Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowcy w obronie klimatu na XIV Krajowym Zjeździe Delegatów PZD - 31.10.2019

Krajowy Zjazd Delegatów obradujący w Warszawie 18 października br zakończył 4-letnią kadencję w Związku. Wcześniej, w całym kraju odbyły się walne zebrania  sprawozdawczo-wyborcze w ROD, a także okręgowe zjazdy delegatów. Delegaci wybrani na zjazdach okręgowych, a wśród nich 17 osobowa grupa delegatów z okręgu poznańskiego, dokonali oceny działalności organów krajowych za całą kadencję, a także wybrali nowe władze Związku na  kadencję 2019 - 2023. Pozytywna ocena działalności wyrażona udzieleniem ustępującym władzom Związku absolutorium wynikała z faktu, że w czasie minionej kadencji Związek dokonał wiele dla rozwoju ogrodów, ich zagospodarowania i funkcjonowania. Wdrożono w życie uchwaloną w 2013 r. ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, uchwalono nowy statut Związku i Regulamin ROD, w 2016r. przeprowadzono przegląd zagospodarowania ROD i działek, który pozwolił opracować kierunki dalszego rozwoju ogrodów zawarte m.in. w programach: „Unowocześnianie infrastruktury ROD - ROD XXI wieku” i  w „Otwartym programie rozwoju społecznego ROD”. W trosce, by działki spełniały nie tylko wypoczynkową funkcję, ale by były również miejscem uprawy zdrowej, ekologicznej  żywności na własne potrzeby, przyjęto do realizacji kolejny program: „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Wiele zrobiono, by poprawić zarządzanie ogrodami oferując każdemu ogrodowi nowoczesny program finansowo-księgowy DGCS PZD System usprawniający pracę nie tylko księgowych ale także całych zarządów oddając im do dyspozycji moduł „ogrody działkowe” pozwalający prowadzić całą ewidencję ogrodu. Wsparto wiele ogrodów dotacjami, by mogły wybudować biura dla swoich zarządów, realizując tym samym wynikający z przepisów RODO obowiązek bezpiecznego przetwarzania danych osobowych działkowców. Na potrzeby sprawnej księgowości utworzono przy okręgach ośrodki finansowo-ksiegowe zapewniające nie tylko dobre księgowanie, ale także udzielające merytorycznego wsparcia zarządom ogrodów. Te i wiele innych dokonań minionej kadencji pozwoliły delegatom jednomyślnie zatwierdzić przedstawione sprawozdania i wyrazić uznanie kierownictwu Związku na czele z prezesem Eugeniuszem Kondrackim.

Zjazd przyjął także program działania na nową kadencję. Jest on wynikiem postulatów, wniosków, oczekiwań działkowców, zarządów ROD, okręgów. Do programu nawiązują też przyjęte  stanowiska, które dotykają najbardziej istotnych spraw dla działkowców, ogrodów i Związku.  Warto przywołać zwłaszcza jedno, szczególnie aktualne w ostatnim okresie,  stanowisko w sprawie znaczenia i roli PZD oraz ogrodów działkowych w kształtowaniu klimatu. To, że mamy do czynienia z globalnym ociepleniem,  jest już faktem powszechnie znanym. Odczuwamy je w każdej części Ziemi coraz silniej, a efekty zmian klimatycznych stają się coraz bardziej dokuczliwe. Działki nie bez powodu nazywane są „zielonymi płucami miast”. Uprawiając działki przyczyniamy się poprawy jakości powietrza, którym oddychamy, sadzimy drzewa i rośliny pochłaniające nadmiar CO2.  Często jednak nie uświadamiamy sobie, że możemy dla klimatu zrobić jeszcze więcej. Możemy np.  jeszcze więcej sadzić w ogrodach łąk kwietnych dla pszczół i innych zapylaczy. Wszyscy korzystamy z owoców ich pracy, bo dzięki zapylaniu roślin otrzymujemy nie tylko żywność, ale także wiele innych produktów. Możemy otaczać troską wartościowe owady, takie jak chociażby skorki, biedronki, czy trzmiele, tworzyć dla nich tzw. „ekohotele”, w których będą się rozmnażać.

