Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD - 10.04.2019

Od 2012 r., Krajowy Zarząd PZD podejmuje liczne działania na rzecz zmiany niekorzystnych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej ustawą śmieciową). W ostatnim czasie tj. od września 2018 r. aktywnie uczestniczy w pracach związanych z nowelizacją ww. ustawy, w celu poprawy gospodarki odpadami komunalnymi, w tym obniżenia opłat za wywóz śmieci z terenów ROD.

W ramach ww. prac, KZ PZD na bieżąco monitoruje zmiany dokonywane przez Ministerstwo Środowiska w procesie legislacyjnym związanym ze zmianą ustawy śmieciowej, dokonuje oceny prawnej wprowadzanych poprawek, a także występuje do Ministra Środowiska z propozycjami i uwagami w interesie ROD i działkowców (pismo z dnia 3.09.2018 r. i 31.01.2019 r.). Jak się okazuje, działania KZ PZD, przy wsparciu pozostałych struktur PZD przynoszą rezultaty. Ministerstwo Środowiska uwzględniło postulaty PZD w zakresie proponowanych zmian w nowelizacji ustawy śmieciowej. W związku z czym, w dniu 5.04.2019 r. KZ PZD skierował do MŚ pismo z podziękowaniami w tej sprawie oraz zwrócił się o: 

 • korektę redakcyjną przepisów przejściowych,
 • uzupełnienie ustawy o nowy przepis przejściowy, który umożliwi ROD powrót z gminnego systemu odbioru odpadów na indywidualne umowy,
 • ponowne rozważenie zastosowania wobec ROD zwolnienia z części opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem przez działkowców bioodpadów w kompostownikach ogrodowych.

Pełna treść wystąpienia do MŚ dostępna jest na stronie: www.pzd.pl.

Jeżeli zatem wejdzie w życie ww. projekt nowelizacji ustawy śmieciowej (w aktualnym brzmieniu), w ROD będą obowiązywały następujące zasady wywozu śmieci:

 • ROD zostaną zwolnione z ryczałtowego systemu wywozu odpadów komunalnych,  
 • ROD będą rozliczać wywóz śmieci na podstawie umów z prywatnymi firmami lub na podstawie systemu gminnego właściwego dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne tj. na podstawie deklaracji śmieciowych, w których zarządy ROD będą mogły same wyliczać opłatę za śmieci,
 • w przypadku podjęcia przez radę gminy/miasta uchwały w sprawie objęcia nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym ROD) gminnym systemem wywozu odpadów, zarządy ROD będą mogły same zadecydować, czy chcą do tego systemu przystąpić. System gminny – tak jak jest to obecnie  – nie będzie już odgórnie „narzucany” ROD. Na objęcie ROD gminnym systemem odbioru odpadów, zarząd ROD będzie musiał wyrazić pisemną zgodę,
 • zostaną wprowadzone maksymalne stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD –  związane z pojemnością worka/pojemnika. Ich wysokość będzie uzależniona – tak jak w przypadku nieruchomości zamieszkanych - od przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem ustalaną na podstawie corocznego obwieszczenia Prezesa GUS. I tak, ww. stawki nie będą mogły przekroczyć 3,2 % przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o poj. 1100 litrów lub 1% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o poj. 120 l. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat będą ustalane w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

           Zgodnie z ostatnim obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 27.03.2019 r. przeciętny dochód rozporządzalny na 1                     osobę ogółem wynosi 1693 zł. Co w praktyce oznacza, że maksymalna wysokość stawki opłaty za wywóz śmieci                 posegregowanych za 120 litrowy worek nie będzie mogła przekroczyć 16,93 zł lub za pojemnik o                           pojemności 1100 litrów – 54,17 zł.

 • gdy odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma wynieść 2-krotność (a nie jak wcześniej proponowano – 4-krotność) stawki ustalonej zgodnie z uchwałą rady miasta/gminy,
 • w przypadku, gdy nastąpią zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty śmieciowej, zarząd ROD będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do dnia 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a nie jak dotychczas - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany,
 • przepisy przejściowe (po korekcie zaproponowanej przez PZD):
 • jeżeli w dniu wejście w życie ustawy (nowelizacja ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia) do ROD stosowano stawkę opłaty inną niż określona w art. 6j ust. 3 (czyli ryczałtową), stawka ta ma obowiązywać do czasu wejścia w życie uchwały rady miasta/gminy ustalającej stawkę opłaty tak jak dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają opady komunalne, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
 • jeżeli w dniu wejście w życie ustawy, do ROD stosowano stawki opłat wyższe niż stawki maksymalne, o których mowa w art. 6 k ust. 2a pkt 5 ustawy, te stawki będą obowiązywały do czasu wejścia w życie uchwały rady miasta/gminy ustalającej stawki opłaty nie przekraczające stawek maksymalnych, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z ostatnimi informacjami na stronie internetowej RCL ww. projekt nowelizacji ustawy śmieciowej jest obecnie rozpatrywany przez Komisję Prawniczą. Wobec czego, KZ PZD będzie nadal monitorował ewentualne zmiany dokonywane w procesie legislacyjnym i na bieżącą reagował, zgłaszając w tym zakresie stosowne postulaty. 

Mając na uwadze znaczenie wystąpień kierowanych do Ministra Środowiska przez organy PZD oraz działkowców, prosimy o dalsze wpieranie naszych działań mających na celu poprawę sytuacji „śmieciowej” w ogrodach działkowych!

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2019 r.  

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.