Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Odbyło się XIV posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Lublinie - 03.06.2019

W dniu 30 maja 2019 r. w Lublinie odbyło się XIV posiedzenie Okręgowej Rady PZD. Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu PZD w Lublinie Pan Grzegorz Kurczuk. Następnie powitał reprezentanta Krajowej Rady PZD w Warszawie Pana Bartłomieja Piecha – Dyrektora Biura Prawnego Związku.
W pierwszej części posiedzenia zostały omówione dwa tematy. Pierwszy dotyczył aktualnej sytuacji i bieżących spraw Związku, drugi przebiegu przygotowań do odbycia Zwyczajnego X Okręgowego Zjazdu Delegatów. Uczestnicy z uwagą wysłuchali wystąpienia Dyrektora Biura Prawnego Związku w którym szczegółowo omówił zmiany w nowelizowanych przepisach prawa powszechnie obowiązującego m.in. tzw. ustawie śmieciowej, w ustawie Prawo budowlane oraz poinformował o trwających pracach nad projektem nowej ustawy w zakresie zagospodarowania przestrzennego miast. W swojej wypowiedzi podkreślił rolę jaką Związek odegrał podczas prowadzonych prac nad nowymi zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Postulaty środowiska działkowego w znacznej części zostały uwzględnione. Program finansowo- księgowy DGCS PZD System oraz komunikacja w Związku to kolejne omówione tematy. Przedstawiciel KR PZD w Warszawie swoje wystąpienie zakończył przedstawieniem problematyki związanej z dotowaniem zadań inwestycyjnych w ROD ze środków budżetów miast i gmin oraz zapoznał zebranych z orzecznictwem sądu administracyjnego ws. dostępu do informacji publicznej.
Na zakończenie pierwszej części dyrektor biura okręgu przedstawiła informację dotyczącą organizacji Zwyczajnego X Okręgowego Zjazdu Delegatów, który odbędzie się 12 września 2019 r. w Lublinie.
Pierwszym omówionym tematem w drugiej części posiedzenia był zbiorczy bilans i sprawozdania finansowe z ROD za okres od 01.01.-31.12.2018 r. oraz zbiorczy Preliminarz Finansowy ROD za 2019 r.. Dokumenty finansowe zostały szczegółowo przedstawione przez główną księgową okręgu i zostały pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Okręgowa Rada PZD w Lublinie jednogłośnie przyjęła w/w dokumenty finansowe.
Ostatni omówionym tematem na posiedzeniu była ocena walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD. Dyrektor biura okręgu przedstawiła dane statystyczne oraz przedstawiła wstępną ocenę dokonaną przez Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie. Tegoroczne Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze w okręgu przebiegły bez zakłóceń. W oparciu o przepisy związkowe. Zadania statutowe zostały spełnione. Z roku na rok zauważalny jest wzrost poziomu i jakości przygotowania zebrań. Opracowane przez Krajową Radę PZD w Warszawie Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań zdecydowanie ułatwiły pracę Zarządom ROD.
Podsumowania dyskusji, która odnosiła się do zreferowanych tematów dokonał Prezes Okręgu PZD w Lublinie Pan Grzegorz Kurczuk.

Magdalen Wójcicka
Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.