Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XVII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Koszalinie - 12.09.2019

W dniu 7 września 2019 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD obradował XVII Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Koszalinie. Prezes Okręgu Marian Sekulski przywitał członków ustępujących władz okręgowych oraz gości zjazdu: Józefa Romanowskiego – członka Krajowej Rady PZD, Bogusława Dąbrowskiego – zastępcę przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Senatora RP – Piotra Zientarskiego, Elżbietę Gumińską-Wasiak, dyrektora biura Senator RP Anny Sztark, Barbarę Grygorcewicz – zastępcę przewodniczącego Rady Miasta Koszalina oraz Tomasza Czuczaka – sekretarza Miasta Koszalin.

                            

Na początku Zjazdu najbardziej zasłużeni działacze Okręgowej Rady zostali uhonorowani odznakami „Za Zasługi dla PZD” oraz złotymi odznakami „Zasłużonego Działkowca”. Prezes Okręgu wręczył także nagrody w okręgowym konkursie na najlepszy ROD w 2019 roku i najładniejsza działkę. Najlepszym ROD okazał się ROD „Jamno” w Koszalinie, natomiast najlepszą działką została działka nr 83 z ROD „Wrzos” w Szczecinku.

Następnie obszerny referat sprawozdawczo-programowy wygłosił prezes Okręgu Marian Sekulski. W swoim wystąpieniu posumował wszystkie aspekty funkcjonowania Okręgu w mijającej kadencji, wskazując zarówno sukcesy, jak i porażki. Prezes Okręgu przedstawił również program działania na kadencję 2019 – 2023, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki łączenia małych ogrodów, tak aby były zdolne do właściwego działania i dalszego rozwoju. Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w mijającej kadencji.

                           

Następnie przyszedł czas na dyskusję. W pierwszej kolejności głos zabrali parlamentarzyści i samorządowcy, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali pozytywną rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych i ich wpływ na życie społeczności lokalnej. Życzyli dalszych sukcesów w działalności dla dobra działkowców i mieszkańców. Ważną deklarację złożył Tomasz Czuczak – sekretarz Miasta Koszalina, który poinformował, że rozpoczęto prace nad systemowym rozwiązaniem wspierania finansowego działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie miasta.

Uczestnicy Zjazdu zabierający głos w dyskusji wskazywali w szczególności na problemy finansowania działalności ROD oraz organów wyższych PZD w kontekście nie zmienianej od lat opłaty partycypacyjnej, funkcjonowania zgodnego ze statutem zarządów ROD, przestrzegania procedur przenoszenia praw do działki oraz szkolenia działkowców. W dyskusji poruszono również problem niepokojących działań Przedsiębiorstwa Wody Polskie, które zmienia klasyfikacje gruntów ROD i na tej podstawie nalicza podwyższone opłaty. Mówiono także o realizacji przyjętych programów działania w zakresie unowocześniania infrastruktury ogrodów, wdrażania nowoczesnych metod gospodarowania majątkiem ogrodu, budowy siedzib dla zarządów ROD oraz otwartości ogrodów na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe społeczności lokalnych.

Po wyczerpującej dyskusji delegaci przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady za okres kadencji oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  Uchwalili również Program Działania Okręgu na kadencję 2019 -2023.

Podczas Zjazdu wybrano także nowe władze: 11-osobowy Okręgowy Zarząd, 28-osobową Okręgową Radę oraz 9-osobową Okręgową Komisję Rewizyjną.  Prezesem został Marian Sekulski, a przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej Genowefa Kotewicz. Wybrano również 5 delegatów na Zjazd Krajowy.

XVII Okręgowy Zjazd Delegatów w Koszalinie wypracował także 3 stanowiska:

 – w sprawie przyszłości i jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce,

–  w sprawie wyborów parlamentarnych w 2019 roku,

– w sprawie współpracy z samorządem terytorialnym.

Ryszard Nowak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio