Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada PZD w Zielonej Górze - 07.06.2019

W dniu 04.06.2019r. Obradowała Okręgowa Rada. Jak co roku Okręgowa Rada przyjęła zbiorcze sprawozdanie z działalności merytorycznej oraz finansowej z rodzinnych ogrodów działkowych  z 2018 roku. Dokonano również przedstawienia i oceny zbiorczego preliminarza  z rodzinnych ogrodów na rok bieżący.

Obrady otworzył i prowadził Prezes Okręgu Zielonogórskiego PZD- Pan Marian Pasiński. W obradach z ramienia Jednostki Krajowej PZD uczestniczyła Pani Barbara Korolczuk- Skarbnik PZD.

Okręgowa Rada pozytywnie oceniła pracę Okręgowego Zarządu w roku ubiegłym, podkreślając, iż był to rok intensywny w którym wdrażano do PZD przepisy RODO oraz system komputerowy wspomagający zarządzanie ROD. Odnosząc się do sprawozdania uznano że kondycja finansowa ogrodów jest dobra na podkreślenie zasługuje fakt, iż w wielu ogrodach zaplanowano Inwestycje i remonty. Kwota jaką zaplanowano na ten cel wynosi ponad 1,5 miliona złotych. Na podobną kwotę opiewa zbiorcze sprawozdanie z funduszu rozwoju. Świadczy to, iż działkowcy widzą potrzebę poprawy infrastruktury w swoich ROD.

Okręgowa Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie i preliminarz. Ocenę przedstawiła Przewodnicząca Kazimiera Daiksler.

Poza powyższymi tematami omówiono kampanię sprawozdawczo wyborczą jaka odbyła się w ogrodach. Uznano, iż było to najważniejsze wydarzenie, na które poświecono, zarówno w ogrodach jak i w Okregu najwięcej czasu i uwagi. Pomimo to w wielu ogrodach były problemy ze skompletowaniem składów organów statutowych. Członkowie Okręgowej Rady, zespołu do obsługi walnych zebrań oraz zaangażowani w dobro ogrodów przedstawiciele samorządów ogrodowych włożyli dużo pracy i wysiłku by zabezpieczyć funkcjonowanie organów w ROD. Za ten trud i zaangażowanie Prezes OZ PZD, Pan Marian Pasiński złożył wszystkim serdeczne podziękowania.

Pomimo trudności we wszystkich ogrodach funkcjonują zarządy, które już przystępują do realizacji uchwał walnych zebrań.

Przedstawiciel Krajowego Zarządu PZD – Pani Barbara Karolczuk w swym wystąpieniu omówiła najważniejsze zadania  jakimi zajmuje się Jednostka Krajowa PZD, podkreślając że cały czas trwają pracę nad wprowadzeniem ujednoliconego sytemu komunikacji pomiędzy wszystkimi strukturami Związku oraz ciągłym udoskonalaniem systemu DGCS. Przekazała też, iż jednostka Krajowa PZD wyraziła swoje stanowisko w sprawie nowelizacji prawa budowlanego.

W dyskusji, która dotyczyła spraw bieżących podkreślono, iż obawy dotyczące problemów kadrowych w ogrodach częściowo się potwierdziły. Nastąpiło wiele zmian w składach zarządów i na stanowisku prezesów ROD. Dlatego też należy jak najszybciej zorganizować spotkanie (szkolenie) z nowymi zarządami ROD, które pozwoli im właściwie przygotować się do wypełniania swoich obowiązków.

Za przygotowanie wytycznych oraz wzorów dokumentów na zebrania sprawozdawczo wyborcze składano podziękowania Jednostce Krajowej PZD. Przekazano również pozdrowienia władzom Związku na czele z Prezesem Eugeniuszem Kondrackim.

Zebranie odbyło się przy frekwencji 80%.

Dyrektor biura OZ -Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio