Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XV posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD - 31.05.2019

W siedzibie Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie w dniu 27 maja 2019 roku odbyło się XV posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie. Głównym celem posiedzenia było przeprowadzenie wyboru Prezesa Okręgu oraz przyjęcie zbiorczych sprawozdań finansowych ROD z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie za 2018 rok i zbiorczych preliminarzy finansowych ROD z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie na 2019 rok.

Otwarcia posiedzenia dokonała I Wiceprezes Okręgu Pani Janina Oramus witając przedstawiciela Jednostki Krajowej PZD Panią Annę Mioduszewską oraz Panią Martę Warmuz Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie. W pierwszej części posiedzenia udział wzięli również zaproszeni goście, którym wręczono medale jubileuszowe.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, po wyborze Komisji Uchwał i Wniosków oraz stwierdzeniu prawomocności obrad omówione zostały wyniki kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie w dniach 9 – 12 kwietnia 2019 roku. Odczytano ustalenia zespołu kontrolnego wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Przedstawiona została również uchwała Krajowego Zarządu PZD o odwołaniu Prezesa Okręgu Małopolskiego. Po wyjaśnieniach ze strony przedstawiciela Jednostki Krajowej oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania członków Rady, dokonano wyboru Prezesa Okręgu. Na funkcję tą została wybrana dotychczasowa I Wiceprezes Okręgu Pani Janina Oramus. Natomiast na funkcję I Wiceprezesa Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Okręgowa Rada wybrała Panią Beatę Bartosz.

Kolejnym punktem porządku obrad była relacja z narady Prezesów i Dyrektorów biur Okręgów, przeprowadzonej w Warszawie w dniach 8 – 9 maja 2019 roku. Temat ten przedstawiła Dyrektor Biura Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Bogusława Krystyjan zwracając uwagę na kwestie związane z kampanią sprawozdawczo – wyborczą w Związku, komunikację w Związku i propozycje przedstawione w tym zakresie na naradzie, Program DGCS PZD System, w tym proponowane w nim zmiany. Omówiony również został temat RODO, w którym przypomniane zostały najważniejsze obowiązki Zarządów ROD.

W tym punkcie wskazano również iż wobec zbliżającego się terminu Krajowego Zjazdu Delegatów możliwa będzie nowelizacja obecnie obowiązującego Statutu PZD. Propozycje zmian można przekazywać do biura Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie, które kolejno zostaną przekazane do Jednostki Krajowej PZD. Ponadto podano, że został uchwalony Otwarty Program Nowoczesnego Użytkowania i Zagospodarowania Działek, a także iż podejmowane są działania mające na celu wprowadzenie Programu Oświatowego PZD.

Kolejno Główna Księgowa Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Pani Anna Hill – Krzyszkowska przedstawiła zmiany wprowadzone do sprawozdania finansowego Okręgu oraz preliminarzy finansowych Okręgu ( w zakresie preliminarza finansowego OFK działającego
w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie od dnia 1 stycznia 2019 roku, informację przedstawiła księgowa OFK Pani Anna Bułat), a także omówiła zbiorcze sprawozdania finansowe ROD z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie za 2018 rok oraz zbiorcze preliminarze finansowe ROD z naszego Okręgu na 2019 rok. Ocenę i wnioski w powyższym zakresie w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie przedstawiła jej Przewodnicząca Pani Marta Warmuz.

Istotnym tematem posiedzenia było również omówienie, a następnie ocenienie kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie w 2019 roku. Powołując się na informacje dostarczone wcześniej członkom Rady, Dyrektor Biura Bogusława Krystyjan przedstawiła dane dotyczące ilości przeprowadzonych zebrań, ich obsługi, zmian w organach PZD w ROD, ilości zebrań przeprowadzonych do dnia 15 maja 2019 roku oraz wydanych przez OZ zgód na przesunięcie tego terminu. Walne zebrania w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie w 2019 roku zostały przez Okręgową Radę ocenione pozytywnie. W tym zakresie została podjęta stosowna uchwała.

W kolejnym punkcie posiedzenia Starszy inspektor ds. inwestycji Pan Krzysztof Fall omówił funkcjonowanie ROD posiadających do 100 działek. Szczegółowe dane zostały przedstawione na posiedzeniu OZM PZD w Krakowie, który dokonał oceny funkcjonowania tych ogrodów.

Następnie Instruktor ds. ogrodnictwa Pani Joanna Gadzinowska omówiła nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej potocznie ustawą „śmieciową”). Przekazane zostały postulaty zgłoszone przez Jednostkę Krajową PZD do Ministerstwa Środowiska. Omówiono wnioski, które zostały uwzględnione. Członkowie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie uznali tą sprawę za niezwykle istotną dla działkowców i ROD z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie, co znalazło wyraz w podjętym stanowisku skierowanym między innymi do Ministra Środowiska.

Na XV posiedzeniu Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie w dniu 27 maja 2019 roku podjętych zostało 10 uchwał oraz przyjęto jedno stanowisko.

Opracowała: Dyrektor Biura Bogusława Krystyjan

Zdjęcia: Joanna Gadzinowska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.