Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD w Olsztynie - 04.06.2019

W dniu 30.05.2019 roku obradowała Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurska PZD w Olsztynie.

Posiedzeniu przewodniczył Jerzy Giezek Prezes Okręgu. W posiedzeniu uczestniczyła Zastępca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie Regina Dec. Przedstawicielem Jednostki Krajowej na posiedzeniu była Zofia Rut-Skórzyńska Kierownik Wydziału Prezydialnego.

Aktualną sytuację w Związku omówili: Prezes Okręgu Jerzy Giezek oraz przedstawiciel Jednostki Krajowej Zofia Rut-Skórzyńska. Omówione zostały następujące zagadnienia: 1) nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dotychczasowe osiągnięcia Związku; 2) ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz założenia zmian jakie są obecnie planowane. 3) zagrożenia wynikające z planowanych zmian w prawie budowlanym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konsekwencje uproszczenia procedury legalizacji samowoli budowlanych.

Prezes Jerzy Giezek zapoznał zebranych z oceną realizacji Programu budowy siedzib dla zarządów ROD dokonana przez Krajową Radę oraz sytuacją siedzib dla zarządów ROD w Okręgu. Zapewnił zebranych, że inwestycje polegające na budowie lub remoncie siedzib dla zarządów ROD będą dalej priorytetowe w polityce inwestycyjnej Okręgu.

Zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2018 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2019 r. przedstawiła Marta Rulewska Główna Księgowa Okręgu. W bloku finansowo-księgowym głos zabrała również Regina Dec Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Olsztynie, która zapoznała zabranych z protokołem 
z posiedzenia Okręgowej Komisji rewizyjnej PZD w Olsztynie dotyczącym oceny zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2018 oraz zbiorczego preliminarza ROD na 2019 r.

Następnie Eugeniusz Słowikowski Sekretarz Okręgu przedstawił wstępną ocenę tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w Okręgu Warmińsko-Mazurskim PZD.

Okręgowa Rada zajęła się ustaleniem terminu X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Olsztynie oraz ustaleniem 4 spotkań przedzjazdowych z Delegatami w Olsztynie, Iławie Lidzbarku Warmińskim i Giżycku.

Sytuację terenowo-prawną w Okręgu przedstawił Mateusz Piątkowski inspektor ds. terenowo-prawnych zatrudniony w biurze Okręgu. Natomiast zagadnienia dotyczące wdrażania i realizacji „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” w Okręgu Warmińsko-Mazurskim omówił Sebastian Borzymowski inspektor ds. ogrodniczych zatrudniony w biurze Okręgu.

Członkowie Okręgowej Rady wzięli udział dyskusji na tematy zawarte w porządku posiedzenia Okręgowej Rady. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 4 projekty uchwał, które zostały uchwalone  jednogłośnie przez członków Okręgowej Rady:

 1. Uchwała Nr 1/XIII/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD 
  w Olsztynie z dnia 30.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za okres 01.01.2018-31.12.2018 rok
 2. Uchwała Nr 2/XIII/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD 
  w Olsztynie z dnia 30.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2019 rok
 3. Uchwała Nr 3/XIII/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD 
  w Olsztynie z dnia 30.05.2019 r. w sprawie: zwołania X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD Okręgu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 4. Uchwała Nr 4/XII/2019 Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej PZD 
  w Olsztynie z dnia 30.05.2019 r. w sprawie: zasad odbywania spotkań przedzjazdowych delegatów na X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie.
 
Agnieszka Michno
Dyrektor biura Okręgu
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio