Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz - Wschód w dniu 7 marca 2019 roku - 13.03.2019

W dniu 7 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód. W Kolegium wzięli udział Prezesi Zarządów jedenastu ROD. 

Obrady otworzył Przewodniczący Kolegium Józef CHODENIONEK, który serdecznie przywitał Prezesa OZ PZD w Bydgoszczy Panią Barbarę KOKOT, Dyrektora Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi w Bydgoszczy Pana Adama MUSIAŁA oraz wszystkich prezesów ROD biorących udział w posiedzeniu.

Sekretarz Kolegium Prezesów kol. Jadwiga WINCONEK, przedstawiła plan przebiegu posiedzenia Kolegium, który został przyjęty. Główną tematyką posiedzenia Kolegium Prezesów było wypracowanie korzystnych zapisów dotyczących wywozu śmieci do „Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w mieście”, przyjęcie „Planu działania Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz - Wschód na 2019 rok”, podsumowanie przygotowań w ogrodach działkowych do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków PZD w ROD oraz przyjęcie stanowiska Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz – Wschód w sprawie nowelizacji ustawy  o gospodarce nieruchomościami. 

 

Na początku posiedzenia głos zabrał Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Pan Adam MUSIAŁA, który zapoznał zebranych z wypracowanymi wnioskami po konsultacjach społecznych i proponowanymi zapisami do „Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w mieście”, a w szczególności określenia częstotliwości wywozu śmieci w zależności od ich rodzaju. 

W dyskusji poruszono również sprawę wywozu gruzu w przypadku remontów altan  w ogrodzie. Została przyjęta propozycja bezpłatnego wywozu pięciu pojemników na gruz  w czasie sezonu letniego na telefoniczne zgłoszenie Prezesa Zarządu ROD do firmy wywożącej odpady komunalne z ogrodu.  Również Pan Dyrektor potwierdził, że w nowym „Regulaminie ....”, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. znajdzie się zapis wywozu odpadów „zielonych” od 1 kwietnia do 30 listopada danego roku.

Następnie głos zabrała Pani Prezes OZ PZD Pani Barbara KOKOT. Na początku swojego wystąpienia zapoznała zebranych z aktualną sytuacją w PZD i sprawami poruszanymi na posiedzeniach OZ i OR PZD. Przedstawiła również wybrane dziedziny działalności „Rocznego planu pracy Okręgowej Rady PZD na 2019 r.” dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych, który będzie przyjęty na posiedzeniu członków Okręgowej Rady PZD w dniu  11 marca br. oraz omówiła główne kierunki działania OZ PZD w 2019 r.  

W dyskusji Prezesi ROD przedstawili sprawy przygotowana ROD do okresu wiosennego, terminy napełnienia sieci wodociągowych w ROD oraz inne wynikłe problemy okresu jesienno-zimowego dot. włamań i kradzieży w ROD oraz przebywania (zamieszkiwania) działkowców na działkach. Stwierdzono spadkową tendencję występowania przypadków włamań i kradzieży w ogrodach działkowych w stosunku do lat ubiegłych. Przewodniczący Kolegium Prezesów przypomniał, że w celu zapobiegnięcia penetracji ogrodów przez złodziei i szabrowników, w miesiącu listopadzie ubr. wystąpiono na piśmie  do Policji Bydgoszcz-Śródmieście i do Straży Miejskiej o zwiększenie częstotliwości wysyłania patroli na ul. Inwalidów, Wyzwolenia, Wyścigową i Harcerską. Można zatem wnioskować, że działania patroli były na tyle skuteczne, ze nie odnotowano w okresie jesienno- zimowym 2018/2019 poważnych włamań do altan i kradzieży w ogrodach działkowych.

Następnie Przewodniczący Kolegium przedstawił „Program działania Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz-Wschód na 2019 rok”. W ramach posiedzenia również określono terminy jubileuszowych uroczystości ROD rejonu Bydgoszcz - Wschód w 2019 r. Okrągłą rocznicę 55-lecia powstania ogrodów w 2019 roku będzie obchodził ROD „Storczyk” zlokalizowany przy ul. Inwalidów 31. Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz – Wschód ustosunkowało się również do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczania. 

 

Wiceprzewodniczący Kolegium Prezesów kol. Wiesław LOSSY przedstawił wypracowane stanowisko Kolegium do Marszałka Sejmu RP i do wiadomości KZ PZD w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami (w załączeniu). Następnie wszyscy prezesi ROD Kolegium Prezesów złożyli swoje podpisy wyrażenia aprobaty opracowanej treści stanowiska. Kolegium Prezesów rejonu Bydgoszcz – Wschód również z dużą aprobatą potwierdza przydatność wydawanej przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców publikacji „Aktualności Związkowe” wydawanej raz w miesiącu.  Prezesi uznają, że jest to jednocześnie wyraz dużego zaufania dla pracy Krajowej Rady PZD, której zależy na dobrym poziomie informowania zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz innych działaczy związkowych i wspólnot rodzinnych ogrodów działkowych.

Miłym akcentem na zakończenie posiedzenia było wręczenie przez Przewodniczącego Kolegium kol. Józefa CHODENIONKA wszystkim Paniom symbolicznego tulipana z okazji zbliżającego się święta „Dnia Kobiet”.

Po miłym spotkaniu wszyscy uczestnicy rozjechali się do swoich domów. 

                                                                                                                                                Wyk. J.Ch.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.