Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa Przewodniczących Komisji Rewizyjnych w Zielonej Górze - 06.03.2019

Dnia 28 lutego 2019 roku odbyła się narada Przewodniczących Komisji Rewizyjnej w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Naradę rozpoczął Prezes OZ- Pan Marian Pasiński, który podkreślał, iż obecne narady są bardzo istotne ze względu na najważniejszy temat jakim są zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ROD w 2019 roku. Głównym ich celem jest ocena pracy zarządu ogrodu w mijającej 4 letniej kadencji, przyjęcie niezbędnych uchwał sprawozdawczych i planistycznych, wybory organów statutowych ogrodu. Podkreślił, iż warto dobrze przygotować walne zebrania, zgodne z zapisami statutu, regulaminu, a także z wytycznymi Jednostki Krajowe PZD.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Pani Kazimierze Daiksler przedstawiła obowiązki Komisji Rewizyjnych ROD. Poruszyła temat kontroli działalności finansowej Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, w tym bilans ROD za 2018, projekt preliminarzy finansowych na 2019 r., skierowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD wniosków wynikających z działalności Zarządu ROD za 2018r. oraz preliminarzy na rok 2019. Prosiła aby zwrócić uwagę na prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych za 2018 r. oraz preliminarzy na rok 2019r. w ROD. Omówiono plan pracy Komisji Rewizyjnej ROD, wyniki przeprowadzonych kontroli Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD przez Okręgową Komisję Rewizyjną i najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości.

Dyrektor biura OZ- Pan Rafał Hawryluk omówił treść Uchwały nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD. Przedstawił również obowiązki jakie przewidziane są dla ogrodowych komisji rewizyjnych związanych z przestrzeganiem przez organy ogrodowe  przepisów RODO. Wskazał jak ważne jest aby udostępniać rejestr działkowców tylko osobom upoważnionym, które podpisały stosowne oświadczenie. Poruszył temat łączenia ogrodów i efekty 10 kontroli w ROD. Dyrektor biura OZ pozytywnie ocenił program finansowo-księgowy DGCS PZD System, do którego zakupu zachęcał zgromadzonych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały w postaci dokumentów:

  • Uchwał nr 7/XV/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań
  • Uchwała nr 329/2018 Krajowego Zarządu PZD z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zbiorów danych osobowych prowadzonych przez okręgowe komisje rewizyjne PZD i zasad dostępu do tych zbiorów
  • Załącznik do Uchwały nr 10/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 01.10.2018 r. (dotyczące bilansów ROD i Okręgów, sprawozdań finansowych za 2018 rok i preliminarzy finansowych ROD i Okręgów na 2019 rok.)
  • Nieprawidłowości stwierdzone w sprawach statutowych: na walnych zebraniach, dotyczące funkcjonowania Zarządu ROD, w zakresie gospodarki gruntami
  • Uchwała nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r w sprawie wprowadzania wytycznych dl komisji rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD
  • Obowiązki Komisji Rewizyjnych ROD

Na zakończenie narady Pani Kazimiera Daiksler podziękowała wszystkim za zaangażowanie w sprawy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zachęcała do dalszej współpracy i życzyła owocnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

mgr inż. Dorota Mierzejewska

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio