Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

VI Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZD - 07.10.2019

W dniu 28 września br. w Warszawie obradował VI Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego PZD. W obradach uczestniczył prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz wiceprezes Związku Stanisław Zawadka. Delegaci podsumowali ubiegłą kadencję, przyjęli plan na kolejne lata, a także wybrali ze swego grona nowy skład Okręgowej Rady Mazowieckiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i kandydatów na Krajowy Zjazd PZD.

                          

Obrady otworzył prezes Okręgu Mazowieckiego PZD Zdzisław Grela, który witając przybyłych Delegatów i gości, wskazał na wagę podejmowanych na zjeździe decyzji. Zauważył, iż powinny być one odpowiedzialne, gdyż będą dotyczyły 452 ROD na terenie Okręgu i 160 tysięcy działkowców, użytkujących niemal 77 tysięcy działek. Następnie powołano dwóch przewodniczących Zjazdu – Krystynę Mazurek (ROD „Kolejarz” w Siedlcach) oraz Mirosława Chojnowskiego (ROD „Wodociągowiec” w Warszawie)  i przystąpiono do realizacji założeń Zjazdu.

Po przyjęciu porządku obrad i powołaniu komisji zjazdowych, prezes Okręgu Mazowieckiego przedstawił Delegatom syntezę informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności OZM PZD oraz sprawozdaniu finansowym za okres kadencji 2015-2018, a także zaprezentował proponowany plan pracy Okręgu na kadencję 2019-2022. Sprawozdanie z pracy Okręgowej Komisji Rewizyjnej w latach 2015-2018 przedstawiła jej przewodnicząca Halina Kamińska, która jednocześnie wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie Mazowieckiej PZD.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał przybyły gość – Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Podziękował on w imieniu Marszałka za zaproszenie na zjazd i przekazał serdeczne pozdrowienia i wyrazy uznania dla działkowców na całym Mazowszu, podkreślając, iż Marszałek bardzo ceni rolę ROD i Związku, szczególnie w aspekcie narastających problemów zanieczyszczenia środowiska, gospodarki wodnej oraz gospodarowania odpadami. Dyrektor Marcin Podgórski zauważył także nieocenioną rolę PZD i ROD w propagowaniu zdrowego stylu życia i aktywnej rekreacji. Zachęcał, by ogrody starały się o dotacje samorządowe, a w aplikacjach podkreślały swoje niezaprzeczalne walory przyrodnicze. Poinformował również, że rozpoczęty w bieżącym roku program wsparcia dla działkowców (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców), realnie wsparł finansowo ogrody, które starały się o dotacje i najprawdopodobniej będzie kontynuowany w przyszłości. Ponadto, wspomniał że Urząd Marszałkowski, w trosce o naturalne zasoby wody, prowadzi prace nad programem tworzenia zbiorników retencyjnych, do którego planuje włączyć i zaprosić ROD.

W trakcie otwartej dyskusji, zabierający głos delegaci, zwracali uwagę na wiele codziennych kłopotów ROD, w tym między innymi na kwestię reklam na terenie ROD, pozyskiwania dodatkowych środków na utrzymanie ogrodów, problemy zarządów w prowadzeniu wymaganej dokumentacji, czy obsługi księgowej ROD. Zgłaszano jednocześnie propozycje zmian do statutu PZD, które zdaniem zabierających głos, mogłyby ułatwić pracę zarządów ROD.

                           

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki w swoim wystąpieniu wskazał na najważniejsze wydarzenia trudnej, mijającej kadencji w Okręgu Mazowieckim. Wymienił między innymi sprawę opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy i związaną z nim akcję składania wniosków działkowców o pozostawienie w jego zapisach ROD. Przypomniał także o nowych zapisach prawnych związanych z RODO i wiążącymi się z tym, nowymi obowiązkami i odpowiedzialnością zarządów ROD. Przy tej okazji zaznaczył, że kwestia RODO nadal wymaga szkoleń i zaangażowania zarządów poszczególnych ROD, by unikać kłopotów. Za bardzo ważny i wciąż wymagający pracy Okręgu problem, prezes uznał kwestię regulacji stanu prawnego gruntów na terenie Mazowsza, w tym głównie w Warszawie. Właśnie w Warszawie wciąż niewiele ogrodów uzyskało decyzję o prawie użytkowania terenu, co często ma wpływ na stan zagospodarowania ogrodów. Działkowcy w takiej sytuacji często obawiają się inwestować w ROD i działki, co nierzadko ma bezpośredni wpływ na zły stan infrastruktury ogrodów, a co za tym idzie – niekorzystny wizerunek i opinie o ogrodach. Do równie ważnych zadań prezes zaliczył prowadzenie spraw związanych z roszczeniami do terenów zajmowanych przez ROD, które w dużej części udaje się rozwiązywać z korzyścią dla ROD, dzięki pracy prawników i radców prawnych Okręgu i PZD. Niemniej jednak, sprawy te wciąż wymagają wytężonej uwagi i pracy Okręgu, podobnie jak zabieganie przez ROD o dotacje na unowocześnianie i dobry stan infrastruktury ROD, ponieważ kwestie te mogą mieć bezpośredni wpływ na dalsze spokojne funkcjonowanie i przetrwanie ogrodów. Prezes podkreślił fakt, iż niezmiernie istotna jest współpraca Okręgu i ROD z samorządami, która wydaje się nieco lepsza niż w latach ubiegłych, bo wiele gmin i samorządów coraz chętniej pomaga finansowo ROD.  Zaznaczył także, że bardzo ważnym zadaniem Okręgu jest pomoc informacyjna dla ROD, które występują nie tylko o dotacje z PZD, ale również te z samorządów i gmin. Prezes PZD mocno zaznaczył także potrzebę ciągłego szkolenia zarówno zarządów ROD oraz nowych działkowców, aby stan oświaty w Okręgu stał na lepszym poziomie. Przypomniał tu o opracowanym w ostatnim czasie przez biuro KR PZD „Otwartym programie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin”, który zachęca do ekologicznej uprawy łatwych w uprawie gatunków warzyw, ziół i krzewów owocowych, ponieważ działka, na której króluje jedynie trawnik i grill kłóci się z pierwotną funkcją działki, zubaża jej walory. Takie podejście do uprawy działki ma także ogromne znaczenie w obliczu zagrożeń dla środowiska naturalnego, ponieważ działki cenione są za swoją bioróżnorodność (uprawy wielogatunkowe), a nie za upodabnianie ich do parków publicznych i dlatego są ważne w systemie zieleni miejskiej. Prezes Związku, zwrócił również uwagę na sprawę obsługi księgowej ROD, w tym na potrzebę tworzenia ośrodków finansowo-księgowych, które mogą odciążyć zarządy ROD. Wspomniał też o programie księgowym DGCS PZD System, z którego korzysta już około 50 procent ogrodów w Polsce i który wciąż jest udoskonalany, aby jak najlepiej służył ogrodom. Nie zabrakło także miejsca na podkreślenie istotnej roli konkursów okręgowych i krajowych i do udziału w nich prezes gorąco zachęcał ogrody, zaznaczając, iż większe zaangażowanie ogrodów w promowanie swoich zalet i walorów, to także lepszy wizerunek i postrzeganie ROD. Na zakończenie Prezes podziękował prezesowi OZM PZD oraz pracownikom biura za wysiłek włożony w niełatwą organizację i przygotowanie Zjazdu.

Miłym i ważnym punktem obrad zjazdowych było wręczenie odznaczeń związkowych dla aktywnych, zasłużonych dla swoich ogrodów i Okręgu działkowców – prezesów ROD. Wyróżnieni prezesi otrzymali odznaczenia i dyplomy z rąk Prezesa PZD oraz Prezesa Okręgu.

                          

W ostatniej części obrad Delegaci przyjęli przedstawione wcześniej sprawozdania za okres kadencji, plan pracy OZM PZD na kolejne lata oraz udzielili absolutorium ustępującej Radzie. Po burzliwych dyskusjach i rozmowach, wybrano spośród delegatów 39 osobowy skład nowej Okręgowej Rady Mazowieckiej PZD oraz 11 osobowy skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Odbyło się także pierwsze posiedzenie nowej Rady, a ostatnim akcentem Zjazdu był wybór 20 delegatów z Okręgu Mazowieckiego na zbliżający się Krajowy Zjazd Delegatów PZD i wyprowadzenie sztandaru Okręgu. Pozostaje życzyć nowej Okręgowej Radzie Mazowieckiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, by z nowymi siłami, jak najlepiej służyły działkowcom i śmiało stawiały czoło trudnościom i problemom.

 

Maciej Aleksandrowicz, biuro OZ Mazowieckiego PZD

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.