Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD - 18.03.2019

W dniu 14 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD w Rzeszowie. W posiedzeniu wzięło udział 77 % członków Okręgowej Rady. Pierwsza część posiedzenia dotyczyła podsumowania funkcjonowania Okręgowego Zarządu Podkarpackiego w 2018 r. oraz planowanych działań w 2019 roku. Okręgowa Rada, po wysłuchaniu opinii Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdziła sprawozdanie Okręgowego Zarządu za 2018 rok i sprawozdanie finansowe Okręgu za 2018 rok. Następnie przyjęto plan pracy Okręgu na 2019 rok i preliminarz finansowy na 2019 rok. 

W dalszej kolejności omówiono aktualne zagadnienia dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych i Związku. Szczegółowo przedstawiono i przeanalizowano zagrożenia dla działkowców i ogrodów działkowych wynikające z uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wskazano na konieczność zorganizowania w trybie pilnym spotkań z senatorami i wysyłania przez Zarządy ROD stanowisk przedstawiających zastrzeżenia Związku do niektórych przepisów znowelizowanej ustawy. Istnieje jeszcze możliwość dokonania przez Senat korekty przepisów ustawy, zwłaszcza usunięcia zapisu przedłużającego o trzy lata przedawnienie prawa do zwrotu nieruchomości oraz regulacji umożliwiającej wznowienie zakończonych postępowań zwrotowych. Przedstawiono również zagadnienia związane z polityką planistyczną miast i gmin w kontekście umieszczania ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium pod innym przeznaczeniem niż tereny ogrodów działkowych. Okręgowa Rada została zapoznana z odpowiedziami Ministra Środowiska w sprawie zmian w ustawie śmieciowej oraz wycinki drzew na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

Członkowie Okręgowej Rady wysłuchali sprawozdania z prowadzonych postępowań w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ogrodów w trybie art.75 i 76 ustawy o ROD. Przedstawiono również sprawozdanie z realizacji programu budowy siedzib dla Zarządów ROD w Okręgu Podkarpackim.
Okręgowa Rada Podkarpacka przyjęła 4 uchwały oraz stanowisko w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 20 lutego 2019 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stanowisko zawiera uwagi do niektórych regulacji zawartych w ustawie i zostanie przekazane do Jednostki Krajowej PZD, Marszałka Senatu, przewodniczących senackich Komisji: Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury oraz Senatorów z terenu działania Okręgu Podkarpackiego PZD.
 
W.M.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.