Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

II posiedzenie Śląskiej Okręgowej Rady PZD - 26.11.2019

 W miniony piątek, 22 Listopada w Katowicach odbyło się II posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD, w którym wzięli także udział wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie otworzył i przewodniczył Prezes Okręgu Śląskiego  Józef Noski, który omówił przesłany wcześniej porządek obrad.

Powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

 1. Iwona Smieskol – przewodnicząca
 2. Alfons Blachura – sekretarz
 3. Zdzisław Kowalik – członek
                                  

W pierwszej kolejności pan prezes dokonał podsumowania i oceny kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Okręgu Śląskim. Podkreślił, że ostatni czas był trudny i wszystkim członkom Zarządów ROD oraz osobom, które obsługiwały Walne Zebrania należą się słowa uznania i podziękowania. Poprosił przedstawicieli poszczególnych Delegatur, aby na najbliższych naradach takie podziękowania przekazali. Tegoroczna kampania zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD stanowiła również duże wyzwanie dla działkowców poszczególnych ogrodów, głównie z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów do organów ROD. Pan Prezes zaznaczył, że to ogromny trud, poświęcenie i zaangażowanie całej rzeszy członków Okręgu Śląskiego sprawiły, że walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze wypełniły swoje statutowe obowiązki i odbyły się one zgodnie z prawem związkowym.

Na szkoleniach i spotkaniach przygotowawczych do Walnych Zebrań staraliśmy się podpowiadać pewne rozwiązania i odpowiadać na wszelkie pojawiające się pytania. Prosiliśmy również o stosowanie „Wytycznych”, które zostały przygotowane przez Krajową Radę PZD.

W dalszej części dodał, że również Rejonowe Konferencje Przedzjazdowe odbyły się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem i według zasad zawartych w Uchwale Okręgowej Rady PZD z dn. 12 grudnia 2018r. w sprawie zasad i trybu odbycia w 2019 roku okręgowego zjazdu delegatów. Okręgowy Zjazd przebiegł planowo i bez żadnych problemów. Wybrano osoby do pełnienia funkcji w strukturach oraz delegatów na Krajowy Zjazd PZD. Pan Prezes przekazał obecnym także informacje z XIV Krajowego Zjazdu PZD.

                              

Omówił program i kierunki działania Okręgu Śląskiego PZD na następną kadencję. Okręg zajmie się m.in. doskonaleniem pracy Delegatur i Rejonowych Ośrodków Szkoleniowych.

„Chcemy adoptować nowoczesne metody i strategie programowe do naszego unikalnego środowiska w sposób najbardziej efektywny i skuteczny poprzez :

 • zorganizowanie nowoczesnego i dynamicznego sztabu prowadzącego szkolenia w zgodzie z obowiązującymi procedurami, lecz w oparciu o wypróbowane metody akceptowane w środowisku działania.
 • poprzez zachętę do rozwijania umiejętności nowoczesnego zarządzania ogrodami.
 • poprzez precyzyjne planowanie strategii i jej odpowiedzialne i kompetentne wdrażanie w życie w środowisku, aby liczył się profesjonalizm i prawdziwe umiejętności, a nie osobiste relacje i prestiż.
 • w oparciu o zasady efektywności finansowej – nie marnotrawiąc środków społecznych.
 • poprzez wiarygodne i bezpośrednie kontakty działkowców ze strukturami, eliminując tym brak zaufania do instancji okręgowych i krajowych.

"Zasadniczym znaczeniem dla całokształtu działania i pracy w ROD, ma właściwe kierowanie nim przez Zarząd ogrodu i współdziałanie z ogrodową komisją rewizyjną”. – dodał prezes Noski.

W dalszej części swojego przemówienia prezes Józef Noski przypomniał członkom Okręgowej Rady, że wraz z zaproszeniem na posiedzenie zostały im przesłane Stanowiska Krajowego Zjazdu. Poprosił o zapoznanie się z ich treścią i przekazanie informacji w Delegaturach i na ogrodach. Dodał, iż te Stanowiska stanowią wytyczne do dalszych działań. 