Nie mamy wpływu na politykę kierujących państwami i ich działania np. na rzecz odchodzenia od elektrowni opartych na paliwach kopalnych na rzecz energii odnawialnej. Walcząc jednak z dokuczliwym smogiem i troszcząc się o klimat możemy na działkach podejmować nasze małe działania na rzecz jego poprawy.  Zamiast płacić za wodę dostarczaną z ujęć miejskich lub wydobywaną urządzeniami z głębi ziemi, możemy gromadzić i wykorzystywać do podlewania naszych działek deszczówkę. Zamiast wyrzucać odpady zielone do kontenerów, za wywóz których trzeba płacić, możemy wytwarzać z nich kompost do nawożenia gleby. Sadząc drzewa i krzewy, wysiewając rośliny, odzyskując deszczówkę i wykorzystując kompost jako nawóz, możemy zmniejszyć ilość CO2.  Możemy mniej szkodzić klimatowi rezygnując z grilla węglowego, nawozów sztucznych, czy pestycydów. Zamiast dojeżdżać na działkę samochodem, możemy częściej korzystać z komunikacji miejskiej lub roweru. Używajmy szklanych opakowań, zamiast plastyków. To wszystko są małe kroki, ale każdy z nich przybliży nas do celu – ochrony naszej planety.

Troska o środowisko, w którym żyjemy jest zadaniem nas wszystkich. Krajowy Zjazd Delegatów wyrażając troskę o zieleń, bo zieleń to życie i zdrowie, wytyczył Rodzinnym Ogrodom Działkowym zadanie, by tworzyły podwaliny do tego, by przyszłe pokolenia mogły żyć w otoczeniu zieleni i oddychać czystym powietrzem. Z trybuny zjazdowej popłynął też do wszystkich działkowców Apel Zjazdu pod hasłem „Każdy z nas może pomóc chronić Ziemię!” w którym czytamy: „Apelujemy do wszystkich działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, aby przyłączyli się do realizacji idei mikrodziałań na rzecz zapobieżenia katastrofie ekologicznej. Nie możemy zostawić świata naszym następcom w stanie gorszym, niż był wtedy, gdyśmy go przejmowali od naszych przodków”.

Za przykład właściwej postawy niech posłuży inicjatywa gnieźnieńskiego kolegium prezesów, które w związku z pogarszającymi się warunkami klimatycznymi dla uzyskania większej ilości tlenu w powietrzu, wystosowali apel, by posadzić na działkach nowe drzewa liściaste. Na apel odpowiedzieli działkowcy ROD im. Powstańców Wlkp. w Gnieźnie, którzy posadzili w ogrodzie na placu gospodarczym oraz na swoich działkach drzewa liściaste i owocowe 25 nowych drzewek. A aż 50 nowych drzewek posadzili działkowcy z ROD im. Leszka Białego. Postawę tych działkowców polecamy do naśladowania innym ogrodom i działkowcom.

Wdrażanie przyjętego programu działania Zjazd powierzył nowo wybranym organom Związku na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim. Warto odnotować, że działkowcy z Wielkopolski weszli w skład organów krajowych Związku. Maria Fojt z Okręgu w Pile wybrana została przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej, prezesi okręgów w Pile - Marian Praczyk i w Kaliszu - Jerzy Wdowczyk oraz Robert Klimaszewski ze Śremu i Jan Molski z Obornik weszli w skład Krajowej Rady PZD, Edmund Derwich ze Śremu wszedł w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej, a piszący te słowa został wybrany wiceprezesem Polskiego Związku Działkowców.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu w Poznaniu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.