Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Komunikat - 05.07.2019

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 lipca 2019 r.w sprawie uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy śmieciowej.

W dniu 4 lipca odbyło się w Sejmie III czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495), a następnie głosowanie.  W głosowaniu wzięło udział 426 posłów. „Za” oddało głosów – 258, „przeciw” – 142, „wstrzymało się” – 26. W ten sposób, Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy „śmieciowej”.

 Przypomnijmy, że uchwalenie ww. ustawy poprzedziły kilkudniowe, wielogodzinne prace podkomisji sejmowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w których posiedzeniach uczestniczyli i „walczyli” o korzystne zapisy dla ROD i działkowców, przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców. Niezależnie od tego, jednostka krajowa PZD przez blisko rok brała udział w konsultacjach społecznych i zgłaszała wiele postulatów w ramach prac legislacyjnych dotyczących ww. projektu ustawy, które toczyły się w Ministerstwie Środowiska, o czym informowaliśmy na bieżącą ROD i działkowców.

 Zgodnie z uchwaloną nowelizacją ustawy „śmieciowej” system gospodarowania odpadami komunalnymi będzie przedstawiał się w następujący sposób:

  • ROD będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie systemu gminnego tj. deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Nie będzie miała zastosowania do ROD ryczałtowa stawka opłaty za wywóz odpadów. 
  • w przypadku ROD, które będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie deklaracji śmieciowych, gminy nie będą mogły narzucać ROD stawek wyższych niż maksymalne stawki opłat. Maksymalne stawki opłat za wywóz śmieci będą uzależnione od przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem ustalaną na podstawie corocznego obwieszczenia Prezesa GUS. I tak, zgodnie z najnowszym obwieszczeniem z 2019 r., ww. stawka opłaty nie będzie mogła przekroczyć 54,17 zł za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów lub 16,63 zł za odbiór worka o poj. 120 litrów. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności, gminy będą mogły ustalać stawki opłat w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności,
  • ROD nie będą zobowiązane do przechodzenia na gminny system odbioru odpadów. W przypadku podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić. System gminny będzie dobrowolny, a nie tak jak jest obecnie - odgórnie „narzucany” ROD. Na objęcie ROD gminnym systemem odbioru odpadów, zarząd ROD będzie musiał wyrazić pisemną zgodę,
  • wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, w tym zarządy ROD i działkowcy będą zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów. Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie skutkowało zgłoszeniem tego faktu przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, która w drodze decyzji nałoży na właściciela danej nieruchomości, w tym ROD co najmniej dwukrotną, a maksymalnie czterokrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty,  
  • zgodnie z przepisami przejściowymi, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zostanie wyeliminowany z ROD ryczałtowy system wywozu odpadów komunalnych oraz zostaną obniżone stawki, które przekraczały maksymalne stawki opłat.
  • w zakresie ww. zmian, ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia (szacuje się, że około września 2019 r.).

 Uchwalona nowelizacja ustawy „śmieciowej” będzie teraz procedowana przez Senat RP. O podjętej przez Senat RP decyzji w sprawie ustawy oraz ostatecznie przyjętych zmianach, będziemy na bieżąco informować ROD i działkowców.

 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 5 lipca 2019 r.

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.