Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dni Działkowca w ROD „Zacisze” w Żaganiu - 29.08.2019

Tra­dy­cyj­nie, jak każ­de­go roku u schył­ku lata spo­ty­ka­li­śmy się na ob­cho­dach Dnia Dział­kow­ca w na­szym ogro­dzie. To dla nas dzień szcze­gól­ny, który przy­bliża nas do sie­bie wza­jem­nie, stwa­rza moż­li­wość bliższe­go po­zna­nia, po­chwa­le­nia się

osią­gnię­cia­mi,wy­mia­ną doświad­czeń. Spo­ty­ka­li­śmy się w piękny, słoneczny dzień, by świętować nasze świę­to plo­nów i spędzić czas w miłej, przyjacielskiej at­mos­fe­rze.

                           

Na początku uroczystości głos zabrał pre­zes ogro­du, który w cie­płych sło­wach przy­wi­tał Ho­no­ro­we­go Pre­ze­sa ogro­du Władysława Gałka, rad­ne­go Rady Mia­sta – Pio­tra Wę­gli­ka, człon­ków Za­rzą­du i Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej oraz pre­ze­sów

za­przy­jaź­nio­nych ogro­dów ża­gań­skich oraz dział­kow­ców. 

W trak­cie swego wy­stą­pie­nia pre­zes po­in­for­mo­wał ze­bra­nych o tym że, nasz ogród nasz zna­lazł się w gro­nie lau­re­atów

kon­kur­su okrę­go­we­go „Ro­dzin­ny Ogród Dział­ko­wy Roku 2019”. In­for­ma­cja zo­sta­ła przy­ję­ta grom­ki­mi bra­wa­mi. Ob­cho­dy Dnia Dział­kow­ca to zna­ko­mi­ta oka­zja do ogło­sze­nia wy­ni­ków kon­kursów, jakie zo­sta­ły za­ini­cjo­wa­ne przez Za­rząd.

W ka­te­go­rii „Dział­ka roku 2019 – kwia­ty” ty­tu­ły lau­re­atów przyznano 4 dział­kow­com, na­to­miast w ka­te­go­rii „Moje kwia­ty” po­sta­no­wio­no wy­róż­nić aż 16 osób. Uczest­ni­czą­cy w kon­kur­sach zo­sta­li na­gro­dze­ni sa­dzon­ka­mi kwia­tów.

                            

Uro­czy­stość prze­bie­gła w miłej i ser­decz­nej at­mos­fe­rze przy suto za­sta­wio­nym stole. Na­gro­dy oraz po­czę­stu­nek

ufun­do­wa­ne zo­sta­ły przez bur­mi­strza Mia­sta An­drze­ja Ka­ta­rzyń­ca. Dzię­ku­je­my rów­nież wszyst­kim tym, któ­rzy przy­czy­ni­li się zor­ga­ni­zo­wa­nia na­szej uro­czy­sto­ści. Ba­wi­li­śmy się zna­ko­mi­cie – do zo­ba­cze­nia za rok.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio