Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Rady Okręgowej PZD w Poznaniu z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie znaczenia obrad XIV Zjazdu Delegatów PZD dla dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego - 26.11.2019

18 października 2019r. obradował w Warszawie XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. W wyniku obrad przyjęto sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium ustępującej Krajowej Radzie, wybrano nowe władze Związku, uchwalono Program działania Krajowej Rady na kadencję 2O19 – 2023 i przyjęto stanowiska Zjazdu w najistotniejszych sprawach dla polskiego ogrodnictwa działkowego.

Pozytywna ocena działalności wynikała z faktu, że w czasie minionej kadencji Związek dokonał wiele dla rozwoju ogrodów, ich zagospodarowania i funkcjonowania. Wdrożono w życie uchwaloną w 2013 r. ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, uchwalono nowy statut Związku i Regulamin ROD, w 2016r. przeprowadzono przegląd zagospodarowania ROD i działek, który pozwolił opracować kierunki dalszego rozwoju ogrodów zawarte m.in. w programach: ,,Unowocześnianie infrastruktury ROD – ROD XXI wieku" i w ,,Otwartym programie rozwoju społecznego ROD". W trosce, by działki spełniały nie tylko wypoczynkową funkcję, ale by były również miejscem uprawy zdrowej, ekologicznej żywności na własne potrzeby, przyjęto do realizacji kolejny program: ,,Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin". Wiele zrobiono, by poprawić zarządzanie ogrodami oferując każdemu ogrodowi nowoczesny program finansowo-księgowy DGCS PZD System usprawniający pracę nie tylko księgowych, ale także całych zarządów oddając im do dyspozycji moduł ,,ogrody działkowe", pozwalający prowadzić całą ewidencję ogrodu. Wsparto wiele ogrodów dotacjami, by mogły wybudować biura dla swoich zarządów, realizując tym samym wynikający z przepisów RODO obowiązek bezpiecznego przetwarzania danych osobowych działkowców. Na potrzeby sprawnej księgowości utworzono przy okręgach ośrodki finansowo-księgowe zapewniające nie tylko dobre księgowanie, ale także udzielające merytorycznego wsparcia zarządom ogrodów, Okręgowa Rada PZD w Poznaniu z uznaniem przyjmuje wyniki obrad Zjazdu widząc w podjętych uchwałach i przyjętych stanowiskach właściwe podsumowanie trudnej 4-letniej kadencji organów krajowych oraz wskazanie drogi działania dla wszystkich szczebli organizacyjnych Związku na najbliższe lata, gwarantującej dalszy, pomyślny rozwój polskiego ogrodnictwa działkowego. Na szczególną uwagę zasługują zapisane w Programie działania na rzecz otwierania Związku i ogrodów na miasta i społeczeństwo, poprawy zarządzania i aktywizacji młodego pokolenia do zarządzania ROD, dalszego rozwoju ROD oraz modernizacji i rozwoju infrastruktury ROD, współpracy z samorządami, ekologicznej funkcji ogrodów działkowych oraz działań w sprawie zmian klimatycznych. Z Programem działania właściwie współbrzmi podjęte przez Zjazd 10 stanowisk. Rozszerzają one zapisane w Programie prerogatywy dla działalności wszystkich struktur Związku. Są też inspiracją dla podejmowania kolejnych wyzwań stojących przez ogrodnictwem działkowym w trosce o dalszy jego rozwój i zapewnienie standardów zgodnych z wymogami czasu, w którym żyjemy. Mocnym głosem wybrzmiało Stanowisko w sprawie znaczenia i roli PZD oraz ogrodów działkowych w kształtowaniu klimatu. Koresponduje z nim Apel Zjazdu skierowany do wszystkich działkowców pod hasłem ,,Każdy z nas może pomóc chronić Ziemię". Zawiera on prośbę do działkowców, by przyłączyli się do realizacji idei mikrodziałań na rzecz zapobieżenia katastrofie ekologicznej. Troską o nasze działki i ogrody, o właściwe z nich korzystanie możemy przyczynić się do zahamowania pogarszających się warunków klimatycznych. Okręgowa Rada PZD uznaje, że przyjęte na Zjeździe dokumenty powinny stać się przedmiotem wnikliwej analizy w naszym Okręgu, a wnioski wynikające z przyjętego Programu działania i stanowisk Zjazdu winny być realizowane przez wszystkie zarządy ROD dla dobra działkowców i dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego. Nowo wybranym członkom krajowych organów Związku na czele z Panem Prezesem Eugeniuszem Kondrackim Okręgowa Rada PZD w Poznaniu życzy wytrwałości w dążeniu do pomyślnej realizacji przyjętych zadań i wyraża przekonanie, że będą one wykonane przy wsparciu terenowych jednostek organizacyjnych i większości działkowców.

Okręgowa Rada PZD w Poznaniu  

Poznań, dnia 19 listopada 2019r.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.