Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XIII w IX kadencji posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Lublinie - 19.03.2019

W dniu 14 marca 2019 r. w Lublinie odbyło się XIII posiedzenie Okręgowej Rady PZD, któremu przewodniczył I Wiceprezes Kazimierz Michalik. Krajowy Zarząd PZD w Warszawie reprezentował Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców Pan Stanisław Zawadka. Obrady poprzedzone zostały uczczeniem minutą ciszy pamięci, zmarłego 18 lutego 2019 r. Prezesa Okręgu PZD w Lublinie Pana Stanisława Chodaka. Przedstawione w pierwszej części posiedzenia sprawozdania z działalności OR i OZ PZD w Lublinie za 2018 r. oraz  szczegółowo omówione przez główną księgową okręgu sprawozdanie finansowe OZ PZD za 2018 zostały pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Pozytywną ocenę Okręgowej Komisji Rewizyjnej otrzymał  również opracowany na 2019 r. Plan Pracy OR i OZ PZD oraz Preliminarz Finansowy  OR PZD. 

W drugiej części posiedzenia członkowie Okręgowej Rady PZD ustalili ilość delegatów na Zwyczajny X Okręgowy Zjazd PZD w Lublinie oraz określili termin odbycia Zjazdu. Na zakończenie drugiej części obrad Przewodniczący posiedzenia przedstawił wnioski w sprawie dokooptowania do składu Okręgowej Rady Pana Ryszarda Bębenka oraz Pana Grzegorza Kurczuka oraz wniosek w sprawie uzupełnienia składu Okręgowego Zarządu PZD i powołania na funkcję Prezesa Pana Grzegorza Kurczuka.

W dyskusji uczestnicy posiedzenia odnieśli się do przedstawionych dokumentów sprawozdawczych i bieżących spraw Związku. Tematem dominującym była jednak nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wyrazili swoje poparcie dla działań Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD. Zapisy przyjętej 20 lutego 2019 r. przez Sejm nowelizacji ustawy zgodnie uznano za szkodliwe społecznie. W tej sprawie zostało podjęte stanowisko skierowane do Marszałka Senatu RP oraz dwóch komisji senackich.

W swoim wystąpieniu Wiceprezes PZD Pan Stanisław Zawadka również odniósł się do nowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, wskazując na ogromne zagrożenie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych związane m.in. z możliwością pojawienia się nowej fali roszczeń do gruntów ROD. Ponadto omawiając ważne dla Związku sprawy poinformował o zakończonych i trwających pracach nad dostosowaniem przepisów związkowych do przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dotyczy to m.in. przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), finansowo-księgowych itp. W dalszej części wypowiedzi odniósł się do tegorocznej kampanii sprawozdawczo – wyborczej w rod oraz realizowanych w Związku programów PZD. Na zakończenie zachęcił zebranych do korzystania z wydawnictw związkowych w których Krajowa Rada zamieszcza bieżące i ważne dla działkowców, ogrodów i Związku zagadnienia.

Członkowie obecni na XIII posiedzeniu Okręgowej Rady PZD w Lublinie jednomyślnie dokonali wyboru Prezesa Okręgu PZD w Lublinie. Funkcję Prezesa Okręgu PZD w Lublinie pełnić będzie Pan  dr Grzegorz Kurczuk.

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio