Jarzębak I Wiceprezes PZD i Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Zjazd odbył się w Hotelu Pramen w Pradze. W zjeździe uczestniczyli delegaci ogrodów, ustępujące organy statutowe oraz zaproszeni goście. Słowacki Związek Działkowców reprezentowali – Edward Jakubek i Juraj Korček, a niemiecki  - Udo Seifert z Drezna, a tłumaczył Josef Kralovec. Od I Zjazdu, który odbył się w 2014 r., w Hradec Kralove, minęło 5 lat. Jak dowiadujemy się ze sprawozdania Rady Republiki, miniona kadencja ubiegała pod znakiem realizacji programu przyjętego na I Zjeździe, a działania ČZS obejmowały następujące dziedziny:

 

  • Pracy nad tworzeniem nowoczesnego Związku, odpowiadającego potrzebom czasu.
  • Do ważnych zadań należała współpraca z organizacjami społecznymi, które skupiają 750 tysięcy członków i stworzenie szerokiej platformy, a zwłaszcza z organizacjami ekologicznymi i komunalnymi wspomagającymi ogrody.
  • Niezmiernie ważnym zadaniem w kadencji była współpraca z działkowcami z terenów przygranicznych państw sąsiednich, a zwłaszcza z działkowcami bawarskimi, saskimi oraz polskimi z rejonów Górnego i Dolnego Śląska. Na wysokim poziomie prowadzona jest współpraca ze Słowackim Związkiem Działkowców. Organizowana współpraca i wystawy są na wysokim poziomie i nikt się na nich nie nudzi.
  • Poczesne miejsce w działalności Związku, zajęło udzielanie porad dla działkowców w urozmaicony sposób i organizowanie szkoleń przez instruktorów na interesujące tematy.
  • Równolegle z wymienioną działalnością, szła praca z dziećmi i młodzieżą. Z badań wynika, że zorganizowano 600 akcji obejmującej 28 tysięcy dzieci. Dobrze w tym spisała się gazeta „Mały ogrodnik”, który funkcjonuje już 32 lata. W ogrodach skupia 6 tysięcy dzieci, a na wystawach kwiatów i florystów uzyskali nawet nagrodę Ministra ČR. Do akcji wystaw i pracy z młodzieżą angażowane są żony działkowców, które na różnych kursach zdobywają wiedzę i mają możliwość zdobywać nagrody na równi z profesjonalistami.
  • Niezmiernie istotnym działaniem są porady prawne dla ogrodów i ich reprezentacja przed sądami. Rola prawników zmierzała do przekonywania o znaczeniu ogrodów dla ČR. Prawnicy współpracują na bieżąco z biurem prawnym Ministerstwa, a zwłaszcza w sprawach regulacji prawnych, jak np. opłat za energię oraz opłaty rejestracyjne, gdzie w wyniku działań prawników uzyskano obniżenie opłat.
  • Ogromnym problemem było przystosowanie się do unijnej dyrektywy o ochronie danych osobowych i tu nieodzowna była rola prawników przy konstruowaniu poradnika dla ogrodów.
  • W kadencji nie udało się uchwalić ustawy, pomimo dużych starań, jednak po zmianach w rządzie zarysował się pozytywny kierunek dla utworzenia nowego prawa, regulującego całość funkcjonowania ogrodów. Konsultacje Premiera z krajami sąsiednimi oraz liczne rozmowy ze Związkiem, dały początek prac nad ustawą ale wciąż ČZS pozostaje bez ustawy.
  • Trudna sytuacja występuje w dziedzinie planowania przestrzennego, gdzie po dużych zawirowaniach i groźbie likwidacji ogrodów, udaje się teraz podejmować współpracę z organami państwa i samorządów, by zapewnić egzystencję ogrodom w miastach. Działania ČZS wspierane są przez organizację ekologów, a zwłaszcza przy udowadnianiu funkcji ogrodów w dziedzinie zdrowotności, poprawy klimatu i zatrzymywania wody.

ČZS ma nadzieję i wierzy, że w nadchodzącej kadencji uda się stworzyć nowe prawo, na które Związek oczekuje.

O sprzyjającym obecnie klimacie dla ogrodów działkowych  w ČR świadczy udział Premiera i Ministra Finansów w obradach II Zjazdu. Jest to pouczający przykład właściwego dialogu z organizacjami pozarządowymi, które traktuje się  po partnersku.

Związek jest aktywny, co wynikało z dyskusji na Zjeździe, gdzie najwyższa władza cierpliwie wysłuchiwała i odpowiadała na wszystkie pytania, często wykraczające poza tematykę ogrodową.

Zjazd, oprócz sprawozdania Rady Republiki, przyjął sprawozdanie Komisji Kontrolnej, Rozjemczej oraz wycinkowe sprawozdania komisji problemowych, a najważniejszym dokumentem jest program na kadencję, ujmujący zadania w dziedzinie uchwalenia ustawy, elektronicznej ewidencji członków, wzmożenia aktywności, propagowanie zdrowej żywności, propagowanie bioodpadów, propagowanie racjonalnej gospodarki wodą, powiększania liczby nowych działkowców, uzyskiwanie dotacji, poziom wydawnictw działkowych, poszerzanie zakresu pracy z młodzieżą odnośnie edukacji ogrodniczej

 

ČZS liczy 140 tysięcy członków, oparty jest na pionowej strukturze. Ma bogatą tradycję i doświadczenie. Dziś dobrze jest postrzegany w społeczeństwie.

Walka o obniżenie opłat należy do przeszłości. Związek zahamował ubytki członków i odrobione zostały straty finansowe. Nadal jest jednak bez dobrego prawa oraz zewnętrznej pomocy, niezbędnej, by nie dopuścić do odpływu członków i w dalszej konsekwencji znikania ogrodów z miast, które są potrzebne dla całej Republiki. Czeskie ogrody przestawiają swoją tematykę w kierunku umocnienia ogrodnictwa, a przystosowywanie altany do zamieszkiwania konsekwentnie grozi pozbawieniem prawa do działki.

Związkiem kieruje Rada Republiki, wyłoniona w wyborach, a organem wykonawczym jest przedstawicielstwo na czele z prezesem ČZS, którym na kadencję został ponownie wybrany Stanislav Kožlik.

Czescy delegaci w rozmowach chwalą przygraniczną współpracę z polską stroną, dawali na to wiele przykładów z Cieszyna, Raciborza, Prudnika.  Słowacy chwalili dobrą współpracę z działkowcami z Nowego Sącza. Istnieje więc potrzeba zacieśniania i poszerzania współpracy dla wymiany doświadczeń. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż postać naszego Prezesa Związku - Eugeniusza Kondrackiego jest niemal powszechnie znana działkowcom czeskim. Dali temu wyraz, przekazując pozdrowienia przez wielu uczestników Zjazdu. My od Prezesa i PZD przekazaliśmy pozdrowienia, życzenia, wręczając medal 120 lecia ogrodnictwa w Polsce wraz z listem okolicznościowym.

Nasza delegacja od początku do końca pobytu była otoczona przyjaźnią i gościnnością. Z wielu rozmów wynieśliśmy  ciekawe spostrzeżenia, które mogą się nam przydać w naszej pracy.

 

Tadeusz Jarzębak

I Wiceprezes PZD 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.