Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD "Na Zboczu" w Śremie - 19.04.2019

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku w świetlicy działkowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Zboczu” w Śremie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD za kadencje 2015 - 2018. W zebraniu oprócz członków PZD naszego ogrodu wzięli udział zaproszeni goście w osobach: wicestarosty śremskiego - pana Piotra Ruty, przedstawiciela burmistrza Śremu - pana Roberta Mielcarka, komendanta Straży Miejskiej w Śremie - pana Mariana Golińskiego, przedstawicieli śremskiej Policji - dzielnicowego pana Tomasza Kolańskiego i Krzysztofa Tomaszewskiego oraz Radnego Powiatu w Śremie - pana Hieronima Bartkowiaka. Z ramienia Zarządu Okręgu PZD w Poznaniu zebranie obsłużyła pani Iwona Fogt - prezes ROD im. Gen. Sikorskiego w Śremie i jednocześnie sekretarz kolegium prezesów.

Z uwagi na małą frekwencję członków PZD zebranie rozpoczęto w drugim terminie, tj. o godzinie 15,30.  W czasie oczekiwania na rozpoczęcie zebrania odznaczono 19 osób zasłużonych dla  ogrodu odznaką „ZA ZASŁUGI DLA ROD”, którą przyznał zarząd naszego ogrodu. Następnie głos zabrali przybyli goście, którzy pogratulowali odznaczonym i życzyli wszystkim działkowcom zdrowia i wszelkiej pomyślności. Komendant Straży, Miejskiej omówił zagadnienia dotyczące spalania i ochrony środowiska, a przedstawiciele Policji zasady bezpieczeństwa.

Przedstawiciel burmistrza oznajmił, że śremskie ogrody otrzymają dotację na inwestycje, remonty i modernizację infrastruktury ogrodowej w kwocie 60 000,00 złotych. Zebranie w drugim terminie otworzył prezes ROD pan Edmund Derwich, który zaproponował odegranie i odśpiewanie hymnu działkowców „Zielona Rzeczpospolita”, a następnie uczczenie chwilą ciszy zmarłych działkowców naszego ogrodu. Na przewodniczącego zebrania zaproponowano panią Hannę Pieprzyk, która jak się okazało bardzo sprawnie poprowadziła zebranie, a na protokolanta panią Jolantę Zmyśloną. Obie kandydatury zostały przegłosowane jednomyślnie i przystąpiły do wykonywania wyznaczonych zadań. Wybrano również Prezydium zebrania, po czym przystąpiono do realizacji przyjętego porządku zebrania.

Sprawozdanie zarządu (merytoryczne i finansowe) za 2018 rok i za kadencję 2015 - 2018, a także propozycje planu pracy i preliminarzy finansowych na rok 2019 oraz program działania na kadencję 2019 - 2022  przedstawił prezes zarządu. Prezes omówił szczegółowo zrealizowane zadania w roku 2018 i w całej kadencji, w tym wymianę 921 mb ogrodzenia zewnętrznego. Wynik finansowy za rok sprawozdawczy zamknął się niewielką nadwyżką. Wykonana modernizacja ogrodzenia była możliwa dzięki otrzymanym dotacjom od burmistrza Śremu i Zarządu Okręgu PZD w Poznaniu. W tym roku burmistrz Śremu przyznał również dotację, którą spożytkujemy na dalszą modernizację ogrodzenia. Komisja Rewizyjna ROD przedstawiła swoje sprawozdanie i opinię do preliminarzy finansowych na 2019 rok oraz ocenę pracy zarządu za minioną kadencję wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

Materiały przedstawione przez komisję zostały przyjęte jednomyślnie. W wyniku głosowania udzielono zarządowi absolutorium. Następnie odbyły się wybory do zarządu i komisji rewizyjnej. Wobec braku chętnych z sali, pan Andrzej Rożyk zaproponował byłych członków zarządu i komisji rewizyjnej, którzy wyrazili zgodę z wyjątkiem pana Tomasza Pieśniaka. Jako trzecią osobę do komisji rewizyjnej zaproponowano panią Marię Rządkowską, która wyraziła zgodę i w ten sposób ustalono skład obu organów. W wyniku przeprowadzonego głosowania wszystkie zaproponowane kandydatury zostały przyjęte jednomyślnie. Zarząd się ukonstytuował, a prezesem ponownie wybrano pana Edmunda Derwicha, który pełni tą funkcję już od 2008 roku. Na zebraniu podjęto 15 istotnych uchwał dotyczących działania ogrodu, w tym opłat, które będą obowiązywały w roku 2019. Należy się smucić, że w tak ważnym zebraniu, na którym zapadają istotne decyzje dla wszystkich działkowców naszego ogrodu frekwencja członków nie była zbyt wysoka i wyniosła niecałe 20%. Dzięki pani przewodniczącej na zebraniu panowała dobra atmosfera, a dyskusja i wyjaśnienia na zadane pytania były rzeczowe i wyczerpujące. Po zrealizowaniu porządku zebrania wybrany prezes podziękował wszystkim obecnym oraz tym, którzy nie tylko wspierają pracę zarządu, ale służą dobrymi radami i pomysłami. Na koniec przewodnicząca zebrania pogratulowała nowo wybranym i życzyła zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Materiał przygotował Edmund Derwich - Prezes ROD „Na Zboczu” w Śremie.

Fotografie Edmund Derwich

Śrem, 16.04.2019 roku

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.