Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obrady Okręgowej Rady w Szczecinie - 04.12.2019

Drugie posiedzenie Okręgowej Rady PZD odbyło się 2 grudnia br., przy 86% frekwencji. Po przywitaniu członków Okręgowej Rady, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszonych byłych prezesów zarządów ROD, którym wręczono podziękowania prezesa Związku za długoletnią pracę w ogrodach, członków Rady zapoznano z regulaminem. Temat ten był najciekawszy dla nowicjuszy.

Po wręczeniu podziękowań i upominków, przystąpiono do procedowania porządku posiedzenia, który wszyscy członkowie otrzymali wraz zaproszeniem, a materiały stanowiące przedmiot obrad, były prezentowane audiowizualnie przez sekretarza Okręgu pana Romana Krempskiego. Wiodącym tematem merytorycznym, była sytuacja Związku po odbytym XIV Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.

Prezes Okręgu – Tadeusz Jarzębak, omawiając to zagadnienie, wyartykułował w szczególności znaczenie referatu programowego, przyjętych stanowisk w istotnych sprawach dla Związku oraz programu PZD na kadencję 2019-2023 i wynikające z tego zadania dla Okręgu.

Po omówieniu treści, przyjęto plan pracy Okręgu na rok 2020. Dokonano podziału zadań między członków Okręgowej Rady, powołując stałe komisje problemowe z określeniem zakresu ich działania.

Powołano komisje:

• Komisja rozwoju ROD, w której gestii będą sprawy gospodarki gruntami, sprawy inwestycyjno-remontowe, a kanwą działania będzie realizacja Programu rozwoju ROD, Programu budowy siedzib i Programu modernizacji ogrodów.

• Komisja samorządowa. W zakresie jej działania mieszczą się – współpraca z zarządami ROD, koordynacja pracy kolegiów prezesów oraz bieżąca współpraca z samorządami gmin.

• Komisja oświatowa z podkomisją odznaczeń. Do zadań komisji będzie należała realizacja Otwartego programu oświatowego oraz polityka w zakresie honorowania zasłużonych działaczy i działkowców.

• Komisja bezpieczeństwa, interwencji i skarg, w której gestii będzie realizacja Programu bezpieczeństwa w ROD oraz sprawy wynikające z przynależności do Stowarzyszenia.

• Komisja promocji. Do zadań jej należy promowanie ogrodów popularyzacja Związku, w ramach realizacji Otwartego społecznego programu rozwoju ROD.

Praca komisji będzie kierowana przez członka Okręgowego Zarządu i wspomagana przez merytorycznego pracownika biura.

W trakcie obrad odniesiono się do przebiegu i efektu IX Okręgowego Zjazdu Delegatów, wymieniono spostrzeżenia, ocenę i uwagi oraz sprecyzowano wnioski na przyszłość.

Po rocznej pracy powołanych w 2018 r. kolegiów prezesów, dokonano zmian strukturalnych, w oparciu o doświadczenie z bieżącej działalności. Dotyczyło to zwłaszcza kolegiów miasta Szczecina, gdzie w miejsce 4, powołanych zostało 8 kolegiów prezesów, biorąc pod uwagę zasięg terytorialny, wspólne problemy i liczebność ogrodów w danym rejonie. Zmiany te powinny zwiększyć ich efektywność i skuteczność pracy.

W dyskusji głos zabrało 11 osób, poruszając sprawy:

• rosnących kosztów w gospodarce odpadami i konieczności udzielania pomocy przez Okręgowy Zarząd dla ogrodów;

• poprawy systemu komunikacji wewnętrznej w relacji: zarząd okręgu – ogrody;

• kontroli w ROD. Temu zagadnieniu poświęcono aż 3 wystąpienia;

• Maria Szczurko – była prezes ROD F. Chopina w Stargardzie, zasygnalizowała obawy działkowców, związane z planowanymi podwyżkami energii, wody oraz śmieci;

• dopływu młodej kadry do grona działaczy;

• egzekwowania obowiązków, jakie ciążą na każdym działkowcu w ogrodzie.

Okręgowa Rada przyjęła uchwały organizacyjne oraz uchwałę  w sprawie aktywizacji organów w realizacji polityki PZD. 

Cennym głosem w dyskusji było wystąpienie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, który nakreślił zadania komisji rewizyjnych, relacje między organami statutowymi ROD oraz konieczność zintensyfikowania działalności kontrolnej i szkoleniowej.

Uczestników posiedzenia poinformowano o podjętych decyzjach przez Krajową Radę w sprawie składki członkowskiej, partycypacji w kosztach, a także zmian w niektórych uchwałach systemowych PZD.

Obrady zakończono złożeniem życzeń świątecznych oraz apelem, aby również w okresie przedświątecznym uaktywnić kontakty z samorządami gmin.

Prezes Okręgu PZD w Szczecinie – Tadeusz Jarzębak

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio