Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie dla Komisji Rewizyjnych ROD z rejonu Rybnika i Żor - 15.11.2019

W dniu 8 listopada 2019 roku w Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych z Rybnika i Żor.

Lucyna Cyrek – sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD i przewodnicząca Delegatury w Rybniku przywitała przybyłych przedstawicieli Okręgowej Komisji Rewizyjnych w Katowicach, wykładowców: Irenę Fijałkowską – zastępcę przewodniczącego OKR w Katowicach, Teresę Politowicz – członka OKR oraz członków Okręgowej Rady PZD w Katowicach: Józefa Pietrka i Adama Mielnika.

                              

Przewodnicząca Delegatury przedstawiła Komisjom Rewizyjnym struktury Polskiego Związku Działkowców. Poinformowała o wynikach Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego. Przedstawiła także informacje z Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się 18 października w Warszawie.

Członkowie Komisji Rewizyjnej ROD wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w 2019 r. swój mandat wykonują na rzecz i w interesie członków PZD swojego ROD. Zgodnie z § 13 ust.1 Komisja Rewizyjna ROD prowadzi działalność kontrolną w ROD. W swoich działaniach powinna kierować się interesem członków PZD i ogrodów. Zostało to podkreślone przez osoby prowadzące szkolenie. O jakości pracy komisji świadczy jej merytoryczne przygotowanie i umiejętność poruszania się w przepisach prawa obowiązującego w PZD.

Uczestnicy szkolenia zostali poinformowani o tym, gdzie mogą szukać obowiązującego przepisów, które poszerzą ich wiedzę tj. na stronie https://www.slaski-ozpzd.pl w zakładce wzory dokumentów, gdzie są umieszczone najważniejsze dokumenty dotyczące Komisji Rewizyjnych ROD oraz wydawnictwach wydawanych przez KZ PZD.

Pomocą do przeprowadzenia kontroli są dla członków Komisji Rewizyjnych ROD także tezy KKR, wytyczne KKR oraz wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców dla Komisji Rewizyjnych.

Decyzja nr 1/10/2018 OKR w Katowicach nakłada nakaz bezwzględnego stosowania wzorów protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach Komisji Rewizyjnych działających w PZD od dnia 1 września 2018r., które są zawarte w załączniku nr 1 do Uchwały nr 7/XV/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań.

                            

Szkolenie trwało ponad dwie godziny. Okręgowa Komisja Rewizyjna w Katowicach przygotowała program szkolenia dla ROD. Program porusza najważniejsze zagadnienia związane z:

1) przeprowadzeniem kontroli i oceny działalności Zarządu ROD,

2) badaniem i oceną rocznego sprawozdania Zarządu ROD, sprawozdania finansowego i preliminarza finansowego ROD.

Przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi w 2020r. zostanie przeprowadzone szkolenie dla Komisji Rewizyjnych ROD, które powinno stanowić pomoc przy przygotowaniu sprawozdań Komisjom Rewizyjnych ROD na walne zebranie.

Irena Fijałkowska, OKR w Katowicach

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.