Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dobre wieści dla działkowców z Bielska-Białej - 13.11.2019

PZD od wielu lat nie tylko na bieżąco monitoruje sytuację planistyczną miast, ale i aktywnie uczestniczy w przygotowywaniach nowych projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium) lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Zapisanie, w miejsce istniejących ogrodów lub w ich sąsiedztwie, innego przeznaczenia terenu niż zieleń działkowa (ZD), w konsekwencji wiąże się z ich likwidacją w przyszłości.

Związek nie godzi się także na wprowadzanie zapisów „zieleń publiczna” (ZP), gdyż może on w istotny sposób wpłynąć na dalsze funkcjonowanie ROD. Bowiem art. 19 ust. 2 ustawy o ROD jako przesłankę dla likwidacji ROD wskazuje sprzeczność z mpzp. Zatem wprowadzenie do mpzp dla terenu ROD zapisu „zieleń publiczna” uzasadniałoby stwierdzenie zaistnienia przesłanki uprawniającej właściciela nieruchomości do zgłoszenia żądania likwidacji ROD (po spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z ustawy o ROD).

Doskonale rozumie to Okręg Śląski PZD, który w ostatnich miesiącach aktywnie uczestniczył w pracach nad tworzonym studium dla Bielsko-Białej. Okręg m.in. wziął udział w spotkaniu z Wiceprezydentem Miasta Bielska-Białej, które odbyło się w dniu 21 lutego br. Na tym spotkaniu szczególnie zwrócono uwagę na kwestię wprowadzenia zapisu „ZD” w dokumentach planistycznych Miasta. Dotychczas Miasto posługiwało się zapisem „ZP”, w którym ujęte poza ogrodami działkowymi były parki, czy skwery, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla niektórych ROD. Oczywiście studium nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących. Mimo tego wiąże wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta przy sporządzaniu mpzp. Zatem zapisanie już w studium „ZP” dla terenów ROD, będzie wiązało się z takim samym zapisem w mpzp, które już są dokumentem powszechnie obowiązującym i mogą doprowadzić do likwidacji ROD.

Okręg Śląski PZD na bieżąco monitorował sprawę w Urzędzie oraz utrzymywał kontakt z zarządami ROD w zakresie składania indywidualnych wniosków, jak i informowania działkowców, aby i oni walczyli o bezpieczeństwo swoich ogrodów.

Przyniosło to oczekiwany efekt. Dzięki staraniom Związku obecne tereny prawie wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych w projekcie studium są oznaczone symbolem „ZD”. W przypadku takich ogrodów jak „Słoneczny Stok”, „Magnolia”, czy „Lipnik” w Bielsku-Białej dzięki wnioskom PZD dokonano zmiany zapisu komercyjnego na zapis „ZD”.

To pokazuje, iż działania, które promuje Związek na stronie internetowej PZD, w prasie związkowej oraz w podejmowanych uchwałach w zakresie polityki planistycznej miast, przynoszą pozytywne skutki. Tylko aktywność Związku i działkowców może zapewnić bezpieczeństwo ogrodom działkowym. A ogrody działkowe w Bielsku-Białej są tego najlepszym przykładem.                         

AR

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.