Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowa Rada Toruńsko-Włocławska PZD odbyła swoje ostatnie plenarne posiedzenie w bieżącej kadencji - 04.06.2019

W dniu 31 maja 2019 roku, w biurze Okręgu odbyło się trzecie w tym roku i ostatnie w bieżącej kadencji - plenarne posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców.

Otwarcia tego uroczystego posiedzenia dokonał Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, witając serdecznie wszystkich przybyłych członków Okręgowej Rady PZD, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przedstawiciela Jednostki Krajowej PZD – radcę prawnego Tomasza Terleckiego reprezentującego Prezesa PZD – p. Eugeniusza Kondrackiego oraz pracowników etatowych biura okręgu. Po dokonaniu wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Stefan Dichting, Tadeusz Szyszkowski, Andrzej Kiliński, prezes Okręgu zapoznał zebranych z porządkiem obrad, jak również poinformował o frekwencji, która wyniosła 85,19% i tym samym stwierdzona została prawomocność obrad.

Następnie Prezes Okręgu wprowadził zebranych w aktualną sytuację społeczno – polityczną, przedstawiając nowe propozycje zmiany ustawy śmieciowej. Następnie głos zabrał mec. Tomasz Terlecki szczegółowo omawiając założenia nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Prawo Budowlane. Przedstawione zostały zagrożenia wobec funkcjonowania czy istnienia ogrodów działkowych, jakie niosą za sobą proponowane przez Parlament zmiany. Z jednej strony istnieje poważne ryzyko pomijania czy też usuwania istniejących ogrodów działkowych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast, z drugiej - możliwość legalizacji samowoli budowlanych na terenach ROD stwarza kolejny raz ryzyko masowej zmiany funkcji działek z ogrodniczej na mieszkalną i stopniowego przekształcania ich  w slumsy. Członkowie Okręgowej Rady PZD wysoko ocenili wystąpienie p. Terleckiego jako rzeczowe i merytoryczne. Dalej poruszony został temat wdrażania programu DGCS PZD System, który omówił p. Gadzikowski. Nasz Okręg wyróżnia się na tle Polski pod względem ilości zakupionych licencji programu – na chwilę obecną z programu korzysta prawie 80% ROD. W dalszym ciągu przyjmujemy zamówienia na program, prowadzone są także na bieżąco szkolenia z jego obsługi, według zapotrzebowania.

Kolejną część informacji przedstawiła zastępca dyrektora biura OZ PZD – Anna Bołądź, krótko referując najważniejsze tematy poruszane podczas narady prezesów i dyrektorów biura, która odbyła się w Warszawie, w dniach 8-9 maja b.r. Wśród omawianych punktów znalazły się m.in. przebieg walnych zebrań w ROD, komunikacja w Związku, wyniki przeglądów ROD i działek, funkcjonowanie małych ROD w strukturze PZD oraz sprawy gospodarki gruntami. Jednym z bieżących zadań dla okręgów jest realizacja Otwartego Programu Unowocześniania ROD. Przyjęte rozwiązania w tym zakresie przedstawiła Starsza Instruktor ds. ogrodnictwa p. Blandyna Łubkowska.

Jedną z najważniejszych spraw, z którą musimy się jako Związek zmierzyć w bieżącym roku jest kampania sprawozdawczo – wyborcza na wszystkich szczeblach organizacyjnych PZD. Z końcem maja zakończyła się ona na poziomie rodzinnych ogrodów działkowych. Analizę przygotowania, przebiegu i ocenę wyników zebrań w ROD przedstawiła szczegółowo p. Anna Bołądź. Wynika z niej, iż organy Okręgu wypełniły swoje zadania przeprowadzając szkolenia i powołując zespół osób obsługujących walne zebrania. Zarządy ROD mogły liczyć na pomoc merytoryczną w przygotowaniu dokumentacji zarówno od działaczy PZD, jak i od pracowników biura OZ PZD. Dzięki dobrej współpracy udało się przeprowadzić 100 % walnych zebrań, podczas których zarządy ROD rozliczyły się z działkowcami ze swojej działalności w 2018 roku i w trakcie całej kadencji 2015-2018. We wszystkich ogrodach wybrano nowe organy statutowe, chociaż w dwóch przypadkach trzeba było powtórzyć zebrania, aby poprawnie dokonać wyboru władz ogrodowych. Analiza dokumentacji wykazała pewne niedociągnięcia w uchwałach, które były korygowane na bieżąco lub usuwane z obrotu prawnego przez Okręgowy Zarząd PZD. Błędów było jednak znacznie mniej niż w latach poprzednich. Jest to rezultat szkoleń oraz dostarczenia do wszystkich ROD – gotowych wzorów dokumentów wraz z wytycznymi do przeprowadzenia walnych zebrań. Niestety frekwencja pozostawia wiele do życzenia – w tym roku wyniosła ona średnio 34,44 %. Wynika z tego, że tylko jedna trzecia działkowców interesuje się losem swoich ogrodów działkowych i ma realny wpływ na podejmowane decyzje oraz na skład wybieranych organów ROD. Do ważnych zadań na kolejną kadencję należy z pewnością dotarcie do pozostałej części działkowców i uświadomienie im w jakiej sytuacji prawnej znajdują się ogrody działkowe, czy jakie są możliwości rozwoju ROD.

Kolejnym etapem kampanii sprawozdawczo – wyborczej w PZD będzie przeprowadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r. – Okręgowego Zjazdu Delegatów. W tym celu zebrani zapoznali się z projektem sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji i postanowili zarekomendować jego treść do przyjęcia na Zjeździe. Następnie dyskutowano o propozycji ilościowych składów nowych organów okręgowych
i podziału mandatów tak, aby każdy rejon wyborczy miał zapewnioną reprezentację we władzach Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD. Jako propozycję do przedstawienia na Zjeździe przyjęto 27 –osobowy skład Okręgowej Rady i 11-osobowy skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Kolejnym, merytorycznym punktem obrad, było przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2018 rok oraz zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2019 r. Wyniki finansowe okręgu omówiła główna księgowa – p. Maria Dąbrowska. Została również  zaprezentowana opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił jej Przewodniczący – p. Janusz Pączkowski.

Wszystkie powyższe dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie stosowanymi uchwałami.

Ponadto uczestniczący w plenarnym posiedzeniu Okręgowej Rady PZD przyjęli stanowisko w sprawie nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane.

Z okazji zakończenia kadencji 2015-2018 Prezes Piotr Gadzikowski podziękował członkom Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej za aktywną pracę społeczną, wręczając im drobne upominki i częstując tortem. Wyrazy wdzięczności wraz z życzeniami oraz  symbolicznym, pamiątkowym mieczem dla Prezesa OZ PZD – w imieniu zebranych – przekazali p. Piotrowi Gadzikowskiemu wiceprezesi okręgu, łącząc nadzieję na wybór przez delegatów na funkcję Prezesa Okręgu na następną kadencję.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia, które zostaną zamieszczone
w okręgowej kronice. Na tym zebranie zakończono.

 

Opracowanie:

Tekst: Anna Bołądź –z-ca dyr. biura OT-W PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio