Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ostatnia w bieżącej kadencji Okręgowa Rada obradowała w Poznaniu - 03.06.2019

Na ostatnim w kadencji 2015-2019 posiedzeniu obradowała w środę 29 maja br.  Okręgowa Rada PZD w Poznaniu. 
W porządku obrad umieszczono 3 główne problemy. Zgodnie ze statutowym obowiązkiem debatowano nad sporządzonymi rocznymi sprawozdaniami finansowymi rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu oraz uchwalonymi przez walne zebrania preliminarzami finansowymi ROD na rok 2019. Następnie przyjęto projekty materiałów sprawozdawczych Okręgowej Rady PZD za kadencję 2015 -2018r. do przedstawienia Zjazdowi Delegatów Okręgu Poznańskiego oraz projekty innych dokumentów zjazdowych. Zebrani rekomendowali również delegatom proponowany przydział mandatów do przyszłej Okręgowej Rady kierując się zasadą reprezentatywności dla wszystkich rejonów działania Okręgu.

W końcowej części obrad omówiono przebieg zebrań sprawozdawczo – wyborczych we wszystkich 291 ROD Okręgu.

Sprawy finansowe przedstawiała Główna Księgowa Okręgu Sylwia Marciniak, a opinie Okręgowej Komisji Rewizyjnej jej Przewodnicząca Dorota Zerba. Sprawozdawczynie podkreślały poprawność sporządzanych dokumentów, szczególnie w odniesieniu do tych ogrodów, które powierzyły prowadzenie księgowości Ośrodkowi Finansowo-Księgowemu. Gorzej było z ogrodami, dla których księgowość prowadzą biura rachunkowe lub księgowe zatrudniane przez ogrody na umowę cywilno-prawną. Zabierający głos w dyskusji Edmund Derwich podkreślił potrzebę lepszego wykorzystywania przez ogrody środków zgromadzonych na funduszu oświatowym do promocji nowoczesnego zagospodarowania działek, w czym szczególna rola przypada instruktorom SSI. Skarbnik Okręgu Zenon Brzozowski pozytywnie ocenił kondycję finansową większości ogrodów, zwracając jednak uwagę na dysproporcje w uchwalanych opłatach pomiędzy ogrodami położonymi w dużych miastach i ogrodami w małych miejscowościach. Przekłada się to na stan zagospodarowania tych drugich, który często odbiega od poziomu dobrze urządzonych ogrodów. Prezes Okręgu poinformował o prowadzonej przez Okręg analizie funkcjonowania ogrodów poniżej 100 działek, które często nie mają wystarczających środków na właściwe urządzenie ogrodu. Wskazał na działania zmierzające do łączenia małych ogrodów dla oprawy efektywności wykorzystania posiadanych środków finansowych.

W dalszej części obrad Rada pozytywnie zaopiniowała przygotowane przez Okręgowy Zarząd materiały zjazdowe i rekomendowała je do przedstawienia podczas obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów. Omówiono także sprawy organizacyjne.

Wiceprezes Okręgu Robert Klimaszewski dokonał oceny przebiegu zakończonej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w rodzinnych ogrodach działkowych. Zebrania odbyły się we wszystkich ogrodach Okręgu, zostały też właściwie obsłużone przez przedstawicieli Okręgu, którzy informowali działkowców o działaniach Związku i Okręgu oraz nadzorowali przebieg zebrań. Kilka zebrań należało powtórzyć, gdyż nie udało się od razu wyłonić nowe władze ogrodu. W efekcie we wszystkich ogrodach wybrano nowe organy Związku, powołano wielu nowych prezesów ogrodów. Okręg w najbliższym czasie zorganizuje narady szkoleniowe dla nowych zarządów, by mogły bez kłopotów rozpocząć swoją pracę.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej pani Maria Fojt przekazała działkowcom pozdrowienia od Prezesa Związku i pozytywnie oceniła przebieg obrad stwierdzając, że były dobrze przygotowane, a dyskusja była merytoryczna i konstruktywna.

Na zakończenie obrad Prezes Okręgu i I Wiceprezes Okręgu przekazali członkom ustępującej Rady Okręgowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej podziękowania za efektywną pracę i zaprosili do aktywnego uczestnictwa w zbliżającym się Zjeździe Delegatów.

TAD

Zdjęcia A. G.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.