Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

IX Okręgowy Zjazd Delegatów w Szczecinie - 27.09.2019

W sali Kantyny Portowej 19 września br. obradował IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczecinie. W zjeździe udział wzięło 147 delegatów wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w ROD, członkowie ustępujących organów statutowych Okręgu oraz goście: Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosław Rzepa oraz radny sejmiku wojewódzkiego – Dariusz Wieczorek.

                             

Na początku zjazdu minutą ciszy uczczono pamięć działaczy, którzy odeszli w minionej kadencji. Wyróżniono także najbardziej zasłużonych działkowców i działaczy odznaczeniami związkowymi. Złotą odznaką Zasłużony Działkowiec otrzymały 2 osoby, medalami 120-lecia ogrodnictwa w Polsce uhonorowano 8 działaczy.

 Następnie głos zabrali zaproszeni goście – Jarosław Rzepa podkreślał znaczenie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce z uwzględnieniem jego znaczenia dla społeczeństwa województwa. Dariusz Wieczorek, zabierając głos w imieniu europosła Bogusława Liberadzkiego oraz własnym, podziękował uczestnikom za znaczące efekty społeczne działalności ogrodów działkowych w województwie oraz dobrą, długoletnią współpracę z samorządami gmin i województwa.

Referat sprawozdawczo-programowy wygłosił prezes Okręgu – Tadeusz Jarzębak, który podsumował minioną kadencję oraz zaproponował kierunki działania Okręgu na koleją kadencję 2019 – 2023.

Po czym przystąpiono do dyskusji, w której głównymi poruszanymi tematami były: problemy dotyczące szkód powodowanych przez dziki, zamieszkiwanie na działkach, a zwłaszcza tendencji wykorzystywania działki przez obcokrajowców ze Wschodu, interpretacja przepisów prawa wodnego przez urzędników Wody Polskie, współpraca z samorządami gmin oraz zdobywania środków na rozwój ROD, oszczędna gospodarka wodą i budowa zbiorników retencyjnych w ogrodach.

                            

Jednak największa uwaga delegatów została skierowana na wystąpienie Prezesa Związku, który przedstawił aktualną sytuację stowarzyszenia ogrodowego PZD, znaczenie ustawy o ROD i zmagania o jej uchwalenie, mocno podkreślając jedność działkowców w walce o dobre prawo. Prezes Eugeniusz Kondracki jasno sprecyzował zadania stojące aktualnie przed Związkiem i jego jednostkami organizacyjnymi. Zwrócił uwagę na problem zagrożeń dla praw działkowców wynikających z roszczeń do gruntów, nowych propozycji ustawowych w zakresie prawa budowlanego, planowania przestrzennego. Podkreślił znaczenie rozwoju ogrodów poprzez inwestycje oraz politykę Związku zmierzającą w kierunku zapewnienia ogrodom stabilizacji i bezpieczeństwa poprzez realizację przepisów ustawy, konieczność wsparcia ogrodów przez władze samorządowe oraz państwo w dziedzinach wspólnych dla działkowców i mieszkańców miast. Zwrócił uwagę na programy uchwalone w kadencji przez Krajową Radę i ich znaczenie dla ogrodów. Mocno akcentował konieczność szerokiego otwarcia się ogrodów na potrzeby społeczne i programy temu służące.

 Głos zabrała również przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Maria Fojt, która uzmysłowiła delegatom znaczenie i rolę ogrodowych komisji rewizyjnych oraz ogrom pracy, jaki dzisiaj stoi przed Krajową i okręgowymi komisjami rewizyjnymi. Przekazała również słowa uznania i podziękowania za pracę w minionej kadencji.

Zjazd wybrał nowe władze: 29-osobową Okręgową Radę, 9-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną oraz 15 delegatów na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

                          

Zjazd przyjął także uchwały wymagane statutem w zakresie sprawozdań Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz wyborów i udzielił absolutorium. Przyjęto również stanowiska w sprawie:

– zapewnienia przyszłości ROD w planach zagospodarowania gmin

– współpracy z samorządami gmin i wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych

– krajowego programu wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych

– znaczenia ustawy o ROD i jej obrony

– uznania Krajowej Rady PZD  za pracę w kadencji 2015-2019.

Okręgowa Rada powierzyła ponownie funkcję prezesa Okręgu Tadeuszowi Jarzębakowi, a funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Eugeniuszowi Rabuskiemu.

Tadeusz Jarzębak, prezes Okręgu PZD w Szczecinie

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.