Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezydent Miasta Lublin spotkał się z przedstawicielami lubelskich ROD - 13.11.2019


W Trybunale Koronnym w Lublinie w dniu 07 listopada 2019 r. odbyło się już drugie w bieżącym roku spotkanie lubelskiego środowiska działkowego z Prezydentem Miasta Lublin Panem Krzysztofem Żukiem.

Na spotkanie licznie przybyli Prezesi i Członkowie Zarządów oraz  Komisji Rewizyjnych z 43 Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących w granicach naszego miasta. Ze względu na zaplanowaną i uzgodnioną wcześniej szeroką oraz różnorodną problematykę spraw uczestnikami spotkania byli również Dyrektorzy Departamentów i Biur Urzędu Miasta. Okręg PZD w Lublinie reprezentowali: Prezes i Członkowie Okręgowego Zarządu, Dyrektor biura oraz pracownicy biura Inspektor ds. inwestycji i St. inspektor ds. terenowo- prawnych.

Wśród omawianych spraw znalazły się m.in. zagadnienia związane z regulacją stanu prawnego gruntów na podstawie ustawy o rod z dnia 13 grudnia 2013 r., ze zmianami mpzp w kontekście uchwalonego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lublin, roszczenia byłych właścicieli do gruntów na których zlokalizowane są ogrody, remonty dróg dojazdowych do ogrodów oraz utrzymanie porządku na terenach przylegających do ogrodów.

Prezydent Miasta Lublin w swojej wypowiedzi kolejny raz podkreślił, że uchwalone Studium jest gwarantem istnienia ogrodów, zawiera korzystne dla ogrodów zapisy. Wykorzystane zostały wszystkie możliwe instrumenty planistyczne by ogrody działkowe były chronione. Odniósł się również do zapisów przyjętej przez Radę Miasta Lublin Uchwały obywatelskiej otwierającej możliwości finansowania ze środków finansowych budżetu miasta inwestycji i remontów w lubelskich ROD. Jest to odpowiedź na oczekiwania zgłaszane w tym zakresie przez Związek podczas wcześniejszych spotkań.

Współfinansowanie przez miasto zadań inwestycyjnych w ogrodach zdominowało dyskusję. Prezesi ROD nie kryli zadowolenia, że dzięki dotacjom będą mogli unowocześnić infrastrukturę ogrodową, a tym samym zaproponować mieszkańcom miasta korzystanie z nowoczesnych na miarę XXI wieku ogrodów. Po opublikowaniu i uprawomocnieniu się przyjętej przez RM Lublin Uchwały zostaną opracowane i rozesłane do Zarządów ROD wnioski wraz z wytycznymi.

Uczestnicy spotkania podziękowali Pani Poseł Marcie Wcisło za podjętą inicjatywę, która dzięki ogromnemu zaangażowaniu działkowców przyniosła wymierne efekty, a Panu Prezydentowi za zrozumienie problemów ogrodnictwa działkowego i podejmowanie działań w interesie Polskiego Związku Działkowców.

Na zakończenie Pan Prezydent zapewnił, że zawsze znajdzie czas na spotkanie z aktywem lubelskich ogrodów.

Magdalena Wójcicka, Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.