Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Inwestycje działkowe w Świnoujściu będą mogły być dofinansowane w 50% z budżetu miasta - 29.10.2019

Działkowcy w Świnoujściu mogą żałować, że prace nad przyjętym ostatecznie projektem przedłużały się, bowiem w tym roku nie mogą już skorzystać ze środków budżetu miasta. Ostatecznie jednak udało się i od 2020 roku Rodzinne Ogrody Działkowe w Świnoujściu mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji na terenie ogrodu. To efekt przyjętej 24 października przez Radę Miasta uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków gminy miasto Świnoujście, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

                              

Jednomyślność radnych podczas głosowania w tej sprawie to efekt m.in. wcześniejszych rozmów i konsultacji z reprezentantami środowiska działkowców. Jeszcze na dzień przed sesją Rady, na której, jednogłośnie, przyjęta została uchwała, w Urzędzie Miasta doszło do rozmów przedstawicieli R.O.D. ze Świnoujścia. W spotkaniu wzięli udział prezesi Zarządów R.O.D. , a- ze strony miasta: zastępca prezydenta miasta-Barbara Michalska oraz Mirosława Gąsiorowska-naczelnik wydziału Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów świnoujskiego magistratu.

W sprawie przyszłych dotacji pracownicy Urzędu Miasta będą w przyszłości rozmawiać z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców. W przyjętym i zatwierdzonym podczas sesji projekcie ustalono bowiem, że „Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzące ROD na terenie Świnoujścia może otrzymać z budżetu gminy dotację celową w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zadania wymienione w pkt 17 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Szczegółowe zasady zawarto w Załączniku do Uchwały. A oto jakie szczegółowe rozwiązania znalazły się w uchwale:

„Tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Świnoujście, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych”

W paragrafie pierwszym zawarto najważniejsze sfery współpracy oraz zakres działań ROD jakie powinny podejmować zarządy ubiegają się o dofinansowanie swoich projektów; 

1. Określa się tryb postępowania, sposób rozliczania oraz sposób kontroli zadania realizowanego z dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne ogrody działkowe, zwanych dalej „ROD” na obszarze Gminy Miasto Świnoujście, udzielanej z budżetu gminy w ramach realizacji celu publicznego związanego z ustawowymi zadaniami gminy w sferze tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w tym w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, służącej poprawie warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększenia dostępność społeczności lokalnej do rodzinnych ogrodów działkowych.

2. Stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD na obszarze Gminy Miasto Świnoujście może otrzymać z budżetu gminy dotację celową w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na zadania wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub z przyznaniem dotacji w wysokości wskazanej we wniosku.

4. Wysokość środków na udzielenie dotacji określa uchwała budżetowa. 5. Dla wnioskodawców, którzy mają prawną i faktyczną możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.

6. Stowarzyszenie ogrodowe może ubiegać się o dotację z budżetu Miasta Świnoujście na inwestycje w danym rodzinnym ogrodzie działkowym nie częściej niż raz na 5 lat.

7. Udzielenie dotacji uzależnione jest od dostępności w danym roku środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Świnoujście.

8. Dotacja nie może być udzielona na:

a) dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy);

b) realizację zadania na nieruchomościach nie stanowiących terenu ogólnego rodzinnego ogrodu działkowego.

9. Dotacja na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających charakter działalności gospodarczej w rozumieniu prawa unijnego stanowi pomoc de minimis i udzielenie jej następuje na zasadach określonych w :

a) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

de minimis (Dz. Urz. UE. L nr 352 z 24.12.2013 r.),

b) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/ 2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.),

Obecnie uchwała oczekuje uprawomocnienie poprzez publikację w Dzienniku Urzędowym Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Kolegium Prezesów ROD Świnoujście

fot. BIK Świnoujście

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.