Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat w sprawie projektu Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - 22.08.2019

Jednostka Krajowa PZD zgłosiła uwagi do projektu Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej i w dniu 21.08.2019 r. wzięła udział w konsultacjach dla organizacji pozarządowych w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zaś z ramienia PZD: p. Mariola Kobylińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Jednostki Krajowej PZD; p .Adrianna Józefkiewicz – inspektor ds. terenowo – prawnych Wydziału Gospodarki Gruntami Jednostki Krajowej PZD oraz p. Agnieszka Pieskow – Makowska – inspektor ds. inwestycji Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.

Uchwała ma na celu rozszerzenie pakietu działań przeciwdziałających postępującym zmianom klimatycznym na terenie Warszawy. Do tej pory Urząd m.st. Warszawy podjął różnorodne działania w tym zakresie, m.in. przyznawane były dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów lub odpadów zawierających azbest, z których to dotacji korzystali także działkowcy. Nowa uchwała zakłada możliwość przyznawania dotacji na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych, czyli – innymi  słowy – chodzi o dotacje na budowę zbiorników na deszczówkę lub wodę powstającą w wyniku topniejącego po zimie śniegu.

Wątpliwości Polskiego Związku Działkowców wzbudził zapis projektu uchwały wskazujący podmioty, które mogłyby się ubiegać o dotacje. Zgodnie z treścią projektu są to: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji. Zaniepokojenie budzi brak potwierdzenia przez władze samorządowe na rzecz PZD prawa użytkowania na mocy art. 75 i 76 ustawy o ROD w stosunku do ROD zlokalizowanych na terenie Warszawy, mimo że Związek złożył wnioski w 2014/2015 r. W związku z bezczynnością organu w tym zakresie Okręg Mazowiecki PZD złoży kolejne pisma w tej sprawie. Wątpliwości budzi kwestia udokumentowania przed Urzędem prawa do dysponowania nieruchomością w przypadku chęci pozyskania dotacji, choć to Urząd pozostaje w tym przypadku w stosunku do PZD w zwłoce.

Pracownicy PZD podnieśli także podczas spotkania, iż Polski Związek Działkowców od dłuższego czasu dostrzega problem zmniejszających się zasobów wody i zmian klimatycznych, czego dowodem są liczne publikacje dotyczące choćby racjonalnego gospodarowania wodą czy też właściwej pielęgnacji ogrodów w czasie upałów. Zarówno Jednostka Krajowa jak i Okręgi PZD, a także Wydawnictwo „Działkowiec” wielokrotnie zwracali uwagę działkowców na te kwestie (zresztą świadomość samych działkowców również z roku na rok jest w tym zakresie coraz większa) Artykuły te zostały przekazane Dyrektorowi Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy. Wskazano także, że działkowcy od lat używają deszczówki do nawadniania upraw, zaś dotacje pomogłyby w jeszcze efektywniejszym zakresie dystrybuować wodę, np. poprzez montaż orynnowania odprowadzającego wodę z dachu bezpośrednio do zbiornika retencyjnego, zamiast do punktowo położonego miejsca w gruncie, montaż instalacji podsiąkowych itp. Polski Związek Działkowców w związku z pojawiającą się możliwością pozyskania dotacji w zakresie budowy zbiorników retencyjnych wyraził zainteresowanie tym projektem, również w kontekście rosnących cen poboru wody, co również niepokoi działkowców.

W odpowiedzi na te wątpliwości Urząd m.st. Warszawy wskazał, że o dotacje będą mogli ubiegać się działkowcy jako osoby fizyczne jak i zarządy ROD jako jednostki funkcjonujące w ramach osoby prawnej. Pozyskiwanie dotacji nie powinno stanowić problemu, o czym świadczy praktyka wypracowana w ubiegłych latach choćby w przypadku poprzedniej Uchwały, na mocy której działkowcy uzyskiwali fundusze na usuwanie azbestu, zatem obecnie przygotowywany projekt nie powinien budzić w tym kontekście zastrzeżeń.

Polski Związek Działkowców uzyskał także zapewnienie, że działania związane z ochroną klimatu są przez Urząd m.st. Warszawy traktowane priorytetowo i Urząd dołoży wszelkich starań, aby jak najszersze grono podmiotów zostało nimi objęte. Dyrektor Biura wyraził także nadzieję na współpracę z Polskim Związkiem Działkowców w zakresie działań prospołecznych i edukacyjnych mających na celu propagowanie rozwoju i ochrony terenów zielonych jako mających kluczowe znaczenie dla poprawy jakości środowiska.

Uchwała zostanie poddana pod głosowanie Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 12 września br. Z treścią projektu można zapoznać się pod adresem http:// http://konsultacje.um.warszawa.pl/dla_ngo_projekt_uchwaly_w_sprawie_zasad_udzielania_dotacji_celowej_w_ochronie_srodowiska

Jednostka Krajowa PZD

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.