Kolejnym punktem do jakiego odniósł się prezes Noski były działania Ośrodków Finansowo-Księgowych. Na 599 ogrodów w naszym Okręgu 529 należy do OFK. Jest to duża liczba, ale zmierzamy do tego, aby docelowo było to 100%. Jest to niezwykle ważne ponieważ jak wynika z doświadczenia te ROD, które są obsługiwane przez zewnętrzną księgowość wykazują dużo nieprawidłowości. Należy pamiętać o tym, że to Prezes ROD odpowiada osobiście za błędy finansowe na ogrodzie i trzeba im to uświadomić. Okręg jest od tego, aby sprawować nadzór i pomagać niwelować błędy. Dlatego naszym obowiązkiem jest, aby nakłonić wszystkie ogrody do przystąpienia do OFK.

Swoje przemówienie prezes Józef Noski zakończył słowami „Chciałbym zachęcić do pracy, zmobilizować do czynu i zaprosić do działania. Potrzebujemy ludzi do pracy, aby Okręg mógł sprawnie funkcjonować”. Następnie otworzył dyskusję.

                                

Jako pierwszy zabrał głos dyrektor Biura OZ ŚL. Mateusz Macianty. Przekazał najistotniejsze informacje związane z działalnością Okręgu. Rozpoczął od systemu oświatowego, podkreślając jak istotne są szkolenia Zarządów ROD. Omówił to na przykładzie pojawiających się błędów w kwestii wypowiadania umów dzierżawy działkowej i związanych z tym dużych kosztów dla Związku.

Wspomniał także o odbytej niedawno naradzie dla Księgowych OFK, podczas której zostały omówione różne kwestie problemowe. Ustalono w porozumieniu z pracownikami działu inwestycji sposób wychwytywania zadań, które mimo obowiązku nie zostały zgłoszone do Okręgu. „Takie sytuacje niejednokrotnie powodują nieprawidłowości i co za tym idzie problemy, które my musimy później wyjaśniać” – powiedział dyrektor.

W kwestii Programu DGCS PZD System, Mateusz Macianty przekazał informacje na temat działań podjętych przez Krajowy Zarząd PZD, które mają na celu usprawnienie szkoleń w tym zakresie. W każdym Okręgu wyłoniono koordynatorów, którzy po odbyciu szkolenia będą przekazywać swoją wiedzę dalej. Z naszego Okręgu zgłoszono do pełnienia takiej funkcji trzy osoby. Na chwilę obecną wytypowany na najbliższe szkolenie został  Zbigniew Palian.  Dyrektor Macianty poprosił o aktywne promowanie programu DGCS wśród Zarządów ROD, tak aby liczba nabywanych licencji skutecznie wzrastała.

Artur Olczyk, starszy Inspektor ds. Inwestycji omówił założenia nowego programu opracowanego przez Jednostkę Krajową PZD tj. Otwartego programu bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych PZD, który został przyjęty uchwałą 4/XXX/2019 w dniu 06.09.2019 roku. Powyższy program wynika i wiąże praktycznie wszystkie dotychczasowe programy w PZD:

 • Unowocześnienie Infrastruktury ROD – ROD XXI wieku i wynikający z niego oraz przepisów innych (głównie RODO)
 • Program budowy siedzib
 • Program społecznego rozwoju ROD
 • Program Rozwoju ROD

 Zgodnie z tym Okręgowy Zarząd wraz z ROD-ami wskazuje na konieczność wzrostu poziomu bezpieczeństwa w ROD, nie tylko w rozumieniu bezpieczeństwa osobistego, czy majątku, ale także ochrony danych osobowych, budowy siedzib, rozwoju oświaty, bezpieczeństwa działkowców ich rodzin itd. Poinformował, że Okręg Śląski wystąpił do wszystkich gmin w Okręgu Śląskim, na terenie których znajdują się ROD-y z zapytaniem dotyczącym uwzględnienia dotacji celowej dla ROD-ów w budżetach gminnych, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13.12.2013 roku.

