Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Poznaniu - 05.08.2019

W dniu 31 lipca 2019 r. odbyło się III posiedzenie Okręgowej Rady PZD w bieżącym roku,  było to drugie posiedzenie Rady w kadencji 2019 – 2022.

Posiedzeniu przewodniczył wiceprezes Okręgu – Zenon Brzozowski, który przedstawił uczestnikom najważniejsze bieżące wydarzenia z życia Związku. Wiceprezes omówił zagadnienia podnoszone podczas ostatniego posiedzenia Krajowej Rady PZD dotyczące m.in.  Otwartego Programu Oświatowego PZD, funkcjonowania małych ogrodów działkowych oraz rozpoczęcia prac nad dokonaniem zmian w statucie PZD. Ponadto przedstawił nowelizację ustawy o czystości  i porządku  w gminach oraz  zmiany w ustawie prawo budowlane, a także zmiany w zakresie prowadzenia księgowości w ROD,  zgodnie z którymi wszystkie ROD zobowiązane zostaną od 2021 r. do prowadzenia księgowości w Ośrodkach Finansowo -Księgowych. OFK mają bardzo ważne znaczenie dla ogrodów pod względem finansowym, zapewniają kontrolę i poradnictwo w zakresie księgowym. Okręgowy Zarząd planuje otwarcie filii OFK w terenie  m.in. w Gnieźnie, a docelowo  w innych rejonach skupiających wiele ROD.  Nowo wybrani członkowie Rady Okręgowej zapoznani zostali również z Regulaminem Okręgowej Rady PZD w Poznaniu. Członkowie Rady podczas posiedzenia dokonali oceny Okręgowego Zjazdu Delegatów, jaki miał miejsce w dniu 13 czerwca 2019 r.  Wiceprezes Zenon Brzozowski wskazał na bardzo pozytywną ocenę Zjazdu Delegatów Okręgu Poznańskiego przez Prezesa Związku oraz KR PZD pod względem przygotowania dokumentów, wypowiedzi i dyskusji. Wspomniano  jednakże, iż na pozytywną ocenę nie zasługuje frekwencja zaproszonych delegatów na Zjazd. Przewodniczący Kolegiów Prezesów ROD powiadomieni zostali o nieobecności delegatów ze swojego rejonu, których należy zobowiązać do usprawiedliwienia i wyjaśnienia nieobecności.

Ważnym zadaniem Okręgowej Rady było ustalenie liczebności i składu komisji problemowych Okręgu na bieżącą kadencję. Zgodnie z rekomendacją Okręgowego Zarządu, Rada zdecydowała o powołaniu dziesięciu komisji.

Przewodniczący komisji problemowych zobowiązani zostali do opracowania planów i zorganizowania pracy komisji oraz przedstawiania sprawozdań z pracy dla Okręgowego Zarządu.

Dyrektor Biura –  Agata Wróbel omówiła tematykę szkoleń dla nowo wybranych członków zarządów ROD, którzy będą pełnić funkcje w kadencji 2019 – 2022. Dotychczas w miesiącu lipcu odbyły się już dwa szkolenia dla ROD z Poznania i powiatu poznańskiego, w sierpniu planowane są kolejne 3 szkolenia – 12, 20 i 27 sierpnia. We wrześniu planowane jest rozpoczęcie cyklu szkoleń w rejonach kolegiów prezesów. Radca prawny Okręgu przedstawiła analizę stanu roszczeń do gruntów ROD na terenie Okręgu oraz stan postępowań sądowo-administracyjnych.  Omówiono dyżury telefoniczne oraz porady dla działkowców, zakres przygotowań pism procesowych, sprawy gruntowe oraz przykładowe analizy roszczeń. Anna Socha – inspektor ds. terenowo- prawnych Okręgu omówiła zagadnienia dotyczące planów zagospodarowania rodzinnych ogrodów działkowych.  Na podstawie dokumentów będących w dyspozycji Okręgowego Zarządu uznać należy, że: 190 ogrodów posiada aktualne plany zagospodarowania ROD, 75 ogrodów nie posiada w ogóle planów zagospodarowania ROD, 5 ogrodów sporządziło nowe plany zagospodarowania ROD, ale nie zostały one zatwierdzone przez walne zebrania w ROD, 21 ogrodów posiada uchwały walnych zebrań w sprawie przyjęcia planów zagospodarowania, które to uchwały zawierają błędy niepozwalające na zatwierdzenie przez Okręgowy Zarząd.

Dyskusja podczas posiedzenia dotyczyła problemu z wywozem odpadów zielonych na terenie miasta Poznania i gmin ościennych  związany z brakiem możliwości odbioru tych odpadów przez biokompostownie. Problem ten jest na bieżąco monitorowany przez Okręgowy Zarząd, który będzie informował w tym temacie zarządy ogrodów działkowych. Omówiono także przygotowania organizacyjne do Okręgowego Dnia Działkowca, który odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2019 r w Zbrudzewie (Śrem).

AW

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.