Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie monitorowania zmian w przepisach miejscowych odnoszących się nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD - 04.12.2019

W dniu 6.09.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD.

 Przypomnijmy, że do najważniejszych zmian należy to, że:

√  ROD mogą rozliczać wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie deklaracji „śmieciowych”. ROD nie będą już objęte ryczałtową opłatą za wywóz odpadów,

√   ROD nie będą płacić opłat, które przewyższają maksymalne stawki opłat,

√   w sytuacji podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić, wyrażając pisemną zgodę,

√   wszyscy są zobowiązani do segregacji śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku przez m.in. ROD będzie skutkowało koniecznością zapłaty za ROD „kary” w wysokości co najmniej dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności ustalonej opłaty,

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ww. nowelizacji ustawy „śmieciowej”, rady gmin i miast są zobowiązane dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia ww. nowelizacji do aktualnych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli do 6 września 2020 r. W szczególności dotyczy to rozpoczęcia odbierania odpadów z ROD jako nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (o ile została wcześniej podjęta uchwała o odbieraniu odpadów z tego typu nieruchomości) oraz obniżenia stawek opłat za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, aby nie przekraczały one ww. maksymalnych stawek opłat.

Część gmin i miast nie czekając na upływ 12 miesięcznego terminu na dostosowanie przepisów miejscowych do zmienionych przepisów ustawy „śmieciowej” zaczęła już przygotowywać, a nawet uchwalać zmienione zasady gospodarowania odpadami na terenie ROD. W szczególności Miasto Łódź, podjęło uchwałę, w której postanowiło o nieodbieraniu śmieci z niektórych nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne tj. ROD. Uchwała obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. W związku, z czym, ogrody, które dotychczas były objęte ww. gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, muszą zawrzeć z prywatnymi lub komunalnymi przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne indywidualne umowy na odbiór odpadów.

W związku z powyższym, zwracamy się do zarządów ROD we współpracy z Okręgowymi Zarządami PZD o bieżące monitorowanie prac rad gmin i miast nad nowymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD, udział w nich oraz podejmowanie działań, aby uchwalane przepisy miejscowe odpowiednio zabezpieczały interesy ROD oraz działkowców. W szczególności, aby m.in.:

√   stawki opłat za nie przekraczały maksymalnych stawek opłat, które zostały określone w art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy „śmieciowej”. W 2019 r., nie mogą one przekraczać 54,17 zł za pojemnik 1100 litrów lub 16,63 zł za worek 120 litrów. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności, stawki mają być proporcjonalne,

√   opłaty za brak segregacji odpadów kształtowały się w dolnej granicy „kary” za brak realizacji ww. obowiązku, czyli nie więcej niż dwukrotność ustalonej opłaty,

√   zostały zmienione lub uchylone uchwały, które wprost wskazywały, że do ROD stosuje się ryczałtową stawkę opłaty za wywóz odpadów,

√   tam, gdzie ROD chciałyby być objęte gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, podejmowanie działań, aby rady gmin lub miast podjęły uchwałę o odbieraniu odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne albo tam gdzie zostały one wcześniej podjęte - nie podejmowały uchwały o rezygnacji z odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (w szczególności z ogrodów działkowych). W szczególności dotyczy to takich ROD, dla których gminny system odbioru odpadów komunalnych jest bardziej korzystny niż system oparty na indywidualnych umowach m.in. pod kątem cenowym,

√   tam, gdzie ROD chciałyby być objęte systemem opartym na indywidualnych umowach, podejmowanie działań, aby rady gmin lub miast podejmowały uchwałę o rezygnacji z odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (w szczególności z ROD). Dotyczy to zwłaszcza tych ROD, dla których gminny system odbioru odpadów komunalnych jest mniej korzystny niż system oparty na indywidualnych umowach m.in. pod kątem cenowym,

√   uchwalane przepisy prawa miejscowego były jednoznacznie sformułowane i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych, w tym na niekorzyść ROD,

√   terminy wejścia w życie przepisów miejscowych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD uwzględniały potrzeby ROD w zakresie odpowiedniego dostosowania się do nowego porządku prawnego obowiązującego w danej gminie.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku uchwalenia przez radę miasta lub gminy przepisów prawa miejscowego niezgodnych z prawem, istnieje możliwość poinformowania o swoich zastrzeżeniach organ nadzoru (wojewodę albo regionalną izbę obrachunkową), jak również zaskarżenia takiej uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Równocześnie przypominamy, że w związku z różną interpretacją przepisów nowelizacji ustawy „śmieciowej”, w tym przez samorządy, w dniu 14.11.2019 r. Krajowy Zarząd PZD zajął stanowisko w sprawie wdrożenia w ROD zmienionych zasad odbioru odpadów komunalnych oraz w dniu 15.11.2019 r. wystąpił do Ministra Środowiska z prośbą o wskazanie, czy dokonana przez PZD interpretacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest prawidłowa i czy może być stosowana w ROD. Więcej na ten temat pod linkiem:  http://pzd.pl/artykuly/23505/188/KOMUNIKAT-Krajowego-Zarzadu-PZD-z-dnia-15-listopada-2019-r-w-sprawie-zajecia-stanowiska-oraz-wystapienia-do-Ministra-srodowiska-o-interpretacje-przepisow-nowelizacji-ustawy-smieciowej.html

Po uzyskaniu odpowiedzi Ministra Środowiska (obecnie Ministra Klimatu) w zakresie interpretacji przepisów przejściowych nowelizacji ustawy „śmieciowej” przekażemy ją niezwłocznie do zarządów ROD i Okręgów PZD, do wykorzystania we współpracy z samorządami w pracach nad nowymi przepisami miejscowymi.

 Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 4 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.