Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

X Zjazd Delegatów PZD w Lublinie - 18.09.2019

X Zjazd Delegatów PZD w Lublinie odbył się w dniu 12 września 2019 r. w Domu Kultury LSM w Lublinie. W Zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na tegorocznych walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w ROD oraz członkowie ustępujących organów statutowych. Przybyli też goście zaproszeni: reprezentujący Jednostkę Krajową w osobie Pana Eugeniusza Kondrackiego - Prezesa Polskiego Związku Działkowców oraz mec. Tomasza Terleckiego - Radcy Prawnego PZD oraz przedstawiciele kilku lubelskich samorządów.

Obradom przewodniczyli: Pan Kazimierz Michalik - członek KR PZD, I Wiceprezes Okręgu PZD w Lublinie, Wiceprezes ROD „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej oraz Pani Janina Dziechciaruk - Wiceprezes Okręgu PZD w Lublinie. Na sekretarza zjazdu został wybrany Pan Edward Trojanowski - Skarbnik Okręgu PZD w Lublinie.

Zjazd rozpoczęto wręczeniem podziękowań członkom ustępujących władz okręgowych za ich pracę na rzecz działkowców, rozwoju ogrodów i  Związku. Uroczystego uhonorowania zasłużonych działaczy dokonał Prezes PZD, Pan Eugeniusz Kondracki, który skierował słowa uznania za ofiarną pracę i rzetelne wypełnianie obowiązków. Prezes PZD wręczył Panu Leszkowi Włodarskiemu, Burmistrzowi Miasta Łęczna, Medal Jubileuszowy 120-lecia Ogrodów Działkowych w Polsce, w dowód wdzięczności za wsparcie dla rozwoju ogrodnictwa działkowego i Związku.

Następnie Prezes Okręgowej Rady PZD w Lublinie, Pan Grzegorz Kurczuk, wygłosił referat podsumowujący dobiegającą końca kadencję oraz przedstawił program działania na kolejne 4 lata. W swoim przemówieniu poruszył szeroką tematykę spraw związanych z działalnością Związku, obejmując fundamentalne założenia aktów prawnych przyjętych dla całego kraju oraz życiowe sprawy dotykające poszczególnych działkowców. Omówił najważniejsze zagrożenia dla ogrodów, wynikające z niekorzystnych rozwiązań prawnych, umożliwiających byłym właścicielom odzyskiwanie gruntów, na których utworzono ogrody działkowe. Podkreślił rolę dobrej współpracy z samorządami województwa lubelskiego. Wyraził wdzięczność dla działań Jednostki Krajowej na czele z Prezesem PZD, za prawne i merytoryczne wsparcie w każdej dziedzinie pracy Związku oraz czujność w sprawie nieustannie pojawiających się zmian w przepisach i walkę o najkorzystniejsze rozwiązania dla działkowców i Stowarzyszenia PZD.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Michał Bolek, dokonał oceny działalności Okręgowego Zarządu PZD za okres mijającej kadencji i przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Delegaci okręgu lubelskiego przyjęli sprawozdania organów okręgowych Związku za lata 2015-2019. W dyskusji głos zabrało 25 reprezentantów lubelskich ogrodów. W swoich wystąpieniach podnosili sprawy związane z prowadzeniem rodzinnych ogrodów działkowych. Odnosili się do kwestii kosztów poboru wód podziemnych, zbiórki i wywozu odpadów z terenu ogrodów oraz trudności w zakresie egzekwowania prawidłowego zagospodarowania działek w ROD. Pojawiły się również propozycje zmian niektórych zapisów Regulaminu ROD oraz Statutu PZD. Dyskutanci wyrażali uznanie dla działań Jednostki Krajowej, podejmowanych w obronie interesów działkowców oraz działalności informacyjno-szkoleniowej Związku.

Odpowiedzią na głosy podejmowane w dyskusji było wystąpienie Pana Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa PZD, który pogratulował delegatom postawy i aktywności. Nawiązał do roli i znaczenia ogrodów dla społeczeństwa, wskazując jednocześnie na odpowiedzialność spoczywającą na organach Związku. Podkreślał, że działka to świadczenie Państwa na rzecz rodziny. Tereny ogrodów podlegają ulgom podatkowym, które zwalniają działkowców z szeregu opłat, ale tym samym nakładają odpowiedzialność za należyte użytkowanie tych gruntów. Nawiązał do Programu rozwoju ROD i potrzeby unowocześniania ogrodów również poprzez cyfryzację i jednolitą księgowość. Odnosząc się głosów w dyskusji, wyraził potrzebę, czasem trudnej, współpracy i podejmowania prób zmiany mentalności działkowców wskazując, że pozbawienie prawa do działki to ostateczność. Podkreślał rolę współpracy z władzami samorządowymi i zachęcał do udziału w posiedzeniach rady jednostek samorządów i planowaniu budżetów na przyszły rok. 

Głos mec. Tomasza Terleckiego, dotyczył zagadnień formalno-prawnych dotyczących propozycji zmian przepisów związkowych. Wyjaśnił, że dyskutowane tematy zostały odnotowane i będą szczegółowo analizowane przez dział prawny PZD.

Delegaci w formie przyjętych stanowisk wypowiedzieli się w n/w kwestiach:

1. Stanowisko w sprawie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz znaczenia ROD dla miast i społeczności.

2. Stanowisko w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz roli ogólnokrajowej reprezentacji PZD dla rozwoju ROD i zachowania praw działkowców.

 

Zjazd wybrał nowe władze: Okręgowa Rada PZD w Lublinie w składzie 25 osób oraz Komisję Rewizyjną PZD w składzie 7 osób.

Wybrano również 8 Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Obrady przebiegły w atmosferze wzajemnego zrozumienia i uznania potrzeby jedności wszystkich organów Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców.

 

Opracowała: Anna Ewa Michowska, instruktor ds. ogrodnictwa


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio