Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XVI posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu - 03.06.2019

W dniu 27 maja 2017r. miało miejsce XVI-te, ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Obrady otworzył Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski
a tematami posiedzenia były :

a) Informacja o przygotowaniach do IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD we Wrocławiu w dniu 8 czerwca 2019r.,
b) Informacja z przebiegu i zakończenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD okręgu wrocławskiego w 2019r.,
c) Roczny, zbiorczy bilans i sprawozdania finansowe ROD okręgu wrocławskiego za 2018r.,
d) Roczny, zbiorczy preliminarz finansowy ROD okręgu wrocławskiego na 2019r.

W obradach wzięli udział członkowie Okręgowej Rady oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani mgr Maria Fojt, Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pani mgr Zofia Zielińska, Z-ca Przewodniczącej Okręgowej komisji Rewizyjnej – Pani Bronisława Mularczyk, a także zaproszeni Prezesi ROD odznaczeni odznaką „Za Zasługi dla PZD” i złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec”. Wręczono również Medal 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

a) Po zatwierdzeniu porządku obrad i powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków – Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski przedstawił Informację o przygotowaniach do odbycia IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD we Wrocławiu w dniu 8 czerwca2019r. przypominając, że będzie miał miejsce w Sali konferencyjnej Hotelu „Scandic” we Wrocławiu. Poinformował, że w dniach 16, 18,20, 21 i 22 maja br. odbyły się narady przedzjazdowe z delegatami na Zjazd, w których udział wzięło 179 delegatów (75%) spośród 245 wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych. Na naradach tych przekazano delegatom Zaproszenie, Sprawozdanie Okręgowej Rady za okres kadencji, Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji, projekt porządku obrad, projekt Regulaminu obrad oraz projekt Programu działania na X- kadencję lat 2019-2022. Delegaci, którzy nie przybyli na narady materiały na Zjazd otrzymali za pośrednictwem poczty. Poinformował także, że w trakcie dyskusji dokonano konsultacji w zakresie ilości członków Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej w następnej kadencji oraz konsultacji w sprawie kandydatów do nowych władz Związku w okręgu wrocławskim. Delegaci z powagą i z odpowiedzialnością odnieśli się do przygotowań do IX-go Zjazdu. Na IX Zjazd został zaproszony Prezes PZD mgr inż. Eugeniusz Kondracki oraz Wojewoda Dolnośląski, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego, Prezydent i Wiceprezydent Wrocławia oraz Burmistrzowie Miast Oleśnicy i Oławy, Burmistrzowie Miasta i Gminy Brzeg Dolny, Jelcz Laskowice, Międzybórz, Strzelin, Syców, Środa Śląska, Wołów. Prezes okręgu poinformował, że w trakcie Zjazdu będą wręczane zasłużonym działaczom Związku odznaki „Za Zasługi dla PZD”, złota odznaka „Zasłużony Działkowiec”, Medale 120-lecia ogrodnictwa działkowego oraz odznaki Ministra Rolnictwa.

Członkowie Okręgowej Rady z dużą aprobatą odnieśli się do przygotowań do IX Okręgowego Zjazdu, w tym do projektów uchwał i stanowisk zjazdowych.

b) Informacja z przebiegu i zakończenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w RIOD okręgu wrocławskiego przedstawiła mgr inż. Ewa- Dyrektor Biura OZ – Członek Okręgowej Rady. Poinformowała, że walne zebrania odbyły się w 220 rodzinnych ogrodach działkowych natomiast ostatnie 3 zebrania w związku z ich unieważnieniem z powodu nie wybrania zarządu i komisji rewizyjnej odbędą się w czerwcu br. Wszystkie walne zebrania obsłużone zostały przez członków Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i pracowników Biura OZ. Większość walnych zebrań odbyło się w II terminie, ale frekwencja na zebraniach było 2 punkty procentowe niższa niż w 2018 roku i wyniosła 20%. W wyniku zebrań wybrano aż 42 nowych prezesów zarządu ROD oraz wielu nowych wiceprezesów i sekretarzy.        Podczas walnych zebrań podjęto bardzo dużo uchwał w sprawie budowy nowej infrastruktury oraz modernizacji czy remontu obecnych urządzeń ogrodowych. Wiele z nich do realizacji w okresie dwuletnim. Na realizację tych zadań zabezpieczono odpowiednie środki finansowe. W wyniku kontroli uchwał walnych zebrań ponad 20 uchwał zostało uchylonych lub stwierdzono ich nieważność, głównie w związku z brakiem ich kompetencji do podjęcia na walnym zebraniu gdyż kompetencje te przypadają zarządowi ROD np. o odpisie nadwyżki z działalności statutowej na Fundusz Rozwoju ROD oraz w sprawie ustalenia wynagrodzeń księgowej lub gospodarzowi ogrodu,

c) Roczny, zbiorczy bilans i sprawozdania finansowe ROD okręgu wrocławskiego za 2018r. przedstawiła Gł. Księgowa OZ – mgr Bożena Każura. W obszernym szczegółowym zreferowaniu bilansu i sprawozdań poinformowała, ze w/w dokumenty finansowe przekazały wszystkie zarządy ROD oraz, że działalność statutowa ROD w 2018r. zamknęła się nadwyżką w wysokości 524.554,45zł, a stan Funduszu Rozwoju w ogrodach wzrósł o 855.957zł i wyniósł na koniec 2018r. – 5.730.479,74 zł, natomiast Fundusz oświatowy w 2018r. wzrósł o 4190,04zł i na 31.XII.2018r. wyniósł 452.477,46zł.

Oceny zbiorczego bilansu ROD dokonała Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD, w imieniu której wystąpiła Przewodnicząca – Pani mgr Zofia Zielińska wskazując na prawidłowe sporządzenie bilansu i sprawozdań finansowych ROD podkreślając dobrą kondycję finansową ogrodów okręgu wrocławskiego.

Główna Księgowa OZ – mgr Bożena Każura przedstawiła również roczny, zbiorczy preliminarz finansowy ROD na 2019r., który zamyka się nadwyżka w wysokości 242.312,57 zł. Pozytywną Opinię do preliminarza złożyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – mgr Maria Fojt z uznaniem odniosła się do przygotowań do IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD we Wrocławiu wskazując, ze Okręgowy Zarząd doprowadził do prawidłowego, pełnego przygotowania dokumentów zjazdowych oraz prawidłowego w sensie organizacyjnym przygotowania do odbycia Zjazdu. Przekazała pozdrowienia od Prezesa Związku Pana mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego, który będzie uczestniczył w Zjeździe.

Ponadto mgr Maria Fojt podziękowała Okręgowej Radzie, Okręgowemu Zarządowi we Wrocławiu a w szczególności Prezesowi mgr Januszowi Moszkowskiemu za aktywną, wzorową pracę i działalność w kadencji. Podkreśliła, że okręg wrocławski wyróżnią się na tle innych okręgów w Polsce. Podziękowała także Okręgowej Komisji Rewizyjnej w tym Pani mgr Zofii Zielińskiej – Przewodniczącej Komisji za bardzo dobrą pracę. Wyraziła nadzieję, że Zjazd Okręgowy we Wrocławiu wybierze dobre władze na następną kadencję, które będą kontynuować  obecne sukcesy.

XVI – posiedzenie plenarne Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu przyjęło 4 uchwały nr : 

1/XVI/2019 w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu i rezultatów rejonowych narad przedzjazdowych,
2/XVI/2019 w sprawie podsumowania kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD okręgu wrocławskiego w 2019r.,
3/XVI/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego, zbiorczego sprawozdania finansowego rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego za 2018 rok.
4/XVI/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego, zbiorczego preliminarza finansowego rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego na 2019 rok.


 mgr Janusz Moszkowski

Prezes OZ PZD we Wrocławiu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.