Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

X Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu - 01.10.2019

W dniu 25 września 2019 roku w Kaliszu odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców. W Zjeździe uczestniczyło 123 delegatów z terenu działania Okręgowej Rady PZD w Kaliszu oraz 7 członków ustępujących władz, pracownicy Biura Okręgu i 13 zaproszonych oficjalnych gości: Zdzisław Śliwa – wiceprezes PZD, Wiesław Szczepański – przewodniczący Sejmiku Wielkopolski, Krzysztof Grabowski – wicemarszałek Wojew. Wielkopolskiego, Marzena Wodzińska – członek Zarządu Wojew. Wielkopolskiego, Piotr Walkowski – poseł RP, Karolina Pawliczak –          radna Rady Miejskiej Kalisza, Dariusz Grodziński – radny Rady Miejskiej Kalisza, Tomasz Chudy – burmistrz Miasta i Gminy Zduny k/Krotoszyna, Tomasz Lesiński – burmistrz Miasta i Gminy Kobylin, Dariusz Bieniek – komendant Policji w Kaliszu, Tomasz Mielcarek – naczelnik Wydz. Prewencji Policji w Kaliszu, Witold Woźniak – zastĘpca naczelnikA Wydz. Prewencji w Kaliszu, Dariusz Hybś – komendant Straży Miejskiej w Kaliszu.

                             

Zjazd otworzył prezes Okręgu PZD w Kaliszu Jerzy Wdowczyk, który powitał wszystkich delegatów uczestniczących w Zjeździe oraz ustępujące władze i zaproszonych oficjalnych gości

Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu państwowego oraz hymnu Polskiego Związku Działkowców  „Zielona Rzeczpospolita”  przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Zjazd wybrał dwóch Przewodniczących Zjazdu: Romana Filipiaka – I wiceprezesa Okręgu  i Wojciecha Lewandowskiego – skarbnika Okręgu, a także Prezydium Zjazdu.

Referat Sprawozdawczy wygłosił prezes Okręgu Jerzy Wdowczyk.

                             

W swym wystąpieniu prezes Okręgu duży nacisk położył na inwestycje na terenie Okręgu. W mijającej kadencji wykonano inwestycje we wszystkich ROD na kwotę 4.857.200 zł.  Stwierdził, że Okręg w upływającej kadencji przyznał dotacje dla 104 ROD na kwotę 481.005 zł. Od samorządów miast i gmin udało nam się wspólnie z kolegiami prezesów uzyskać dotacje w kwocie  566.268 zł  dla  73 ROD.

Program budowy siedzib dla zarządów ROD, które nie posiadają takich siedzib, był jednym z priorytetów działań Okręgu. Na terenie działania Okręgu 30 ROD takich siedzib nie posiadało. Na koniec sierpnia 2019 roku w 21 ROD zakończono budowę nowych lub modernizację pomieszczeń gospodarczych. Okręg dofinansował budowę siedzib w 21 ROD kwotą  72.000 zł. Dużo działań w kończącej się kadencji Okręg poświęcił regulacji prawnej gruntów zgodnie z art. 76 ustawy o ROD. Na koniec kadencji na 317 ha do regulacji gruntów, uregulowano grunty o powierzchni blisko 295 ha, co stanowi 92,75%.

                              

Następnie wręczono odznaczenia związkowe, dyplomy i medale. Odznakę „Za Zasługi dla PZD” otrzymali: Tomasz Chudy  Burmistrz Miasta i Gminy Zduny oraz Tomasz Lesiński Burmistrz Miasta i Gminy Kobylin. Złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec” otrzymała  1 osoba, natomiast srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec” wręczono 7 osobom.

Za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych wręczono dziesięciu osobom Medale Jubileuszowe „120-lecia ogrodów działkowych w Polsce”.Dyplomem – Podziękowaniem przyznanym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców za ofiarną pracę na rzecz działkowców, ogrodów działkowych i Związku oraz za rzetelne wypełnianie obowiązków Prezesa Zarządu uhonorowano ośmiu Prezesów ROD, którzy zakończyli działalność.

Następnie głos zabrali oficjalni goście.