„Na stan dzisiejszy spłynęły odpowiedzi z 22 gmin. Obecnie proporcje wskazują, że 60 % gmin nie przewiduje budżetowego wspomożenia gminnego dla ROD-ów, a 40% taką możliwość wskazuje, lecz jednocześnie informuje, że żaden ROD nie wnioskował o wsparcie finansowe (wyjątek ROD Złocień w Cieszynie). A takie jest możliwe, przy odpowiednio wczesnym złożeniu wniosku na przyszły rok budżetowy. A że jest to możliwe wskazują przykłady z ostatnich lat z Raciborza, czy Łazisk Górnych” – dodał Artur Olczyk.

Jan Radoła – wiceprezes OZ Śl. skupił się na temacie przygotowań do Walnych Zebrań, które już niedługo będą się ponownie odbywały. Kluczem do sukcesu w tej kwestii jest wcześniejsze przygotowanie przewodniczącego i osoby do obsługi WZ. Trzeba wybierać osoby, które będą miały dużą wiedzę w zakresie przepisów Związkowych i będą umiały te zebrania prawidłowo przeprowadzić. Nie można tych tematów odkładać na ostatnią chwilę. Już dzisiaj powinniśmy zacząć przygotowywanie harmonogramu zebrań.

Zenon Jabłoński – przewodniczący OKR przedstawił nowy skład swojej Komisji i podkreślił, że znalazło się w niej aż 7 nowych osób. Poprosił Kierowników Delegatur o pomoc tym osobom w wykonywaniu ich obowiązków. W związku ze zbliżającym się końcem roku przypomniał o konieczności przeprowadzenia określonej liczby kontroli w ogrodach i dostarczeniu protokołów do Biura OZ, w celu przygotowania zaleceń pokontrolnych. Poinformował, że od nowego roku OZ powoła specjalną komisję, która zajmie się przeprowadzaniem rekontroli.

Leszek Bucki – również podkreślił jak istotny jest wybór odpowiednich osób do obsługi Walnych Zebrań. Zwrócił jednak uwagę, że czasami mimo wiedzy obsługującego, Zarządy ROD nie chcą go słuchać. Dlatego należałoby przeprowadzić już teraz rozmowy z członkami Zarządów i wytłumaczyć im, że muszą działać zgodnie z przepisami, żeby nie podejmować błędnych uchwał, które potem i tak trzeba uchylać. Zgodził się także z koniecznością wyłapywania zadań inwestycyjnych, które nie zostały zgłoszone do Okręgu. Jest to niezmiernie ważne ponieważ, jeżeli Okręg nie posiada żadnych dokumentów, to nie jest w stanie wychwycić nieprawidłowości, które przed rozpoczęciem inwestycji z reguły można łatwo poprawić. Natomiast wykryte po fakcie, często stanowią już duży problem, który ciężko rozwiązać.

Podczas obrad Okręgowa Rada Okręgu Śląskiego PZD przyjęła IV Uchwały:

I – w sprawie powołania Komisji Konkursowej Okręgu Śląskiego PZD jako komisji stałej

II – w sprawie powołania Komisji Szkoleniowej Okręgu Śląskiego PZD jako komisji stałej

III – w sprawie powołania Komisji ds. Odznaczeń Okręgu Śląskiego PZD jako komisji stałej

IV – sprawie powołania Komisji Inwestycyjnej Okręgu Śląskiego PZD jako komisji stałej.

Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski podziękował wszystkim za przybycie i ze względu na wyczerpanie tematów zamknął obrady.

Katarzyna Burzawa - Skoczylas

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.