Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 9 września 2019 r. w sprawie dotacji dla ROD z budżetów gminnych - 10.09.2019

Krajowy Zarząd PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu Gmin. Obecne unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD. Dotacja pozyskana w ramach budżetów gminnych ma służyć realizacji celu publicznego związanego z zadaniem gminy, którym jest tworzenie warunków dla rozwoju ROD (art.6 ust. 1) i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeśli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Aby uzyskać dotację z gminy, środki te muszą być zabezpieczone w budżecie gminnym. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada radzie gminy/miasta do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Dlatego też zarządy ROD nie powinny zwlekać i już teraz winny składać wnioski do gmin o ujęcie ogrodów w projektach uchwały budżetowej. Zabezpieczenie w budżetach gmin środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na dotacje dla ROD, daje realne podstawy przeznaczenia tych środków na konkretne potrzeby w zakresie inwestycji i modernizacji infrastruktury ogólnoogrodowej ROD, a więc sieci energetycznych, wodociągowych, placów zabaw, siłowni plenerowych, ogrodzeń itp. Sam budżet natomiast jest uchwalany do 31 stycznia każdego roku.

Określenie przez zarządy ROD już dziś potrzeb ROD w zakresie realizacji zadań remontowo - inwestycyjnych i zadbanie o ujęcie w budżetach gmin środków z przeznaczeniem na te zadania, umożliwi w przyszłym roku, podjęcie na walnym zebraniu uchwały w zakresie realizacji zadania. Pozyskanie środków gminnych obniży wielkość partycypacji finansowej wszystkich działkowców.

Krajowy Zarząd PZD zachęca do składania wniosków i udziału w konsultacjach nad gminnymi budżetami. To jedna z wielu możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje w ROD, które są urządzeniami użyteczności publicznej i służą działkowcom oraz całemu społeczeństwu.

Jednocześnie, Krajowy Zarząd PZD składa podziękowania włodarzom gmin za przekazane w 2019 roku dotacje dla ROD i okazane zrozumienie dla potrzeb rozwoju ROD.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

 

Warszawa, dnia 9 września 2019 r.

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.