Przewodniczący Sejmiku Wielkopolski Wieslaw Szczepański podkreślał rolę ogrodów działkowych dla miast i gmin. Dodał, że Sejmik Wojewódzki będzie dalej wspierał ogrody działkowe w modernizacji i remontach infrastruktury ogrodowej. Stwierdził, że w opracowywanym budżecie na rok 2020 planowane jest dofinansowanie ogrodów działkowych Wielkopolski kwotą 3 – 3,5 mln zł na rozwój ogrodów.

Wicemarszałek Wielkopolski  Krzysztof Grabowski i Członek Zarządu Wielkopolski Marzena Wodzińska w swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie ogrodów działkowych, które stanowią zielone płuca miast. Podkreślali, że Urząd Marszałkowski dalej będzie wspierał różnymi formami pomocy, w tym finansowymi, ogrodnictwo działkowe w Wielkopolsce. W swoich wystąpieniach wskazywali dotychczasową bardzo dobrą współpracę z Polski Związkiem Działkowców.

Poseł Piotr Walkowski z PSL wskazywał na dotychczasową dobrą współpracę z PZD i w imieniu władz krajowych PSL zapewnił o dalszej współpracy ze Związkiem.

Radna Rady Miejskiej Kalisza Karolina Pawliczak, była długoletnia wiceprezydent Miasta, podkreślała w swoim wystąpieniu, jak ważna jest jedność całego ruchu działkowego w Polsce, która zapewnia bezpieczeństwo działkowców i Związku. Zapewniła o dalszym poparciu władz krajowych Lewicy dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce i dla Związku.

W imieniu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wystąpił inspektor Tomasz Mielcarek – naczelnik Wydziału Prewencji, który pozytywnie wypowiadał się o bardzo dobrej dotychczasowej współpracy z Okręgiem w Kaliszu w zakresie bezpieczeństwa działkowców i ogrodów działkowych. Stwierdził, że KM Policji w dalszym ciągu będzie współpracowała i wspierała bezpieczeństwo w ogrodach.

Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu Dariusz Hybś  szeroko omówił sprawy utrzymania porządku i czystości w mieście i ogrodach działkowych oraz  zaapelował o dalszą dobrą współpracę z działkowcami i z Okręgiem.

W dalszej części Zjazdu prezes Okręgu przedstawił Program działania Okręgu PZD w Kaliszu na nową  kadencję  2019 – 2023. Stwierdził, że wiele spraw, których nie udało się załatwić, wprowadzono do Programu na lata 2019 – 2023. Program zawiera 21 zadań. Najważniejsze punkty to: dokończenie budowy siedzib, zakończenie prac nad regulacją gruntów, wdrożenie programu komputerowego DGCS PZD System w ROD. Istotnym zadaniem jest powołanie Ośrodka Finansowo-Księgowego, który jest niezbędny do pomocy ogrodom w zakresie prowadzenia sprawozdawczości finansowej i księgowości.

Prezes ROD „Róża” w Słupcy  Ireneusz Bąkowski zabierając głos w dyskusji wystąpił z podziękowaniem dla Wydawnictwa „działkowiec”  i Prezesa PZD za 70- letnie wydawanie miesięcznika „działkowiec”, podkreślając znaczenie tego wydawnictwa dla działkowców i ogrodów.

Pan Jacek Zawodny z Ostrowa Wielkopolskiego w swoim wystąpieniu  poruszał zagadnienia rozszerzenia ekologii w działaniach zarządów ROD i Okręgu proponując wprowadzenie tych zagadnień do Programu działania, w tym  powołania w Okręgu komisji ekologicznej. Ponadto stwierdził, że aby wprowadzić skutecznie program DGCS PZD System, niezbędne jest powołanie koordynatora (informatyka)  w Okręgu w celu pomocy ogrodom w jego wdrażaniu.

Po dyskusji przystąpiono do wyboru nowych władz Okręgu. Wybrano nową 36-osobową Okręgową Radę oraz 7-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną. Prezesem Okręgu wybrano jednomyślnie na nową kadencję, ponownie Jerzego Wdowczyka, a na Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Henryka Bolińskiego.

Zjazd podjął 3 Stanowiska :

- Stanowisko w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce

- Stanowisko  w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi

- Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych w 2019 roku.

 Dyrektor Biura Okręgu PZD w Kaliszu,  Jerzy Wdowczyk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.